| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/363/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2013r. poz.594/

Rada Gminy Jasienica uchwala

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica, w ten sposób ,że:

1) § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie:

3. Materiały, o których mowa w ust.2 pkt 3 doręcza się radnym co najmniej 7 dni przed terminem obrad, w tym również w formie elektronicznej.;

2) § 21 ust.3 otrzymuje brzmienie:

§ 21. 3. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością:

1. radnemu zgłaszającemu wniosek formalny,

2. wójtowi,

3. osobie do której skierowano pytanie lub wniosek o złożenie wyjaśnień lub przedstawienie Informacji,

4. osobie ustosunkowującej się do uprzedniej wypowiedzi tj. w trybie do „słowa„.

3) § 28 ust.4 otrzymuje brzmienie: „§ 28. 4. Przebieg obrad sesji jest nagrywany ,celem ułatwienia sporządzenia protokołu. Zapis przechowuje się przez okres 60 dni od dnia przyjęcia protokołu.”

4) w § 41 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

1a Komisje stałe mogą w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów.;

5) § 43 otrzymuje brzmienie:

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, szczególnie w przypadku wydawania opinii w tematach wspólnych lub pokrewnych.

2. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w ust.1 przewodniczący tych komisji wspólnie ustalają porządek , miejsce i czas posiedzenia i podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu, z zachowaniem postanowień § 46.

3. Przewodniczący komisji wskazują, który z nich będzie prowadził wspólne posiedzenie, fakt ten odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji.

4. Rozstrzygnięcia z posiedzenia wspólnych komisji zapadają w trybie określonym w § 45.

5. Zasada, o której mowa w ust.4 obowiązuje w przypadku wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji stałych Rady.

6. Komisje wyrażają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie lub Wójtowi, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.;

6) w § 59 wyraz „pokontrolny” zastępuje się wyrazem „kontroli”.

7) w § 61 ust.2 wyraz ”pokontrolnego” zastępuje się wyrazem ”kontroli”

8) w § 62 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu:”

Protokół kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada Radzie Gminy.;

9) § 68 ust.1 otrzymuje brzmienie”„§ 68. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 radnych.”

10) w załączniku Nr 3 stanowiącym wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica w części dotyczącej jednostek budżetowych :

- skreśla się pkt 4,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:”7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach. Wieszczęta 50”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »