| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/365/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2013 roku poz. 594)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę607 688,73złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę657 397,73złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą73 249 015,47złotych

6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą83 472 759,10złotych

7. Przychody budżetu gminy wynoszą34 250 767,63złotych w tym: przychody z tytułu wolnych środków 1 433 674,57 złotych przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym 31 550 000,00 złotych

8. Rozchody budżetu gminy wynoszą24 027 024,00złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów 23 550 000,00 złotych spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 477 024,00 złotych

9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 10 223 743,63 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000 000,00 złotych, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek krajowych w kwocie 223 743,63 złotych.

10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/365/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

144 847,00

w tym:

dochody bieżące

3 377,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

3 377,00

dochody majątkowe

141 470,00

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

141 470,00

2

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

254 092,00

w tym:

dochody bieżące

254 092,00

w tym:

podatek od nieruchomości

220 000,00

wpływy z różnych opłat

246,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

33 846,00

3

801

Oświata i wychowanie

104 551,73

w tym:

dochody bieżące

104 551,73

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

13 500,00

ZSzP w Grodźcu- wynajem sali gimnstycznej

4 444,00

ZSzP w Grodźcu- darowizna

1 500,00

ZSzP w Mazańcowicach- wpływy z usług

35 000,00

Gimnazjum w Jasienicy - wpływy z usług 8000,00 zł, wynajem hali sportowej 21785,00 zł

29 785,00

Gimnazjum w Mazańcowicach-wynajem sali gimnastycznej 3539,53 zł, umowy najmu 16 783,20 zł

20 322,73

4

852

Pomoc społeczna

1 000,00

w tym:

dochody bieżące

1 000,00

w tym:

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 000,00

5

926

Kultura fizyczna

103 198,00

w tym:

dochody bieżące

103 198,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

103 198,00

RAZEM

607 688,73


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/365/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 2013 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

145 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

55 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

55 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 55 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

90 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

70 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 70 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70000,00

b) wydatki majątkowe

20 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

15 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00

3

801

Oświata i wychowanie

261 051,73

80101

Szkoły podstawowe

11 538,40

w tym:

a) wydatki bieżące

11 538,40

w tym: wydatki jednostek budżetowych 11538,40

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11538,40

80104

Przedszkola

150 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

150 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 150 000,00

80110

Gimnazja

56 513,33

w tym:

a) wydatki bieżące

56 513,33

w tym: wydatki jednostek budżetowych 56 513,33

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56513,33

80148

Stołówki szkolne

43 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

43 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 43000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43000,00

4

851

Ochrona zdrowia

33 846,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

33 846,00

w tym:

a) wydatki bieżące

33 846,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 33846,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33846,00

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

100 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

100 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00

6

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 500,00

92195

Pozostała działalność

2 500,00

w tym:

a) wydatki bieżące

2 500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 2500,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00

OGÓŁEM

657 397,73

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

dopłaty do przewozów MZK (Mazańcowice, Międzyrzecze)

55 000,00

remonty cząstkowe dróg gminnych

70 000,00

wydatki majątkowe

zakup ciągnika- odśnieżarki dla soł. Mazańcowice

20 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

zakup pieca co do obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)

15 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSzP w Grodźcu

5 944,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Mazańcowicach

34 728,33

środki finansowe dla ZSzP w Mazańcowicach

40 594,40

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy

29 785,00

dotacje dla gmin -niepubliczne przedszkola

150 000,00

Dział 851

wydatki bieżące

przeciwdziałanie alkoholizmowi

33 846,00

Dział 900

wydatki bieżące

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego

100 000,00

koszty oświetlenia ulicznego gminy

100 000,00

Dział 921

wydatki bieżące

koszty transportu związane z utrzymaniem trwałości projektów transgranicznych

2 500,00

Razem:

657 397,73


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/365/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 2013 r.

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Zmniejszenia

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

710

Działalność usługowa

40 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

40 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

40 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00

2

926

Kultura fizyczna

20 600,00

92601

Obiekty sportowe

20 600,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

20 600,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20600,00

OGÓŁEM

60 600,00

Zmniejszenia wydatków

Dział 710

wydatki bieżące

pomiary inwentaryzacyjne

40 000,00

Dział 926

wydatki majątkowe

Zadanie "Adaptacja hali basenowej na halę lekkoatletyczną w Mazańcowicach"

20 600,00

Razem:

60 600,00

Zwiększenia

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

60 600,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 600,00

w tym:

a) wydatki bieżące

40 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00

b) wydatki majątkowe

20 600,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 20 600,00

OGÓŁEM

60 600,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki bieżące

wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi

20 000,00

koszty komunalizacji mienia

20 000,00

wydatki majątkowe

zadanie- Rozbudowa budynku OSP w Rudzicy

8 600,00

zadanie- Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w Rudzicy 218

12 000,00

Razem:

60 600,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »