| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/XXXVI/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r poz.594 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013, poz.724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki  podatku od nieruchomości:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka zł.

1

Od gruntów

a.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni

0,85

b.

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni

4,56

c.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
- z zastrzeżeniem:
Gruntów zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”  bez klasyfikacji od 1 m² powierzchni z wyjątkiem gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

0,25

0,08

2

Od budynków lub ich części:

a.

Mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej

0,71

b.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej

20,44

c.

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej

10,75

d.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej

4,68

e.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej

4,92

f.

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

§ 2. Traci moc uchwała Nr 70/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »