| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/XXXVI/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r poz.594 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013, poz.724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki  podatku od nieruchomości:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka zł.

1

Od gruntów

a.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni

0,85

b.

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni

4,56

c.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
- z zastrzeżeniem:
Gruntów zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”  bez klasyfikacji od 1 m² powierzchni z wyjątkiem gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

0,25

0,08

2

Od budynków lub ich części:

a.

Mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej

0,71

b.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej

20,44

c.

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej

10,75

d.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej

4,68

e.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej

4,92

f.

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

§ 2. Traci moc uchwała Nr 70/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »