| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/890/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic”, „Brzezinka Południowa” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach w części dotyczącej wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami graficznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIV/424/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic”, „Brzezinka południowa” oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach w części dotyczącej wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami graficznymi, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r.

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic”, „Brzezinka Południowa” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach w części dotyczącej wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami graficznymi.

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszary w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

3. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) symbole identyfikujące obszary planu: A, B i C,

2) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których część cyfrowa oznacza numer terenu a część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu:

a) MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) UP - teren zabudowy usługowo – produkcyjnej,

d) ZD - teren ogrodów działkowych,

e) ZI - teren zieleni nieurządzonej,

f) KDD - teren drogi publicznej – dojazdowej,

g) KDW – teren drogi wewnętrznej,

h) KP – teren parkingu,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) linie nieprzekraczalne zabudowy,

5) obiekty dziedzictwa kulturowego wyznaczone do ochrony,

6) granice obszarów planu.

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

5. W niniejszym planie nie ustala się - gdyż nie występują przesłanki do określenia:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 2. 1. Użyte w uchwale definicje wskaźników zagospodarowania terenu należy rozumieć jak niżej:

1) przeznaczenie podstawowe - przeważający (tj. stanowiący co najmniej 60% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczenie dopuszczalne - uzupełniający (tj. stanowiący do 40% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

3) teren - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym;

4) usługi - to następujące działalności gospodarcze: handel detaliczny i hurtowy; naprawy i konserwacja pojazdów samochodowych, transport pasażerski; działalność pocztowa i kurierska; działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; administracja publiczna; zabezpieczenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa (np. naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, pranie i czyszczenie, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, usługi pogrzebowe, itp.). Do usług nie zalicza się: sprzedaży paliw (stacji paliw), handlu odpadami i złomem; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, ciepło; dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami;

5) działalności produkcyjne - to następujące działalności gospodarcze przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport (z wyłączeniem transportu pasażerskiego) i gospodarka magazynowa; do działalności produkcyjnej, składowej i magazynowej nie zalicza się: rolnictwa, górnictwa, zbierania i przetwarzana odpadów (w tym złomu) oraz ich składowania, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, ciepło; dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami;

6) drobne działalności produkcyjne - to następujące działalności gospodarcze: przetwórstwo przemysłowe, transport (z wyłączeniem transportu pasażerskiego) i gospodarka magazynowa wykonywane w lokalach użytkowych wydzielanych w budynkach mieszkalnych lub w budynkach o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 500 m2, bez konieczności wykorzystywania budowli i instalacji przemysłowych. Do drobnych działalności produkcyjnych nie zalicza się zbierania i przetwarzana odpadów (w tym złomu) oraz ich składowania;

7) linia nieprzekraczalna zabudowy - wyznaczony na rysunku planu dopuszczalny zasięg lokalizacji fasad budynków, nie dotyczący schodów zewnętrznych, pochylni, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu i innych detali wystroju architektonicznego budynków, a także obiektów infrastruktury technicznej; linia zabudowy nie dotyczy obiektów istniejących oraz tych, na których budowę uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem uchwalenia planu,

8) powierzchnia zabudowy (wskaźnik) - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi budynkami do powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

9) działka budowlana - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, rozbiórkę oraz wymianę istniejącej zabudowy pod warunkiem zachowania wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla zabudowy, która w momencie wejścia w życie planu posiadała parametry oraz wskaźniki wykorzystania terenu większe niż ustalone w niniejszym planie, ustala się:

1) zakaz jej nadbudowy i rozbudowy,

2) dopuszcza się remonty, przebudowę budynków.

3. Przy sytuowaniu budynków nakazuje się uwzględnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, a w miejscach, gdzie linii tych nie wyznaczono, odpowiednio w odległości od:

1) zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych - zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

2) zewnętrznej krawędzi jezdni dróg wewnętrznych - nie mniejszej niż 4 m,

3) linii brzegu powierzchniowych wód publicznych oraz rowów - nie mniejsze niż 10 m od linii brzegu cieków naturalnych oraz nie mniejsze niż 5 m od rowów.

4. Dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej, gdzie nie utrudnia to zagospodarowania terenów sąsiadujących zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zakazuje się lokalizowania w obszarach planu, z wyjątkiem terenów C-UP (z zastrzeżeniem ust. 5a) i C-KP reklam wielkogabarytowych typu billboard o wysokości wraz z nośnikiem ponad 4m o łącznej powierzchni reklamowej ponad 2m² oraz reklam pulsujących, reklam typu LED, telebimów reklamowych, reklam przewijanych, reklam na ogrodzeniach oraz reklam wolnostojących.

5a. Dla terenu C-1UP zakazuje się lokalizowania reklam świetlnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi ekspresowej S1, w szczególności reklam o zmiennej treści.

§ 4. 1. Zakazuje się wprowadzania przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

2. Terenami chronionymi przed hałasem są tereny MNU - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, MW - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ZD – teren ogrodów działkowych jako teren rekreacyjno – wypoczynkowy.

3. Do czasu realizacji zbiorowego systemu gospodarki ściekowej dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi.

4. Dla ochrony cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych:

1) warunki grodzenia nieruchomości przylegających do wód publicznych winny w szczególności zapewniać swobodny dostęp do cieku w pasie o szerokości 5 m od brzegu cieku lub górnej krawędzi okalającej go skarpy,

2) realizacja inwestycji nie może zmieniać lokalnych stosunków wodnych, w szczególności zaburzać spływu wód rowami melioracyjnymi.

5. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 5. 1. Ustala się ochronę niżej wymienionych i oznaczonych na rysunku planu obiektów:

1) budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 5,

2) budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 9.

2. Dla budynków wymienionych w ust. 1 ustala się zasady ochrony:

1) nakaz zachowania pierwotnej substancji budowlanej, z możliwością remontów i adaptacji,

2) zakaz zmiany rozmieszczenia i rozmiarów okien i drzwi wejściowych do budynków; w przypadku wymiany okien należy zachować oryginalne proporcje i podziały okna,

3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy z wyłączeniem nadbudowy, pod warunkiem, że działania te nie spowodują utratę cech stylistycznych budynków,

4) dopuszczenie docieplenia elewacji, pod warunkiem odtworzenia elementów detali architektonicznych,

5) dopuszczenie lokalizacji urządzeń typu skrzynki złączy kablowych, skrzynki gazowe jako wbudowane w lico budynku.

§ 6. 1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału:

1) dla terenu A-MNU minimalna powierzchnia działek do zabudowy – 700 m2, szerokość frontu minimum 18 m,

2) dla terenów B-MW minimalna powierzchnia działek do zabudowy – 500 m2, szerokość frontu minimum 16 m,

3) dla terenu C-UP minimalna powierzchnia działek do zabudowy – 1000 m2, szerokość frontu minimum 20 m.

2. Nakazuje się, aby nowo wyznaczone granice działek budowlanych były prostopadłe bądź równoległe do dróg publicznych lub wewnętrznych z tolerancją do 15°.

§ 7. 1. Obszar planu A położony jest w terenie górniczym „Wesoła II” Zasady prowadzenia działalności górniczej oraz jej możliwe oddziaływania na istniejącą i planowaną zabudowę określa obowiązująca koncesja, ustanowiona na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Koncesja (której ważność upływa 13.08.2020 r.) nie przewiduje prowadzenia eksploatacji górniczej w obszarze planu.

2. Obszary planu A i B położone są w granicach złóż węgla kamiennego „Brzezinka” i „Brzezinka-2”; obszar planu C położony jest w granicach złóż węgla kamiennego „Brzezinka-1” i „Brzezinka-2”.

§ 8. 1. Ustala się układ dróg publicznych i dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu oraz z zapisami § 12 niniejszej uchwały.

2. Niezbędne drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu należy planować jako ulice o minimalnej szerokości 7 m w liniach rozgraniczających.

3. W obszarach planu należy zapewnić drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

4. Stałe miejsca postojowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym muszą się mieścić w granicach tego zamierzenia inwestycyjnego.

5. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną należy zapewnić w oparciu o występujące, w obszarze planu oraz w otoczeniu, i wymagające rozbudowy odpowiednio do potrzeb, systemy sieci i urządzeń wodociągowych, gazowych i elektroenergetycznych. Dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii.

6. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez kanalizację sanitarną, podlegającą rozbudowie oraz przebudowie stosownie do potrzeb. Dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed infiltracją zanieczyszczeń do gruntu i wód.

7. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej, podlegającym rozbudowie oraz przebudowie stosownie do potrzeb. Dopuszcza się indywidualne systemy umożliwiające zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej, obszaru objętego inwestycją lub danego terenu, w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w gruncie, z zastrzeżeniem niepogorszenia stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie w ciepło poprzez podłączenie do istniejących sieci ciepłowniczych, podlegających rozbudowie oraz przebudowie stosownie do potrzeb,

2) dla nowych źródeł ciepła nie dopuszcza się stosowania systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o średniorocznej sprawności energetycznej poniżej 80%.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się postępowanie zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach.

§ 9. 1. Dla terenów MNU, MW i UP ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów objętych planem.

2. Dla pozostałych terenów stawka procentowa wynosi 5%.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące terenów

§ 10. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami A-1MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi, drobne działalności gospodarcze, garaże i budynki gospodarcze; drogi wewnętrzne i dojazdy, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wraz z urządzeniami rekreacji oraz obiekty małej architektury,

3) intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,1 nie więcej niż 0,6;

4) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30%,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50%,

6) wysokość zabudowy - budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) i nie więcej niż 10 m; budynki pozostałe do 6 m; obiekty nie będące budynkami do 6 m,

7) gabaryty obiektów – szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych minimum 8 m; budynków pozostałych maksimum 8 m,

8) geometria dachów - płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º,

9) miejsca do parkowania – nie mniej niż 2 stanowiska na budynek zabudowy mieszkaniowej wliczając w to miejsca w garażu, nie mniej niż 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej dla usług i drobnych działalności gospodarczych,

10) sposób realizacji miejsc do parkowania - należy zapewnić właściwe odwodnienie miejsc postojowych, wykluczające zalewanie nieruchomości sąsiednich oraz zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami B-1MW – B-2MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów samochodowych, garaże i budynki gospodarcze; drogi wewnętrzne i dojazdy, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wraz z urządzeniami rekreacji oraz obiekty małej architektury,

3) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 nie więcej niż 1,2;

4) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40%,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 30%,

6) wysokość zabudowy - budynki mieszkalne do 12 m, budynki pozostałe do 6 m; obiekty nie będące budynkami do 6 m,

7) gabaryty obiektów – szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych i usługowych minimum 8 m; budynków pozostałych maksimum 8 m (z wyłączeniem garaży),

8) geometria dachów - płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º,

9) miejsca do parkowania – nie mniej niż 1,5 stanowiska na mieszkanie, nie mniej niż 2 stanowiska na budynek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wliczając w to miejsca w garażu, nie mniej niż 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej,

10) sposób realizacji miejsc do parkowania - ogólnodostępne zespoły parkingowe powyżej 10 stanowisk winny uwzględniać zieleń w ilości co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk,

11) powierzchnia nowo wydzielonych działek – nie mniej niż 500 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne.

3. Dla terenu zabudowy usługowo - produkcyjnej C-1UP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi, w tym obiekty handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa produkcyjna, garaże i budynki gospodarcze; drogi wewnętrzne i dojazdy, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wraz z urządzeniami rekreacji oraz obiekty małej architektury,

3) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 nie więcej niż 1,25;

4) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 60%,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 20%,

6) wysokość zabudowy - budynki i obiekty nie będące budynkami do 9 m,

7) gabaryty obiektów – szerokość elewacji frontowej budynków usługowych i produkcyjnych minimum 8 m; budynków pozostałych maksimum 8 m (z wyłączeniem garaży),

8) geometria dachów - płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 20º,

7) miejsca do parkowania – nie mniej niż 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej,

10) sposób realizacji miejsc do parkowania - zespoły parkingowe powyżej 10 stanowisk winny uwzględniać zieleń w ilości co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk.

§ 11. 1. Dla terenu ogrodów działkowych B-1ZD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń służąca uprawom ogrodniczym i rekreacji z altanami i obiektami gospodarczymi; budynki i budowle przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu, wraz z miejscami do parkowania, dojazdami i dojściami, obiektami uzbrojenia terenu i innymi urządzeniami budowlanymi, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektów, zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 80%,

3) wysokość zabudowy – altany i obiekty gospodarcze do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; budynki i budowle przeznaczone do wspólnego korzystania - do 6 m, obiekty małej architektury do 3 m,

4) gabaryty obiektów – maksymalna szerokość elewacji frontowej 6 m,

5) geometria dachów - płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º.

2. Dla terenów zieleni nieurządzonej C-1ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń nieurządzona.

2) przeznaczenie uzupełniające – budowle chroniące przed hałasem i innymi uciążliwościami,

3) wysokość zabudowy - obiekty nie będące budynkami do 4 m.

§ 12. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej B-1KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne - ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń,

3) szerokość terenu w liniach rozgraniczających – 10 m.

2. Dla terenu drogi wewnętrznej B-1KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne - ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń,

3) szerokość terenu w liniach rozgraniczających – 10 m.

3. Dla terenu parkingu C-1KP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - parking,

2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty usługowe i sanitariaty powiązane z parkingiem, drogi wewnętrzne i dojazdy, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń oraz obiekty małej architektury,

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10%,

4) wysokość zabudowy - budynki i obiekty nie będące budynkami do 4 m,

5) gabaryty obiektów - minimalna szerokość elewacji frontowej 3 m,

6) geometria dachów - płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35º.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/890/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/890/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Wyłożenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic”, „Brzezinka Południowa” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach w części dotyczącej wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami graficznymi do publicznego wglądu miało miejsce w okresie od 19 sierpnia 2013r. do 16 września 2013 r. Okres zbierania uwag do projektu trwał do 30 września 2013 r.

Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/890/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic”, „Brzezinka Południowa” oraz miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach w części dotyczącej wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami graficznymi, gmina Mysłowice poniesie wydatki na inwestycje obejmujące przebudowę i budowę dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą środki własne budżetu gminy.

3. Dopuszcza się udział środków zewnętrznych, z uwzględnieniem środków unijnych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów o finansowaniu inwestycji.

4. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »