| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a, art.40 ust.2 pkt 3, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy gospodaruje nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn.zm.), przepisami szczególnymi oraz postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Buczkowice w celu realizacji jej zadań, może być dokonywane w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie, jeżeli nieruchomość jest niezbędna do wykonywania zadań gminy – na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, które określa formę nabycia (odpłatnie lub nieodpłatnie), po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Gminy.

2. Wójt Gminy może dokonywać zamiany nieruchomości gminy na nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Gminy. Wójt Gminy wydaje zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości.

3. W przypadku niewyrażenia pozytywnej opinii przez właściwą komisję Rady Gminy, w sytuacjach wskazanych w ust.1 i ust.2, Wójt Gminy może wystąpić do Rady Gminy o wyrażenie zgody na nabycie danej nieruchomości na rzecz Gminy Buczkowice.

§ 3. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Buczkowice w drodze sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, oddawania w użytkowanie wieczyste następuje za zgodą Rady Gminy.

§ 4. 1. Prawo do obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Buczkowice ograniczonymi prawami rzeczowymi przysługuje Wójtowi Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Gminy. W przypadku niewyrażenia pozytywnej opinii przez właściwą komisję Rady Gminy, Wójt Gminy może wystąpić do Rady Gminy o wyrażenie zgody na obciążenie tych nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2. Obciążanie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Buczkowice wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania lub wynajmowania gminnych nieruchomości lub ich części na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Gminy.

2. W przypadku niewyrażenia pozytywnej opinii przez właściwą komisję Rady Gminy, Wójt Gminy może wystąpić do Rady Gminy o wyrażenie zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości.

3. Postanowienia ust.1 i ust.2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość lub jej część.

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania Radzie Gminy półrocznych pisemnych sprawozdań z realizacji uchwały.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVII/242/2001 Rady Gminy w Buczkowicach z dnia 24 października 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Woj. Śl. Nr 90 poz. 2398).

§ 8. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie przepisów tej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »