| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII.253.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolit: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z póxniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Kornowac opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w workach o pojemności minimum 80 l - stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi  3,00 (trzy) zł za każdy worek.

3. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi:

1) za pojemnik o pojemności 110 - 120 l –  20,00 (dwadzieścia) zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l –  37,00 (trzydzieści siedem) zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 l –  80,00 (osiemdziesiąt) zł.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości  35,00 (trzydzieści pięć) zł za 1 m³.

§ 3. Stawki opłat określonych w § 1 i 2 zawierają podatek od towarów i usług.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/201/2009  Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »