| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/152/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/152/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane: 1 pojemnik lub więcej pojemników o łącznej pojemności zapewniającej zachowanie normatywu 60l/osobę.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się liczbę worków na odpady zbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne+ metal oraz szkło:

a) 1-3 osób - 3 szt. worków o pojemności 120l, po 1 szt. na każdy rodzaj odpadów segregowanych,

b) 4-6 osób - 6 szt. worków o pojemności 120l, po 2 szt. na każdy rodzaj odpadów segregowanych,

c) powyżej 6 osób - jak w pkt b + dodatkowo 3 szt. worków o pojemności 120l, po 1 szt. na każdy rodzaj odpadów segregowanych na każde 3 osoby.

3. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne - worki do selektywnej zbiórki odpadów wydawane będą w Biurze Obsługi Klienta, które prowadzone będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, wyłonionego w drodze przetargu.

2) W § 4 uchwały uchyla się ust. 5.

§ 2. Pozostała treść powołanej uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »