| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 95 z 2010 r. poz.613) oraz art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594) oraz art.4 ust.1 ustawy a dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz.1172 ze zm).

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości – zwanego dalej podatkiem w wysokości:

1) od 1m²  powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,72 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,70 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,65 zł

e) letniskowych – 7,73 zł

f) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  6,00 zł

2) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł za 1

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni

d) powierzchni zajętych pod drogi za wyjątkiem wymienionych w art.2 ust.3 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy – 0,40 zł od 1m² powierzchni

3) od budowli - 2%  ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele:

a) prowadzenia działalności statutowej w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, inne niż wymienione w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych oraz odprowadzania wód deszczowych,

d) prowadzenia cmentarzy i domów przedpogrzebowych.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim a będące w posiadaniu Gminy Kobiór.

§ 3.

Traci moc uchwał a Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 r. w sprawie   stawek podatku od nieruchomości ( D.Urz.Woj.Śl. poz.4312 ze zm.)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. dokonuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2014 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »