| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/265/13 Rady Gminy Herby

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

§ 2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

1) Nierobiś Grażyna – na terenie sołectwa Herby

2) Krawczyk Lidia – na terenie sołectwa Lisów

3) Wydmuch Bogusława – na terenie sołectwa Hadra

4) Pająk Grzegorz – na terenie sołectwa Olszyna

5) Banduch Małgorzata – na terenie sołectwa Kalina

6) Kozielski Józef - na terenie sołectwa Chwostek

7) Loose Krystyna – na terenie sołectwa Tanina

8) Sobol Małgorzata – na terenie sołectwa Łebki

§ 3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu następnym, po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo odprowadzanych podatków, płatne w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpił pobór podatku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/284/08 Rady Gminy w Herbach z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »