| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/888/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: „Morgi Zachód”, „Stara Wesoła” w Mysłowicach w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz.981 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIV/419/12 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: „Morgi Zachód”, „Stara Wesoła” w Mysłowicach w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r.

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: „Morgi Zachód”, „Stara Wesoła” w Mysłowicach w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów.

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszary w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, uwzględnionych przez Prezydenta Miasta - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

3. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) symbole identyfikujące obszary planu: A, B, C i D,

2) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których część cyfrowa oznacza numer terenu, a część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) U - teren zabudowy usługowej,

c) ZI - tereny zieleni nieurządzonej,

d) KDD - teren drogi publicznej – dojazdowej,

e) KDW – tereny dróg wewnętrznych,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) linie nieprzekraczalne zabudowy,

5) obszar przestrzeni publicznych,

6) granice obszarów planu.

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

5. W niniejszym planie nie ustala się - gdyż nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 2. 1. Użyte w uchwale definicje należy rozumieć jak niżej:

1) przeznaczenie podstawowe - przeważający (tj. stanowiący co najmniej 60% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczenie dopuszczalne - uzupełniający (tj. stanowiący do 40% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

3) teren - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym;

4) usługi - to następujące działalności gospodarcze handel detaliczny i hurtowy; naprawy i konserwacja pojazdów samochodowych, transport pasażerski; działalność pocztowa i kurierska; działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; administracja publiczna; zabezpieczenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa (np. naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, pranie i czyszczenie, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, usługi pogrzebowe, itp.). Do usług nie zalicza się: handlu odpadami i złomem; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, ciepło; dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami;

5) drobne działalności produkcyjne - to następujące działalności gospodarcze: przetwórstwo przemysłowe, transport (z wyłączeniem transportu pasażerskiego) i gospodarka magazynowa wykonywane w lokalach użytkowych wydzielanych w budynkach mieszkalnych lub w budynkach o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m2, bez konieczności wykorzystywania budowli i instalacji przemysłowych. Do drobnych działalności produkcyjnych nie zalicza się zbierania i przetwarzana odpadów (w tym złomu) oraz ich składowania;

6) linia nieprzekraczalna zabudowy - wyznaczony na rysunku planu dopuszczalny zasięg lokalizacji fasad budynków, nie dotyczący schodów zewnętrznych, pochylni, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu i innych detali wystroju architektonicznego budynków, a także obiektów infrastruktury technicznej; linia zabudowy nie dotyczy obiektów istniejących oraz tych, na których budowę uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem uchwalenia planu;

7) powierzchnia zabudowy (wskaźnik) - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi budynkami do powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

8) działka budowlana - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, rozbiórkę oraz wymianę istniejącej zabudowy pod warunkiem zachowania wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla zabudowy, która w momencie wejścia w życie planu posiadała parametry oraz wskaźniki wykorzystania terenu większe niż ustalone w niniejszym planie, ustala się:

1) zakaz jej nadbudowy i rozbudowy,

2) dopuszcza się remonty, przebudowę budynków.

3. Przy sytuowaniu budynków nakazuje się uwzględnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, a w miejscach, gdzie linii tych nie wyznaczono, odpowiednio w odległości od:

1) zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych - zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

2) zewnętrznej krawędzi jezdni dróg wewnętrznych - nie mniejszej niż 4 m,

3) linii brzegu powierzchniowych wód publicznych oraz rowów - nie mniejszej niż 10 m od linii brzegu cieków naturalnych oraz nie mniejszej niż 5 m od rowów.

4. Dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej, gdzie nie utrudnia to zagospodarowania terenów sąsiadujących zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zakazuje się lokalizowania w obszarach planu, z wyjątkiem terenu C-U reklam wielkogabarytowych typu billboard o wysokości wraz z nośnikiem ponad 4m o łącznej powierzchni reklamowej ponad 2m² oraz reklam pulsujących, reklam typu LED, telebimów reklamowych, reklam przewijanych, reklam na ogrodzeniach oraz reklam wolnostojących.

§ 4. 1. Zakazuje się wprowadzania przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

2. Terenami chronionymi przed hałasem są tereny MN - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Do czasu realizacji zbiorowego systemu gospodarki ściekowej dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi.

4. Dla ochrony cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych:

1) warunki grodzenia nieruchomości przylegających do wód publicznych winny w szczególności zapewniać swobodny dostęp do cieku w pasie o szerokości 5 m od brzegu cieku lub górnej krawędzi okalającej go skarpy,

2) realizacja inwestycji nie może zmieniać lokalnych stosunków wodnych, w szczególności zaburzać spływu wód rowami melioracyjnymi,

3) nie dopuszcza się zasypywania i zarurowania lokalnych cieków.

5. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 5. 1. Dla obszaru przestrzeni publicznych:

1) wymaga się by elementy użytkowe, w szczególności ławki, lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe miały ujednolicony charakter,

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej (jak. np. stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu) jeżeli istnieje możliwość realizacji tych urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych.

§ 6. 1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału:

1) dla terenów A-MN, B-MN oraz D-MN minimalna powierzchnia działek do zabudowy – 700 m2, szerokość frontu minimum 18 m,

2) dla terenu C-U minimalna powierzchnia działek do zabudowy – 1000 m2, szerokość frontu minimum 18 m.

2. Nakazuje się, aby nowo wyznaczone granice działek budowlanych były prostopadłe bądź równoległe do dróg publicznych lub wewnętrznych z tolerancją do 15°.

§ 7. 1. Obszary planu A, C i D położone są w terenie górniczym „Wesoła II”, a obszar planu B w całości położony jest w terenie górniczym „Giszowiec I”. Zasady prowadzenia działalności górniczej oraz jej możliwe oddziaływania na istniejącą i planowaną zabudowę określają obowiązujące koncesje, ustanowione na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Ze względu na planowaną eksploatację górniczą przewiduje się III kategorię deformacji terenu górniczego w obszarze planów A, B i C oraz IV kategorię deformacji terenu górniczego w obszarze planu D. Ważność koncesji dla terenów górniczych „Wesoła II” i „Giszowiec I” upływa 13.08.2020 r.

2. Obszary planu położone są w granicach złoża węgla kamiennego: „Wesoła” i „Staszic”.

§ 8. 1. Ustala się układ dróg publicznych i dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu oraz z zapisami § 12 niniejszej uchwały.

2. Niezbędne drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu należy planować jako ulice o minimalnej szerokości 6 m w liniach rozgraniczających.

3. W obszarach planu należy zapewnić drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

4. Stałe miejsca postojowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym muszą się mieścić w granicach tego zamierzenia inwestycyjnego.

5. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną należy zapewnić w oparciu o występujące, w obszarze planu oraz w otoczeniu, i wymagające rozbudowy odpowiednio do potrzeb, systemy sieci i urządzeń wodociągowych, gazowych i elektroenergetycznych. Dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii.

6. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez kanalizację sanitarną, podlegającą rozbudowie oraz przebudowie stosownie do potrzeb. Dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed infiltracją zanieczyszczeń do gruntu i wód.

7. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej, podlegającym rozbudowie oraz przebudowie stosownie do potrzeb. Dopuszcza się indywidualne systemy umożliwiające zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej, obszaru objętego inwestycją lub danego terenu, w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w gruncie, z zastrzeżeniem niepogorszenia stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się - dla nowych źródeł ciepła nie dopuszcza się stosowania systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o średniorocznej sprawności energetycznej poniżej 80%.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się postępowanie zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach.

§ 9. 1. Dla terenów MN i U ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów objętych planem.

2. Dla pozostałych terenów stawka procentowa wynosi 5%.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące terenów

§ 10. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej A-1MN, B-1MN – B-7MN i D-1MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) przeznaczenie dopuszczalne – garaże i budynki gospodarcze; drogi wewnętrzne i dojazdy, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wraz z urządzeniami rekreacji oraz obiekty małej architektury,

3) intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,1 nie więcej niż 0,6;

4) powierzchnia zabudowy: - nie więcej niż 30%,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50%,

6) wysokość zabudowy - budynki mieszkalne nie więcej niż 10 m; budynki pozostałe do 6 m; obiekty nie będące budynkami do 6 m,

7) gabaryty obiektów – szerokość elewacji frontowej budynków minimum 8 m (z wyłączeniem garaży),

8) geometria dachów – wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º,

9) kolorystyka dachów - ceglasto–czerwona, czerwona i brązowa.

10) miejsca do parkowania – nie mniej niż 2 stanowiska na budynek zabudowy mieszkaniowej wliczając w to miejsca w garażu, nie mniej niż 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej dla usług,

11) sposób realizacji miejsc do parkowania - należy zapewnić właściwe odwodnienie miejsc postojowych, wykluczające zalewanie nieruchomości sąsiednich oraz zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych,

12) powierzchnia nowo wydzielonych działek - nie mniej niż 700 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne.

2. Dla terenu zabudowy usługowej C-1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi, w tym obiekty handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, stacja paliw,

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa wyłącznie w powiązaniu z funkcją usługową, drobne działalności produkcyjne, garaże i budynki gospodarcze; drogi wewnętrzne i dojazdy, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wraz z urządzeniami rekreacji oraz obiekty małej architektury,

3) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2, nie więcej niż 1,0;

4) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50%,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 20%,

6) wysokość zabudowy - budynki do 12 m; obiekty nie będące budynkami do 12 m,

7) gabaryty obiektów – szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych i usługowych minimum 8 m; budynków pozostałych maksimum 8 m (z wyłączeniem garaży),

8) geometria dachów - płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35º,

9) miejsca do parkowania – nie mniej niż 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 stanowiska na budynek zabudowy mieszkaniowej wliczając w to miejsca w garażu,

10) sposób realizacji miejsc do parkowania - ogólnodostępne zespoły parkingowe powyżej 10 stanowisk winny uwzględniać zieleń w ilości co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk,

11) powierzchnia nowo wydzielonych działek – nie mniej niż 1000m2, z wyjątkiem działek wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne.

§ 11. 1. Dla terenów zieleni nieurządzonej A-1ZI, B-1ZI – B-7ZI, C-1ZI i D-1ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń nieurządzona,

2) przeznaczenie dopuszczalne – drogi wewnętrzne i dojazdy, ciągi piesze i rowerowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty małej architektury,

3) wysokość zabudowy - obiekty nie będące budynkami do 4 m.

§ 12. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej A-1KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne - ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń,

3) szerokość terenu w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu 11 m.

2. Dla terenów dróg wewnętrznych B-1KDW – B-6KDW i C-1KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji, place do zawracania,

2) przeznaczenie dopuszczalne - ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń,

3) szerokość terenów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:

a) B-1KDW 5 m,

b) B-2KDW 6 m,

c) B-3KDW 8 m,

d) B-4KDW minimum 6 m,

e) B-5KDW 8 m,

f) B-6KDW 8,2 m,

g) C-1KDW minimum 5 m.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/888/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/888/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta

Wyłożenie projektu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: „Morgi Zachód”, „Stara Wesoła” w Mysłowicach w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów planu do publicznego wglądu miało miejsce w okresie od 19 sierpnia 2013r. do 16 września 2013 r. Okres zbierania uwag do projektu trwał do 30 września 2013 r.

Do projektu planu wniesiono dwie uwagi, uwzględnione przez Prezydenta Miasta.

Nie wniesiono uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/888/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. W związku z uchwaleniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: „Morgi Zachód”, „Stara Wesoła” w Mysłowicach w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów, gmina Mysłowice poniesie wydatki na inwestycje obejmujące przebudowę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą środki własne budżetu gminy.

3. Dopuszcza się udział środków zewnętrznych, z uwzględnieniem środków unijnych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów o finansowaniu inwestycji.

4. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »