| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/619/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami” w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm.), art. 6o i 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012r, Nr 391, z późn. zm.) oraz art. 272 i 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. 1 Upoważnia się Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami”
w Dąbrowie Góniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie:

1. Prowadzenia postępowań i określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. 2012r, Nr 391, z późn. zm.).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, w tym do wydawania w toku prowadzonych postępowań przewidzianych przywoływanymi w ust. 1 pkt 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń.

3. Przyjmowania i przechowywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Dokonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), mających na celu:

a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji;

b) sprawdzanie terminowości wpłacania zadeklarowanych opłat, w tym również pobieranych przez inkasentów;

c) ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

d) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit „a” i „b”.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 obejmuje umocowanie do przeprowadzenia wszelkich czynności,
o których mowa w przepisach Działu V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), w szczególności, w razie stwierdzenia że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami:

a) korygowania deklaracji, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł.;

b) zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość.

6. Uwierzytelniania kopii skorygowanej deklaracji, o której mowa w pkt 5.

7. Doręczania właścicielowi nieruchomości uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »