| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 95 z 2010 r. poz.613) oraz art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594) oraz art.4 ust.1 ustawy a dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz.1172 ze zm).

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości – zwanego dalej podatkiem w wysokości:

1) od 1m²  powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,72 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,70 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,65 zł

e) letniskowych – 7,73 zł

f) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  6,00 zł

2) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł za 1

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni

d) powierzchni zajętych pod drogi za wyjątkiem wymienionych w art.2 ust.3 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy – 0,40 zł od 1m² powierzchni

3) od budowli - 2%  ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele:

a) prowadzenia działalności statutowej w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, inne niż wymienione w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych oraz odprowadzania wód deszczowych,

d) prowadzenia cmentarzy i domów przedpogrzebowych.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim a będące w posiadaniu Gminy Kobiór.

§ 3.

Traci moc uchwał a Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 r. w sprawie   stawek podatku od nieruchomości ( D.Urz.Woj.Śl. poz.4312 ze zm.)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. dokonuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2014 roku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »