| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/484/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 403 ust. 5 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 59 poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz 885).

Rada Miasta Wisła

uchwala co następuje

§ 1.

W uchwale nr VIII/103 z dnia 28 czerwca 2011 r. Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r nr 180, poz.3403) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach  projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „ 1) na koszt własny i staraniem wnioskodawcy."

2. Uchyla się w § 2 ust. 3 pkt.2.

3. W § 4 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „1) złożenie wniosku i rozliczenia finansowo-rzeczowego”.

4. W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej składa pisemny wniosek w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły, od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, z realizacją inwestycji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2014 roku."

5. uchyla się § 5 ust.2 i 3.

6. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku bądź rozliczenia finansowo-rzeczowego, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust.1. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia bez możliwości uzyskania dotacji.”

7. W § 6 ust.1 dodaje się pkt. 4 o następującej treści:  "4) Analizę złożonych wniosków oraz rozliczenia finansowo-rzeczowego„.

8. W  § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Przed otrzymaniem dotacji celowej wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem.”

9. Uchyla się w § 7 ust.5.

10. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Udzielenie dotacji następuje w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła a Wnioskodawcą. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku".

11. W § 9 ust.2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:„ szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja,"

12. Uchyla się w § 9 ust.2 pkt.5.

13. W § 10 ust 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego Wnioskodawca dołącza  oryginały rachunków i faktur z wyszczególnionymi kosztami materiałów oraz następujące dokumenty:”

14. W § 10 ust 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza do eksploatacji, podpisany przez przedstawiciela WZC, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci kanalizacyjnej lub umową na dostawę wody„.

15. W § 10 ust 6 otrzymuje brzmienie:  "6. Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku. "

§ 2.

Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, które nie zostały w całości rozliczone, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejsza uchwałą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »