| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/484/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 403 ust. 5 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 59 poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz 885).

Rada Miasta Wisła

uchwala co następuje

§ 1.

W uchwale nr VIII/103 z dnia 28 czerwca 2011 r. Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r nr 180, poz.3403) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach  projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „ 1) na koszt własny i staraniem wnioskodawcy."

2. Uchyla się w § 2 ust. 3 pkt.2.

3. W § 4 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „1) złożenie wniosku i rozliczenia finansowo-rzeczowego”.

4. W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej składa pisemny wniosek w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły, od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, z realizacją inwestycji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2014 roku."

5. uchyla się § 5 ust.2 i 3.

6. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku bądź rozliczenia finansowo-rzeczowego, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust.1. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia bez możliwości uzyskania dotacji.”

7. W § 6 ust.1 dodaje się pkt. 4 o następującej treści:  "4) Analizę złożonych wniosków oraz rozliczenia finansowo-rzeczowego„.

8. W  § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Przed otrzymaniem dotacji celowej wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem.”

9. Uchyla się w § 7 ust.5.

10. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Udzielenie dotacji następuje w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła a Wnioskodawcą. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku".

11. W § 9 ust.2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:„ szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja,"

12. Uchyla się w § 9 ust.2 pkt.5.

13. W § 10 ust 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego Wnioskodawca dołącza  oryginały rachunków i faktur z wyszczególnionymi kosztami materiałów oraz następujące dokumenty:”

14. W § 10 ust 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza do eksploatacji, podpisany przez przedstawiciela WZC, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci kanalizacyjnej lub umową na dostawę wody„.

15. W § 10 ust 6 otrzymuje brzmienie:  "6. Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku. "

§ 2.

Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, które nie zostały w całości rozliczone, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejsza uchwałą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »