| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/276/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik,

Rada Gminy Rudnik
stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik",
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmujący tereny sołectwa Rudnik o powierzchni 918,088 ha, zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Podstawowym celem planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju wsi Rudnik.

2. Załącznikami do planu są:

1) rysunek planu w skali 1:2000, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków;

5) kapliczki znajdujące się w ewidencji zabytków;

6) granica strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej;

7) granica strefy "OW" obserwacji archeologicznej;

8) zabytki archeologiczne wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

9) zabytek archeologiczny o nieznanej lub niepewnej lokalizacji;

10) pas izolujący teren cmentarza;

11) teren zagrożony ruchami masowymi;

12) teren predysponowany do wystąpienia ruchów masowych;

13) przeznaczenie terenów i odpowiadający im symbol.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu stanowią informację i uwzględniają przepisy odrębne:

1) pomniki przyrody;

2) zasięg występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 332.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405.);

2) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynku w tym poddasze użytkowe;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynku (w stanie wykończonym), mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej (parteru) lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

6) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

7) usługach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć usługi dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, kościołów, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;

8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia sportowe nie należące do zorganizowanego kompleksu sportowego, ale znajdujące się w wolnej przestrzeni lub stanowiące wyposażenie wytyczonego szlaku dla celów prozdrowotnych np. ścieżki zdrowia;

10) pasie izolującym teren cmentarza - należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu pas o szerokości 50 m i 150 m, określający strefę izolującą teren cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oraz odpowiadające im symbole użyte w uchwale i na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej A1MN - A46MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej A1MW - A3MW;

3) tereny zabudowy usługowej A1U - A11U;

4) tereny zabudowy usługowej - usługi użyteczności publicznej A1UP - A7UP;

5) tereny usług sportu i rekreacji A1US - A2US;

6) tereny rolnicze A1R - A20R;

7) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych A1RU;

8) tereny zabudowy zagrodowej A1RM - A27RM;

9) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów A1P - A3P;

10) teren zieleni parkowej i usług A1ZP/U;

11) tereny lasów i dolesień A1ZL - A9ZL;

12) tereny zieleni parkowej A1ZP - A2ZP;

13) tereny zieleni nieurządzonej A1ZI - A6ZI;

14) tereny cmentarzy A1ZC - A2ZC;

15) tereny wód powierzchniowych A1WS - A9WS;

16) tereny dróg publicznych klasy głównej A1KDG - A2KDG;

17) teren drogi publicznej klasy zbiorczej A1KDZ;

18) tereny dróg publicznych klasy lokalnej A1KDL - A3KDL;

19) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej A1KDD - A19KDD;

20) tereny ciągów pieszo-jezdnych A1KDPJ - A21KDPJ;

21) teren obsługi komunikacji - parkingi A1KDP;

22) teren infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci wodociągowej A1W.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) obowiązek lokalizacji nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej możliwość ich lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza określonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej poza określonymi liniami zabudowy możliwość remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków pod warunkiem, że nie spowoduje to przybliżenia żadnego z elementów budynku do linii rozgraniczających dróg;

4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1;

5) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m od strony dróg i terenów publicznych;

6) dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących towarzyszących:

a) zabudowie zagrodowej:

- maksymalną wysokość 10 m,

- dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

b) zabudowie mieszkaniowej:

- maksymalną wysokość 4 m,

- dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

7) zakaz stosowania elewacji typu "siding" z tworzyw sztucznych i blach, dla zabudowy mieszkaniowej;

8) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg;

9) zakaz lokalizacji reklam świetlnych, w szczególności o zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej nr 45;

10) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu niższym niż 15kV z dopuszczeniem możliwości budowy napowietrznych linii niskiego napięcia z jednoczesnym przeznaczeniem dla potrzeb oświetlenia ulicznego;

11) możliwość skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

12) określone w ustaleniach szczegółowych ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury z zakresu łączności.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami:

a) A1MW - A3MW, A1ZP/U, - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

i zamieszkania zbiorowego,

b) A1US - A2US - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

c) A1MN - A46MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) A1RM - A27RM - jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

e) A1UP - A7UP - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

3) dla terenów położonych w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP - Nr 332 "Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka") zakaz:

a) wysypywania i wylewania nieczystości do wód i gruntu,

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady,

c) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego,

d) rolniczego wykorzystywania ścieków;

4) ochronę pomników przyrody;

5) pas izolujący teren cmentarza.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, rozpoczęcie ratowniczych badań wykopaliskowych i postępowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji zabytków:

1) pałac wraz z oficyną pałacową, gorzelnią i oborą przy ulicy Sylwestra;

2) kościół parafialny p.w. św. Katarzyny przy ulicy Sylwestra;

3) plebania przy ulicy abp. Józefa Gawliny 3;

4) budynki mieszkalne przy ulicy Sylwestra 5, 7, 9;

5) zagroda typu frankońskiego przy ulicy Sylwestra 41;

6) kapliczka domkowa przy ulicy Sylwestra 41;

7) kapliczka domkowa przy ulicy Sylwestra 3;

8) kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym.

3. Dla zabytków nieruchomych wyznaczonych w ust. 2 ustala się:

1) restaurację i przebudowę techniczną obiektów;

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych;

3) podczas remontu i przebudowy obiektów zabytkowych stosowanie materiałów naturalnych, takich jak: kamień, cegła, drewno;

4) zakaz lokalizacji reklam na obiektach zabytkowych.

4. Ustala się strefę "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na rysunku planu.

5. Dla strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się:

1) możliwość realizacji nowych obiektów z zastrzeżeniem dostosowania gabarytów i wysokości do skali obiektów zabytkowych;

2) restaurację i konserwację zieleni historycznego parku przypałacowego, w tym usunięcia elementów zniekształcających historyczny układ;

3) wszelkie prace związane z budową, rozbudową i nadbudową należy prowadzić w sposób mający na celu zachowanie głównych parametrów budynku, takich jak: bryła, wysokość, nachylenie dachu, czy jego układ;

4) nakaz stosowania stolarki okiennej o pierwotnym podziale;

5) zakaz ocieplania budynków w sposób mogący powodować zasłonięcie lub zniszczenie detali architektonicznych;

6) nakaz utrzymania istniejących podziałów elewacji w przypadku prowadzenia budowy lub innych robót budowlanych;

7) przy budowie, rozbudowie i nadbudowie należy dążyć do stosowania materiałów zgodnych z historycznymi;

8) w przypadku prac remontowych przy obiektach zabytkowych należy dążyć do przywrócenia ich pierwotnego wyglądu.

6. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu:

1) Nr 28, Nr obszaru AZP : 100-39 (ślad osadniczy; pradzieje);

2) Nr 29, Nr obszaru AZP : 100-39 (ślad osadniczy; pradzieje);

3) Nr 30, Nr obszaru AZP : 100-39 (ślad osadniczy; epoka kamienia);

4) Nr 31, Nr obszaru AZP : 100-39 (ślad osadniczy, ślad osadniczy, ślad osadniczy, nieokreślony; neolit, okres wpływów rzymskich, kultura przeddworska, średniowiecze, pradzieje);

5) Nr 32, Nr obszaru AZP : 100-39 (nieokreślone, ślad osadniczy, ślad osadniczy, nieokreślony neolit, kultura łużycka, XIII w., pradzieje);

6) Nr 33, Nr obszaru AZP : 100-39 (rodzaj nieokreślony, ślad osadniczy; neolit, XIII-XIV w., pradzieje);

7) Nr 34 , Nr obszaru AZP: 100-39 (ślad osadniczy, ślad osadniczy, ślad osadniczy, ślad osadniczy, ślad osadniczy, nieokreślony; neolit, kultura łużycka, późny okres wpływów rzymskich, X-XIII w., średniowiecze, pradzieje);

8) Nr 35-42, Nr obszaru AZP : 100-39 (rodzaj nieokreślony; neolit; neolit; epoka brązu, kultura łużycka, późny okres wpływów rzymskich, kultura przeddworska; neolit; neolit; neolit; młodszy brąz, kultura łużyck);

9) Nr 105, Nr obszaru AZP : 100-39 (rodzaj nieokreślony; pradzieje);

10) Nr 106, Nr obszaru AZP : 100-39 (rodzaj nieokreślony; neolit); wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

7. Ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej w granicach określonych na rysunku planu.

8. Dla strefy "OW" obserwacji archeologicznej ustala się:

1) inwestycje wymagające prac ziemnych na terenie występowania stanowisk archeologicznych należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w tym również w zakresie wykonania archeologicznych badań wyprzedzających;

2) wszystkie prace ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w tym również w odniesieniu do zabezpieczenia nadzorem archeologicznym.

§ 8. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się realizację oświetlania i obiektów małej architektury w oparciu o spójne gabaryty i kolorystykę.

2. W przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego ustala się obowiązek uwzględnienia rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

§ 9. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) wielkość działki nie mniejszą niż 1000 m2;

2) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 18 m.

2. Przy podziale nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasadę podziału prostopadle oraz równolegle do ulicy, od której znajduje się front działki, z możliwością odstępstwa:

1) nie więcej niż 10o ;

2) w przypadku gdy warunki terenowe lub istniejący podział uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.

3. W planie nie określa się obszarów objętych procedurą scalania i podziału nieruchomości,

o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się:

1) zakaz zabudowy i grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 5 m od cieków wodnych;

2) nakaz stosowania rozwiązań technicznych posadowienia obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zagrożonych ruchami masowymi oraz predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwiają takie prowadzenie;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną :

a) z istniejącej i projektowanej sieci poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych,

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych z zapewnionym dostępem do drogi publicznej;

c) nakaz skablowania remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia nie przeznaczonych równocześnie dla potrzeb oświetlenia ulicznego;

3) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną:

a) z istniejącej i projektowanej sieci przy dopuszczeniu rozbudowy istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,

b) jako inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) zaopatrzenie w gaz :

a) z sieci gazowej,

b) ze zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;

5) zaopatrzenie w ciepło :

a) z sieci cieplnej,

b) z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%;

6) zaopatrzenie w wodę :

a) poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,

b) poprzez indywidualne ujęcia wody wyłącznie do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej,

c) poprzez istniejące studnie kopane i płytkie studnie wiercone jako źródła wody dla celów porządkowych i gospodarczych;

7) odprowadzanie ścieków :

a) poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) dla budynków nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji, chyba, że z ustaleń planu wynika inaczej,

c) do przydomowych oczyszczalni ścieków, chyba, że z ustaleń planu wynika inaczej;

8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych :

a) do sieci kanalizacji deszczowej i rowów,

b) niezanieczyszczonych do gruntu,

c) powierzchniowo z dachów budynków oraz zagospodarowanie ich na działce poprzez infiltrację do warstw wodonośnych gruntu, a w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni terenu biologicznie czynnego działki dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych na terenie działki;

9) w zakresie gospodarowania odpadami zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy.

2. W zakresie systemu komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przyległych dróg publicznych i niepublicznych;

2) obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez wykonanie lub wykorzystanie istniejącej drogi niższej klasy technicznej. W przypadku gdy nie jest uzasadnione klub możliwe wykorzystanie drogi niższej klasy, jak również ustanowienie drogi koniecznej lub służebności przejazdu, obsługę komunikacyjną z drogi krajowej dopuszcza się wyjątkowo w miejscu, które nie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o parametrach dostosowanych do planowanego zagospodarowania;

3) możliwość realizacji ciągów pieszo-jezdnych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6 m wraz z placami do zawracania na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w liczbie:

a) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług za wyjątkiem usług sportu i rekreacji, oświaty i użyteczności publicznej,

b) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej,

c) nie mniejszej niż 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

d) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 150 m2 powierzchni użytkowej usług sportu i rekreacji oraz usług użyteczności publicznej i oświaty,

e) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej terenów zabudowy produkcyjnej.

§ 12. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów, na zasadach określonych w planie, dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane decyzje i pozwolenia.

§ 13. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1MN - A46MN ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych;

2) możliwość realizacji usług nieuciążliwych, zlokalizowanych w parterach budynków lub w samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w ramach jednej działki.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o nachyleniu połaci od 30o do 45o, z zastrzeżeniem § 5.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1MW - A3MW ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 16 m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,08;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy płaskie lub o nachyleniu połaci od 30o do 45o, z zastrzeżeniem § 5.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1U - A11U ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się obiekty handlu hurtowego i detalicznego.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1UP - A7UP ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej - usługi użyteczności publicznej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej.

3. Dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w ust. 2 wysokości i kształtu dachu dla istniejącej dominanty widokowej w postaci budynku kościoła.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1US - A2US ustala się przeznaczenie: tereny usług sportu i rekreacji.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych

z obsługą terenów sportowych.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 m;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1R - A20R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy niezwiązanej z produkcją rolniczą.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1RU ustala się przeznaczenie: teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 m;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1RM - A27RM ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust 1, dopuszcza się obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki;

6) powierzchnię nowo wydzielonych działek nie mniejszą niż 1500 m2;

7) dachy płaskie i jednospadowe oraz dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o, z zastrzeżeniem § 5.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1P - A3P ustala się przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) usługi, w tym handlu;

2) stacje paliw.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki budowlanej;

6) dachy płaskie lub o nachyleniu do 15o.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1ZP/U ustala się przeznaczenie: teren zieleni parkowej i usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację zabudowy zamieszkania zbiorowego;

2) lokalizację placów wraz z obiektami małej architektury;

3) lokalizację terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

4) lokalizację placów zabaw.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60 % powierzchni terenu;

6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°, z zastrzeżeniem § 5.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1ZL - A9ZL ustala się przeznaczenie: tereny lasów.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1ZP - A2ZP, ustala się przeznaczenie: tereny zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji placów wraz z obiektami małej architektury;

2) możliwość lokalizacji terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70 % powierzchni terenu.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1ZI - A6ZI ustala się przeznaczenie: tereny zieleni.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1ZC - A2ZC , ustala się przeznaczenie: tereny cmentarzy.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, ciągów pieszych, urządzeń infrastruktury technicznej;

2) możliwość lokalizacji usług związanych z cmentarzem;

3) możliwość lokalizacji parkingów;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 6 metrów;

5) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,4;

6) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1;

7) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10 % powierzchni terenu.

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1WS - A9WS ustala się przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację mostów i przepraw.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1KDG - A2KDG ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy głównej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 24 m do 50 m jak na rysunku planu.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1KDZ ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 27 m jak na rysunku planu.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1KDL - A3KDL ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 11 m do 20 m jak na rysunku planu.

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1KDD - A19KDD ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 8 m do 19 jak na rysunku planu.

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1KDPJ - A21KDPJ ustala się przeznaczenie: tereny ciągów pieszo-jezdnych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 7 m do 15 m jak na rysunku planu.

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1KDP ustala się przeznaczenie: teren obsługi komunikacji - parking.

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1W ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci wodociągowych.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - wodociągowej.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/276/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 października 2013 r.

Rysunek Planu

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/276/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami), w związku z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik, Rada gminy Rudnik rozstrzyga co następuje:

Uwagę złożoną dnia 09.05.2013 r. przez Pana Waldemara Schatona dotyczącą przeznaczenia działki nr 176/3 na tereny zabudowy usługowej - uwagi nie uwzględnia się częściowo.

Uzasadnienie:
Uwagę uwzględniono w części działki z dostępem do drogi publicznej zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczają lokalizację usług.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/276/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami) Rada Gminy Rudnik rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik, przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

a) modernizacja, przebudowa i budowa dróg publicznych;

b) budowa, modernizacja i przebudowa w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.

2. Realizacja inwestycji, o których mowa w ust. 1 wynika z wieloletniego planu inwestycji. Powyższe inwestycje mogą być finansowane z środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »