| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.126.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę17 358 029 , w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 4 457 513

2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 21 815 542 zł,   zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi401 664 941, w tym:

1) dochody bieżące 335 736 556 zł,

2) dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę7 348 823 , w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 480 537 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 7 829 360 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi483 470 458 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 314 165 935 zł,

2) wydatki majątkowe 169 304 523 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 10 009 206 .

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę81 805 517 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie              81 095 539

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie              150 000

3) zaciąganej pożyczki w kwocie                                                        559 978 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o10 009 206 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi82 135 517 .

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejszyć o kwotę110 656 plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększyć o kwotę64 571 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

§ 14. otrzymuje nowe brzmienie:

Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszą wykonanie w tym roku..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.126.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.126.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.126.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.126.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI.126.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W dziale100 – Górnictwo i kopalnictwoproponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę779 309 , w związku z zawarciem nowej ugody z JSW S.A. w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 stanowiącym własność Miasta.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale600 – Transport i łącznośćo kwotę4 018 002 , w związku z naliczeniem wykonawcy Drogi głównej Południowej kary umownej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale600 – Transport i łącznośćo kwotę18 616 638 zł,w tym:

na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 3 872 333 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 291 693 zł, w oparciu o rozliczenie końcowe zadania

na zadaniu Nr 000-P61-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 12 913 583 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 1 112 033 zł w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,

na zadaniu Nr 000-P05-000-000 pod nazwą  "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 426 996 zł, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.

4. W dziale700 – Gospodarka mieszkaniowaw ramach dochodów bieżących proponuje się:

zwiększyć dochody z tytułu zwrotów środków wynikających z rozliczenia zaliczek i mediów za rok poprzedni, o kwotę180 000 ,

zmniejszyć dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę100 000 , w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem lokali w „przejściach podziemnych”,

zmniejszyć dochody z tytułu opłat za media o kwotę80 000 ,

zmniejszyć dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu od wykupionych gminnych lokali mieszkalnych o kwotę27 000 .

5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę2 349 270 zł, w tym:

o1 715 270 złz tytułu nie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W mijających miesiącach 2013 roku działki Miasta były wystawione na sprzedaż w 16 postępowaniach przetargowych. Oferta przetargowa Miasta obejmowała głównie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonych przetargów z oferowanych działek sprzedane zostały jedynie 3 działki niezabudowane  Pozostałe nieruchomości, pomimo kilkakrotnego przeprowadzenia przetargów nie znalazły nabywców i w dalszym ciągu pozostają w zasobach Miasta. Czterokrotna oferta przetargowa obejmowała działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy               ul. Powstańców Śląskich, czterokrotnie organizowano przetarg na zbycie działki przy ul. Zdrojowej, trzykrotnie organizowano przetarg na sprzedaż działek przy ul. Chabrowej, sprzedano 1 działkę. Działki pomimo ogłoszeń zarówno w Gazecie Jastrząb jak i prasie o zasięgu województwa śląskiego (Gazeta Wyborcza), informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, tablicy informacyjnej umieszczonej na nieruchomości nie znalazły nabywców.

Przyczyn takiego zjawiska należy szukać w specyficznej sytuacji jaka pojawiła się w Gminie Jastrzębie-Zdrój wynikającej z faktu, że upłynął wymagany okres od chwili uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprzedaż nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością ponoszenia opłat, o których mowach w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. opłat planistycznych, co „uwolniło” wiele nieruchomości dotychczas rolnych a po zmianie planu przeznaczonych pod zabudowę i skłoniło wiele osób do podjęcia decyzji o sprzedaży.

W aktualnej sytuacji Miasto Jastrzębie-Zdrój stała się ważnym podmiotem podażowej strony na lokalnym rynku nieruchomości, należy jednak pamiętać o tym, że nieruchomości sprzedawane przez Miasto obciążone są 23% stawką podatku VAT, co czyni je znacznie droższymi od przeciętnych cen rynkowych i utrudnia ich sprzedaż, zwłaszcza w sytuacji kiedy banki prowadzą bardziej restrykcyjną politykę kredytową.

Na zmianę sprzedażowych planów Miasta wpływ miały również inne okoliczności:

Położona przy ul. Boża Góra/Bogoczowiec działka 3658/39 o powierzchni 0.2015 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k. m. 2, która w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajdująca się w strefie 30 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wymaga wybudowania zjazdu z drogi publicznej.

Planowane do sprzedaży działki  przy ul. Rozwojowej  będą objęte sprzedażą dopiero końcem roku 2014 z uwagi na przystąpienie przez Miasto do realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”.

Planowana sprzedaż działek przy ul. Grzybowej nie zostanie zrealizowana. W odniesieniu do nieruchomości została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi publicznej ulicy Grzybowej w Jastrzębiu Zdroju”. W budżecie brak jest w chwili obecnej środków na realizację powyższej inwestycji, a ponieważ zmienia ona przebieg i konfigurację terenu, do czasu jej przeprowadzenia nie można podjąć czynności zmierzających do zbycia.

Planowana sprzedaż działek przy ul. Poznańskiej jest w trakcie realizacji, działki zostały wycenione a ceny zaproponowane wnioskodawcom, z których dwoje zadeklarowało chęć nabycia, pozostali uważają że cena proponowana przez Miasto jest wygórowana i nie przystąpili do podpisania protokołów.

o634 000 , z tytułu sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, w związku z wstrzymaniem przez wnioskodawców wykup lokali mieszkalnych na, z uwagi na trwający proces dotyczący Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXX/641/2005 z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale750 – Administracja publicznao kwotę1 136 634 , z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w celu dostosowania planu dochodów jakie wstępnie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

7. W dziale801 – Oświata i wychowaniew ramach dochodów bieżących proponuje się:

zwiększyć dochody z tytułu  opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę36 945 zł,

zmniejszyć dochody z tytułu  opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową  podstawę programową o kwotę822 653 w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września jedna godzina opłaty za nauczanie w przedszkolach przekraczająca 5 godzinny pobyt dziecka  wynosi 1 zł za każdą godzinę, natomiast w planach przedszkoli jest obecnie 3,20 zł. Zmiana w wysokości opłat pociąga za sobą konieczność dostosowania planu dochodów,

zmniejszyć dochody z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę310 594 , w związku faktem, że należne dochody na realizację projektu „Wspólnota Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy” wpłynęły w 2012 roku.

8. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale801 – Oświata i wychowanie, o kwotę287 000 , w tym:

zmniejszyć o59 000 plan dochodów na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą  "Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,

zwiększyć o kwotę346 000 plan dochodów, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1.

9. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale852 – Pomoc społecznao kwotę3 000 , z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale854 – Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę1 032 , z tytułu otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale900 – Gospodarka komunalnai ochrona środowiskao kwotę538 772 , z tytułu usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale926 – Kultura fizyczna, o kwotę240 700 .

Załącznik Nr 2

W związku z rozliczeniem zadania Nr ZOS-000-121-000 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi”, realizowanego w ramach ugody z JSW S.A. w sprawie likwidacji szkody górniczej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale100 – Górnictwo i kopalnictwo,  rozdziale10001 – Górnictwo węgla kamiennegoo kwotę45 850 .

W dziale600 – Transport i łączność, proponuje się:

w  rozdziale60004 – Lokalny transport zbiorowyproponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę100 830 dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P86-165-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”, w związku z niemożnością zrealizowania wydatków w wyniku przedłużających się procedur przetargowych,

w rozdziale60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatuzmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:

o kwotę2 243 270 złz przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego, ponadto poza zakresem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego wprowadza się kwotę 59 600 zł na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepompowni i wykonanie monitoringu przepompowni na zadaniu  Nr 000-000-008-000 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”

o kwotę946 916 z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II, w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanego harmonogramu robót drogowych,

w rozdziale60016 – Drogi publiczne gminnezmienić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta poprzez:

zmniejszenie o kwotę1 637 560 złz przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „"Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", w związku z urealnieniem wydatków po zawarciu umowy na roboty budowlane,

zmniejszenie o kwotę50 000 z zadania Nr 000-000-034-000 „Modernizacja ul. Partyzantów”. Zadanie jest wspólnie wykonywane z gminą Pawłowice, zgodnie z informacją uzyskaną z tamtego Urzędu nastąpiło opóźnienie w procedurze wyłonienia projektanta dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi i nie ma możliwości wydatkowania środków w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem planuje się przesunięcie środków na 2014 rok,

zmniejszenie o kwotę1 750 000 z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków w 2013 roku,

zmniejszenie o kwotę864 000 z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej”, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków w 2013 roku,

zwiększenie o kwotę50 000 dla nowego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną”.

W dziale710 – Działalność usługowa, rozdziale71015 – Nadzór budowlanyproponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę3 860 na dofinansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz ze  składkami.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale750 Administracja publiczna,  rozdziale75095 – Pozostała działalnośćo kwotę509 900 dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w celu dostosowania planu wydatków jakie wstępnie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu.

W dziale801 – Oświata i wychowanie, rozdziale:

80101 – Szkoły podstawoweproponuje się proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę2 039 w Szkole Podstawowej Nr 6 i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

80120 – Licea ogólnokształcąceproponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę346 000 na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

80195 – Pozostała działalnośćproponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę3 281 i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale852 – Pomoc społecznaproponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę198 000 , w tym:

w rozdziale85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoo kwotę3 000 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

w rozdziale85215 – Dodatki mieszkanioweo kwotę195 000 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale:

85401 – Świetlice szkolneproponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę 9 507 w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaproponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę 16 571 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększona liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

85415 – Pomoc materialna dla uczniówproponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę 17 219 z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (1 032 zł) oraz na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów (16 187 zł - kwota ta stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego do przyznanej z budżetu państwa dotacji).

W dziale900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaproponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

w rozdziale90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógzwiększa się o25 256 ,przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-010-300 "Budowa oświetlenia ulic", w związku z budową oświetlenia miasteczka ruchu drogowego w jarze przy ul. Turystycznej,

w rozdziale90017 – Zakłady gospodarki komunalnejzwiększa się o kwotę303 000 plan wydatków  na realizację nowych zadań inwestycyjnych: Nr 000-000-504-000 „Adaptacja części placu przy ul. Dworcowej 17D na magazyn drewna” (60 000 zł), Nr 000-000-505-000 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” (243 000 zł),

w rozdziale90095 – Pozostała działalnośćzmniejsza się o161 890 , przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-P94-020-100 "Zadania Ochrony Środowiska- Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu ", w związku z rozliczeniem zadania oraz zmniejsza się o kwotę303 000 wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów”.

W dziale921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdziale92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiproponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

wznowić przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-101-300 "Przebudowa budynku Domu Zdrojowego" o kwotę35 000 , w związku z wymianą nagrzewnicy w Domu Zdrojowym,

zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę35 000 w związku z pozostającymi w 2013 roku wolnymi środkami, zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

W dziale926 - Kultura fizyczna,proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę240 700 w tym:

w rozdziale92601 – Obiekty sportoweo kwotę229 700 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41 700 zł) oraz pokrycie zwiększonych kosztów za media, materiały i wyposażenie (188 000 zł),

w rozdziale92604 – Instytucje kultury fizycznejo kwotę11 000 na pokrycie składek  na ubezpieczenia społeczne.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 10 009 206 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę110 656 , w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po wrześniowej sesji Rady Miasta w tym:

proponuje się zmienić wydatki majątkowe:

zmniejszając współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Partyzantów” o kwotę 50 000 zł,

wprowadzając  dotację na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” o kwotę 8 308 zł,

zmniejszając dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego o 100 830 zł dotację  na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie”,

proponuje się zwiększyć wydatki bieżące:

na dotację celową dla Miasta Żory na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach o kwotę 1 096 zł,

na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 9 770 zł,

na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 21 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę64 571 plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o kwotę 57 389 zł, w tym będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 (10 741 zł), Szkoły Podstawowej Nr 4 (8 415 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (38 233 zł),

z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę 197 zł,

z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę 6 985 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »