| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/XXXV/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2572; z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dla prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:

1) niepublicznych przedszkoli,

2) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Koziegłowy,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy,

3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, oraz formę wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z póz. zm.),

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

§ 2. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1 otrzymuje z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dotację ustalaną według następujących zasad:

1)               kwota dotacji na jednego ucznia stanowić będzie 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy,

2)               na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Podmiot prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 5. Niepubliczne - przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji przedkłada do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.

1. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:

a) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę i Miasto Koziegłowy na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty,

b) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki, a w szczególności planowanej liczby uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem.

c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy i Miasta Koziegłowy informację sprawozdawczą o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik do uchwały.

3. Brak informacji określonej w ust. 3 bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej może być podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.

4. Rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok, dokonuje się w szczególności w oparciu o dane z informacji z ust. 3 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

5. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.

6. W razie niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 31 marca roku następującego po roku w którym dotacja została wypłacona.

7. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji w terminie miesiąca od dnia likwidacji.

§ 7. 1. Gmina uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki.

2. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać do podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów.

3. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty.

4. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy osób uczestniczących.

6. W razie utrudnienia lub uniemożliwienia kontroli, stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, można wstrzymać wypłatę kolejnych dotacji lub zażądać zwrotu dotacji już wypłaconych.

§ 8. Traci moc uchwała nr 303/XXXIV/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/XXXV/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 31 października 2013 r.

Informacja o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy

Data i miejsce sporządzenia …………………………

Nazwa i adres szkoły, zespołu szkół, przedszkola

Typ i rodzaj szkoły ...................................................

Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie informacji,

Liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja

Liczba uczniów w miesiącu następnym


miesiąc, rok.................
liczba dzieci................
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..


miesiąc, rok.................
liczba dzieci................
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..


miesiąc, rok.................
liczba dzieci..............…
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..

Świadom odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdy, poświadczam aktualność prawa szkoły (*przedszkola) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ................... wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi ……...................................................................................................................

…………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dotowanego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »