| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Ciasna; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005 S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 ( ul. Brzezinkowską) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”oraz określenia szczegółowych praw i obowiązków stron umowy w przedsięwzięciu

zawarte w Lublińcu pomiędzy:

Powiatem Lublinieckimreprezentowaną przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. Tadeusz Konina - Wicestarosta Lubliniecki,

2. Krzysztof Olczyk - Członek Zarządu

Zwanym dalej Powiatem

a

Gminą Ciasnareprezentowaną przez:

Zdzisława Kuleja – Wójta Gminy Ciasna,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Urszuli Szukalskiej

zwaną dalej „Gminą”.

Gmina postanawia zgłosić projekt p.n.„Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005 S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowską) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”,w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH. ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ. LATA 2012- 2015".

W związku z powyższym strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dofinansowanie zadania pn.:„Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005 S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowską) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”oraz określenie szczegółowych praw i obowiązków stron umowy w przedsięwzięciu.

§ 2.

W związku z realizacją zadania wymienionego w §1 Gmina zobowiązuje się do:

- podpisania i złożenia wniosku aplikacyjnego projektu p.n.„Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005 S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowską) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”,zgodnie z wieloletnim programem p.n. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH. ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ. LATA 2012-2015.

- zawarcia umowy o dofinansowanie projektu,

- przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą,

- prowadzenia inwestycji wymienionej w § 1 wraz z nadzorem inwestorskim,

- zapewnienia udziału przedstawiciela Powiatu w odbiorze końcowym zrealizowanego zadania.

§ 3.

1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Powiat udzieli Gminie dotacji celowej
z budżetu na rok 2014 w wysokości 286 306,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć złotych) pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Ciasna w wysokości 143 153,00 zł (słownie: sto czerdzieści trzy tysiące sto piędziesiąt trzy złote) oraz środków własnych Powiatu w wysokości 143 153,00 złotych (słownie: sto czerdzieści trzy tysiące sto piędziesiąt trzy złote) po uchwaleniu budżetu Powiatu na 2014 rok. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.

2. Powiat będzie przekazywał środki, o których mowa w § 3 ust. 1, po otrzymaniu od Gminy kserokopii oryginałów faktur wraz z protokołem odbioru cząstkowego wystawionych przez Wykonawcę zadania wymienionego w § 1, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, z drugostronnym opisem kwot obciążających Powiat w terminie 10 dni od daty wpływu poszczególnej faktury do siedziby Powiatu.

3. Gmina zobowiązuje się wykorzystać dotację zgodnie z przeznaczeniem na jakie została przyznana w terminie do 30.11.2014 r.

4. Gmina dokona rozliczenia środków, o których mowa w § 3 ust. 1 wydatkowanych na realizację zadania wymienionego w § 1 do 10 grudnia 2014 r. w postaci kserokopii protokołu odbioru końcowego – potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione wraz z kserokopiami potwierdzającymi dokonanie przelewów za przedstawione faktury.

5. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu nr 27 1020 1664 0000 3302 0186 4842 w terminie do 15 grudnia 2014 roku

6. Gmina zobowiązuje się wykorzystać dotację zgodnie z przeznaczeniem na jakie została przyznana.

7. Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

§ 4.

Wyraża się wolę powierzenia Gminie Ciasna prowadzenia zadań związanych ze sprawowaniem zarządu nad drogą powiatową nr S 2303 – ul. Brzezinkowską w Glinicy na czas realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

§ 5.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2014 roku.

§ 6.

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 7.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina


Członek Zarządu


mgr Krzysztof Olczyk

Wójt Gminy Ciasna


mgr inż. Zdzisław Kulej


Skarbnik Gminy


mgr Urszula Szukalska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »