| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 232/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r (MP z dnia 09 września 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków                                                                                    - zł. 0,82 od 1m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,

retencyjne lub elektrowni wodnych                                                        - zł. 4,56 od 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego                                                        - zł. 0,21 od 1m2powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych                                                                                                  - zł. 0,58 od 1m2powierzchni

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej                                          - zł. 20,95 od 1m2powierzchni

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym                                                                                                  - zł. 10,75 od 1m2powierzchni

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                          - zł. 3,68 od 1m2powierzchni

e) pozostałych:

- budynków letniskowych                                                                                    - zł. 7,73 od 1m2powierzchni

- garaży i pozostałych budynków, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizację pożytku

publicznego                                                                                                  - zł. 4,52 od 1m2powierzchni

3. Od budowli: - 2% ich wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

3. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego i drogowego.

4. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań z zakresu kultury.

5. Grunty i budynki służące do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej.

6. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań w zakresie sportu i rekreacji.

7. Grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

8. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne - drogi oznaczone symbolem „dr” nie podlegające wyłączeniu z art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »