| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 232/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r (MP z dnia 09 września 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków                                                                                    - zł. 0,82 od 1m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,

retencyjne lub elektrowni wodnych                                                        - zł. 4,56 od 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego                                                        - zł. 0,21 od 1m2powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych                                                                                                  - zł. 0,58 od 1m2powierzchni

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej                                          - zł. 20,95 od 1m2powierzchni

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym                                                                                                  - zł. 10,75 od 1m2powierzchni

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                          - zł. 3,68 od 1m2powierzchni

e) pozostałych:

- budynków letniskowych                                                                                    - zł. 7,73 od 1m2powierzchni

- garaży i pozostałych budynków, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizację pożytku

publicznego                                                                                                  - zł. 4,52 od 1m2powierzchni

3. Od budowli: - 2% ich wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

3. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego i drogowego.

4. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań z zakresu kultury.

5. Grunty i budynki służące do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej.

6. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań w zakresie sportu i rekreacji.

7. Grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

8. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne - drogi oznaczone symbolem „dr” nie podlegające wyłączeniu z art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »