| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII.253.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolit: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z póxniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Kornowac opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w workach o pojemności minimum 80 l - stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi  3,00 (trzy) zł za każdy worek.

3. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi:

1) za pojemnik o pojemności 110 - 120 l –  20,00 (dwadzieścia) zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l –  37,00 (trzydzieści siedem) zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 l –  80,00 (osiemdziesiąt) zł.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości  35,00 (trzydzieści pięć) zł za 1 m³.

§ 3. Stawki opłat określonych w § 1 i 2 zawierają podatek od towarów i usług.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/201/2009  Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »