| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/348/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Tworóg uchwala, co następuje:

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1.

Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/241/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/348/2013
Rady Gminy Tworóg
z dnia 4 listopada 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Tworóg, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie –rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) ustawie o odpadach –rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

3) nieruchomości –rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości –rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych –rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych –rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych- należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych –należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów –należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych –rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich –rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomościoraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier i tektura,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) szkło,

2) zagospodarowanie w miarę możliwości, odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w kompostownikach,

3) w celu ograniczenia ilości składowanych odpadów zielonych i ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy je dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

5) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę Tworóg, zaś pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalny z terenu Gminy Tworóg.

§ 4.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości na terenie nieruchomości. Środki użyte do tych celów należy usunąć z nieruchomości niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7.

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,
z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2. Na terenie gminy odpady komunalne powinno się zbierać w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 30l - kosze wykonane z kamienia i/lub tworzywa sztucznego i/lub ze stali i/lub betonu,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi)o pojemności co najmniej 30l - kosze wykonane z kamienia i/lub tworzywa sztucznego i/lub ze stali i/lub betonu,

3) pojemnikach na odpady zmieszane o pojemności 120, 240 i 1100l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość odbioru - pojemniki wykonane zgodnie z normą PN EN 840-1 oraz PN EN 840-2, które mogą zostać oznakowane na potrzeby ewidencyjne przez Gminę Tworóg lub przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów,

4) przezroczystych workach z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 80l-120l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

5) pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, tworzywa sztuczne, papier o pojemności 120l, 240l i 1100l - pojemniki wykonane zgodnie z normą PN EN 840-1 oraz PN EN 840-2.

3. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub workach - o minimalnej pojemności:

1) dla nieruchomości zamieszkałych, określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Tworóg w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

2) dla nieruchomości, na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 10l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

3) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

4) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

5) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30l na każde 10m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

6) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 20l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 120l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 120l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

9) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

10) dla cmentarzy – nie mniej niż 3l na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 6l na jedno miejsce pochówku, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120l,

§ 8.

1. Pojemniki i worki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

§ 9.

1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 30l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne w szczególności takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.

1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych oraz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zaspokoić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarnych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) dla nieruchomości, na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej co najmniej raz w miesiącu,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub punktach aptecznych, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszów ulicznych co najmniej raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

2) z koszów ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 11.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i/lub worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 12.

1. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

2. Zbiorniki oczyszczalni przydomowych powinny być opróżniane z osadów (szlamów) zgodnie z ich instrukcją obsługi.

3. Urządzenia wymienione w ust. 1 i 2 powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego, realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 13.

1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

a) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

b) umieszczania w pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych,

c) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

d) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,

e) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

f) zakopywania odpadów,

g) wykorzystania studni do innego celu niż pobór wody, a w szczególności gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

h) zabrania się usuwania do koszów ulicznych odpadów powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

i) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

§ 14.

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, szlamów, substancji niebezpiecznych, a w szczególności toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, itp.,

b) opakowań wielomateriałowych.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych,

f) żarówek i lamp jarzeniowych itp.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali nie można wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego lub zanieczyszczonych innymi substancjami,

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.

d) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą

6. Do przydomowych kompostowników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 6.

Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminyjej przeprowadzania

§ 16.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,

2) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku lub doraźnie poza wskazanym okresem.

Rozdział 7.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej

§ 17.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 3 zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Dopuszcza się hodowlę gołębi w sytuacji, której nie powodują uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »