| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/363/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2013r. poz.594/

Rada Gminy Jasienica uchwala

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica, w ten sposób ,że:

1) § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie:

3. Materiały, o których mowa w ust.2 pkt 3 doręcza się radnym co najmniej 7 dni przed terminem obrad, w tym również w formie elektronicznej.;

2) § 21 ust.3 otrzymuje brzmienie:

§ 21. 3. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością:

1. radnemu zgłaszającemu wniosek formalny,

2. wójtowi,

3. osobie do której skierowano pytanie lub wniosek o złożenie wyjaśnień lub przedstawienie Informacji,

4. osobie ustosunkowującej się do uprzedniej wypowiedzi tj. w trybie do „słowa„.

3) § 28 ust.4 otrzymuje brzmienie: „§ 28. 4. Przebieg obrad sesji jest nagrywany ,celem ułatwienia sporządzenia protokołu. Zapis przechowuje się przez okres 60 dni od dnia przyjęcia protokołu.”

4) w § 41 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

1a Komisje stałe mogą w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów.;

5) § 43 otrzymuje brzmienie:

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, szczególnie w przypadku wydawania opinii w tematach wspólnych lub pokrewnych.

2. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w ust.1 przewodniczący tych komisji wspólnie ustalają porządek , miejsce i czas posiedzenia i podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu, z zachowaniem postanowień § 46.

3. Przewodniczący komisji wskazują, który z nich będzie prowadził wspólne posiedzenie, fakt ten odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji.

4. Rozstrzygnięcia z posiedzenia wspólnych komisji zapadają w trybie określonym w § 45.

5. Zasada, o której mowa w ust.4 obowiązuje w przypadku wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji stałych Rady.

6. Komisje wyrażają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie lub Wójtowi, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.;

6) w § 59 wyraz „pokontrolny” zastępuje się wyrazem „kontroli”.

7) w § 61 ust.2 wyraz ”pokontrolnego” zastępuje się wyrazem ”kontroli”

8) w § 62 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu:”

Protokół kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada Radzie Gminy.;

9) § 68 ust.1 otrzymuje brzmienie”„§ 68. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 radnych.”

10) w załączniku Nr 3 stanowiącym wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica w części dotyczącej jednostek budżetowych :

- skreśla się pkt 4,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:”7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach. Wieszczęta 50”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »