| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Miasta Imielin

uchwala:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Imielin Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 6. Ustala się minimalną pojemność  pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1 lub więcej pojemników o łącznej pojemności zapewniającej zachowanie normatywu 60l/osobę„.

2) § 7 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „ 3. powyżej 6 osób - jak w pkt 2 + dodatkowo 1 worek na każde kolejne 3 osoby na każdy rodzaj odpadów„.

3) Po § 7 dodaje się § 7a o następującej treści: „ § 7a. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalną ilość worków z folii  LDPE przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości makulatury, tworzywa sztucznego+ metalu oraz szkła: łącznie 3 worki o pojemności 120l, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów„.

4) § 10 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 10. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku oraz utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez zachowanie  ich szczelności”.

§ 2. Pozostała treść powołanej uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »