| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/619/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami” w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm.), art. 6o i 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012r, Nr 391, z późn. zm.) oraz art. 272 i 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. 1 Upoważnia się Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami”
w Dąbrowie Góniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie:

1. Prowadzenia postępowań i określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. 2012r, Nr 391, z późn. zm.).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, w tym do wydawania w toku prowadzonych postępowań przewidzianych przywoływanymi w ust. 1 pkt 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń.

3. Przyjmowania i przechowywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Dokonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), mających na celu:

a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji;

b) sprawdzanie terminowości wpłacania zadeklarowanych opłat, w tym również pobieranych przez inkasentów;

c) ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

d) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit „a” i „b”.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 obejmuje umocowanie do przeprowadzenia wszelkich czynności,
o których mowa w przepisach Działu V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), w szczególności, w razie stwierdzenia że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami:

a) korygowania deklaracji, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł.;

b) zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość.

6. Uwierzytelniania kopii skorygowanej deklaracji, o której mowa w pkt 5.

7. Doręczania właścicielowi nieruchomości uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »