| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/474/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonuje się zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi42.065.243,77PLN,w tym dochody bieżące w wysokości36.137.740,77PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi45.633.701,77PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości34.181.675,77PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian planowanych przychodów budżetu poprzez zwiększenie planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie deficytu budżetu w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" o kwotę 155.000,00 PLN,

2. Ustala się, że w wyniku zmiany, o której mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ulegnie zwiększeniu o 155.000,00 PLN i wyniesie9.350.701,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 155.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości3.568.458,00PLNbędą:

1) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,

2) pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 2.690.000,00 PLN,

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.574,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaDuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) TabelaEuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) TabelaFuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

4) TabelaHuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

5) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

6) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/474/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »