| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/397/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1997 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XXVI/292/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 w ust. 1 punkt 25 i 31 otrzymują brzmienie:

Izabelę Soroka - Biznes Partner Group IK V Izabela Soroka ul. Świerkowa 1, 43-450 Ustroń na terenie nieruchomości przy ul. Świerkowej 1 43-450 Ustroń;

31) Eltrans Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów - Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne - Park Poniwiec ul. Lipowa 20, 43-450 Ustroń;

2) w §4 ust. 1 uchyla się punkty 17, 35, 112 i 118.

3) po §4 dodaje się §4a w brzmieniu: „§4a. Za pobraną opłatę uzdrowiskową inkasenci wydają pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania, pobranych w Urzędzie Miasta Ustroń albo na własnych pokwitowaniach wpłaty, których każdy egzemplarz winien składać się z oryginału i kopii oraz zawierać dane umożliwiające identyfikację:

a) egzemplarza pokwitowania (numer),

b) podatnika,

c) tytułu wpłaty tj. opłata uzdrowiskowa,

d) wysokości kwoty wpłaty,

e) okresu, którego dotyczy wpłata,

f) daty wpłaty”.

4) §5 otrzymuje brzmienie: „§5. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Miasta Ustroń lub wpłacają do kasy Urzędu Miasta Ustroń, w terminie do 5-go każdego dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Jeżeli termin przekazania (wpłaty) pobranej opłaty uzdrowiskowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy. Równocześnie z przekazaniem lub wpłatą opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty uzdrowiskowej za okres, którego wpłata dotyczy”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »