| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/280/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój,

Rada Gminy Rudnik
stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik",
uchwala:

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice o powierzchni 84,77 ha, obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój, zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Podstawowym celem planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju wsi Łubowice.

2. Załącznikami do planu są:

1) rysunek planu w skali 1:2000, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków;

5) układ pałacowo - parkowy znajdujący się w ewidencji zabytków;

6) cmentarz znajdujący się w ewidencji zabytków;

7) kapliczka znajdująca się w ewidencji zabytków;

8) granica strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej;

9) zabytki archeologiczne wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

10) zabytki archeologiczne i nieznanej lub niepewnej lokalizacji;

11) pas izolujący teren cmentarza;

12) tereny zagrożone ruchami masowymi;

13) przeznaczenie terenów i odpowiadający im symbol.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu stanowią informację

i uwzględniają przepisy odrębne:

1) zasięg występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 332;

2) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody;

3) statua Św. Jana Nepomucena wpisana do rejestru zabytków;

4) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405.);

2) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynku w tym poddasze;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynku (w stanie wykończonym), mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej (parteru) lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

6) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

7) usługach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć usługi dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, kościołów, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;

8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia sportowe nie należące do zorganizowanego kompleksu sportowego, ale znajdujące się w wolnej przestrzeni lub stanowiące wyposażenie wytyczonego szlaku dla celów prozdrowotnych np. ścieżki zdrowia;

10) pasie izolującym teren cmentarza - należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu pas o szerokości 50 m i 150 m, określający strefę izolującą teren cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oraz odpowiadające im symbole użyte w uchwale i na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Ł1MN - Ł17MN;

2) tereny zabudowy usługowej Ł1U - Ł4U;

3) teren zabudowy usługowej - usługi użyteczności publicznej Ł1UP;

4) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej Ł1MN/U - Ł2MN/U;

5) teren usług sportu i rekreacji Ł1US;

6) tereny rolnicze Ł1R - Ł10R;

7) tereny zabudowy zagrodowej Ł1RM - Ł12RM;

8) teren zieleni parkowej i usług Ł1ZP/U;

9) teren zieleni parkowej Ł1ZP;

10) tereny zieleni Ł1ZI - Ł4ZI;

11) tereny lasów i dolesień Ł1ZL - Ł2ZL;

12) tereny cmentarzy Ł1ZC - Ł2ZC;

13) teren drogi publicznej klasy zbiorczej Ł1KDZ;

14) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej Ł1KDD - Ł12KDD;

15) tereny ciągów pieszo-jezdnych Ł1KDPJ - Ł2KDPJ;

16) teren obsługi komunikacji - parkingi Ł1KDP;

17) teren infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci wodociągowej Ł1W;

18) teren infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci elektroenergetycznych Ł1E;

19) teren urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej Ł1ISp.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) obowiązek lokalizacji nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu linii zabudowy;

2) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej możliwość ich lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza określonymi w planie liniami zabudowy;

3) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej poza określonymi liniami zabudowy możliwość remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków pod warunkiem, że nie spowoduje to przybliżenia żadnego z elementów budynku do linii rozgraniczającej dróg;

4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1;

5) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m od strony dróg i terenów publicznych;

6) dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących towarzyszących:

a) zabudowie zagrodowej:

- maksymalną wysokość 10 m,

- dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°,

b) zabudowie mieszkaniowej:

- maksymalną wysokość 4 m,

- dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

7) zakaz stosowania elewacji typu "siding" z tworzyw sztucznych i blach, dla zabudowy mieszkaniowej;

8) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg;

9) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu niższym niż 15kV z dopuszczeniem możliwości budowy napowietrznych linii niskiego napięcia z jednoczesnym przeznaczeniem dla potrzeb oświetlenia ulicznego;

10) możliwość skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

11) określone w ustaleniach szczegółowych ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury z zakresu łączności.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami:

a) Ł1ZP/U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b) Ł1US - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

c) Ł1MN - Ł17MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) Ł1RM - Ł12RM - jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

e) Ł1UP - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

3) dla terenów położonych w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP - Nr 332 "Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka") zakaz:

a) wysypywania i wylewania nieczystości do wód i gruntu,

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady,

c) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego,

d) rolniczego wykorzystywania ścieków;

4) strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody;

5) pas izolujący teren cmentarza;

6) warunki zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, rozpoczęcie ratowniczych badań wykopaliskowych i postępowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - ustalenie dotyczy całego terenu objętego planem.

2. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków:

1) stanowisko archeologiczne kultury łużyckiej, okres wczesnośredniowieczny, wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-281/70, znajdujące się w obrębie wsi;

2) statua św. Jana Nepomucena , wpisana do rejestru zabytków pod numerem B/Op-169/59 z dnia 13.11.1959, znajdująca się na starym cmentarzu przy ul. Zamkowej.

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji zabytków:

1) układ pałacowo - parkowy przy ul. Zamkowa;

2) kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP wraz z otoczeniem przy ul. Eichendorffa;

3) cmentarz przy ul. Wolności;

4) kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Wolności 11.

4. Dla zabytków nieruchomych wyznaczonych w ust. 2 i 3 ustala się:

1) restaurację i przebudowę techniczną obiektów;

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych;

3) podczas remontu i przebudowy obiektów zabytkowych stosowanie materiałów naturalnych, takich jak: kamień, cegła, drewno;

4) zakaz lokalizacji reklam na obiektach zabytkowych.

5. Ustala się strefę "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na rysunku planu.

6. Dla strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się:

1) możliwość realizacji nowych obiektów z zastrzeżeniem dostosowania gabarytów i wysokości do skali obiektów zabytkowych;

2) restaurację i konserwację zieleni historycznego parku przypałacowego, w tym usunięcia elementów zniekształcających historyczny układ;

3) wszelkie prace związane z budową, rozbudową i nadbudową należy prowadzić w sposób mający na celu zachowanie głównych parametrów budynku, takich jak: bryła, wysokość, nachylenie dachu, czy jego układ;

4) nakaz stosowania stolarki okiennej o pierwotnym podziale;

5) zakaz ocieplania budynków w sposób mogący powodować zasłonięcie lub zniszczenie detali architektonicznych;

6) nakaz utrzymania istniejących podziałów elewacji w przypadku prowadzenia budowy lub innych robót budowlanych;

7) przy budowie, rozbudowie i nadbudowie należy dążyć do stosowania materiałów zgodnych z historycznymi;

8) w przypadku prac remontowych przy obiektach zabytkowych należy dążyć do przywrócenia ich pierwotnego wyglądu.

7. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu:

1) Nr 52, Nr obszaru AZP : 100-40 (cmentarzysko, grób, nieokreślony, nieokreślony; brąz, kultura łużycka, okres rzymski, pradzieje, pradzieje);

2) Nr 54, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

3) Nr 55, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

4) Nr 56, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

5) Nr 57, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

6) Nr 58, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

7) Nr 59, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

8) Nr 60, Nr obszaru AZP : 100-40 (osada, ślad osadniczy, skarb, nieokreślony, nieokreślony; neolit, pradzieje, okres rzymski, okres rzymski, pradzieje);

9) Nr 62, Nr obszaru AZP : 100-40 (ślad osadniczy, osada, osada, osada, ślad osadniczy, ślad osadniczy; neolit, kultura łużycka, kultura celtycka, kultura przeworska, pradzieje, średniowiecze); wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

8. Dla zabytków archeologicznych wyznaczonych w ust. 7, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na prowadzeniu prac ziemnych z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się realizację oświetlania i obiektów małej architektury w oparciu o spójne gabaryty i kolorystykę.

2. Ustala się obowiązek uwzględnienia w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

§ 9. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) wielkość działki nie mniejszą niż 1000 m2;

2) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 18 m.

2. Przy podziale nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasadę podziału prostopadle oraz równolegle do ulicy, od której znajduje się front działki, z możliwością odstępstwa:

1) nie więcej niż 10o ;

2) w przypadku gdy warunki terenowe lub istniejący podział uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.

3. W planie nie określa się obszarów objętych procedurą scalania i podziału nieruchomości,

o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się:

1) zakaz zabudowy i grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 5 m od cieków wodnych;

2) nakaz stosowania rozwiązań technicznych posadowienia obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zagrożonych ruchami masowymi zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwiają takie prowadzenie;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną :

a) z istniejących i projektowanych sieci poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych,

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych z zapewnionym dostępem do drogi publicznej,

c) dopuszcza się realizację napowietrznych linii energetycznych o napięciu niższym niż 20kV wyłącznie w przypadku realizacji linii łącznie z budową lub przebudową oświetlenia ulicznego;

3) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną:

a) z istniejących i projektowanych sieci przy dopuszczeniu rozbudowy istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,

b) jako inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) zaopatrzenie w gaz :

a) z sieci gazowej,

b) ze zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;

5) zaopatrzenie w ciepło :

a) z sieci cieplnej,

b) z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%;

6) zaopatrzenie w wodę :

a) poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,

b) poprzez indywidualne ujęcia wody wyłącznie do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej,

c) poprzez istniejące studnie kopane i płytkie studnie wiercone jako źródła wody dla celów porządkowych i gospodarczych;

7) odprowadzanie ścieków :

a) poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) dla budynków nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji, chyba, że z ustaleń planu wynika inaczej,

c) do przydomowych indywidulanych lub grupowych oczyszczalni ścieków, chyba, że z ustaleń planu wynika inaczej,

8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych :

a) do sieci kanalizacji deszczowej i rowów,

b) niezanieczyszczonych do gruntu,

c) powierzchniowo z dachów budynków oraz zagospodarowanie ich na działce poprzez infiltrację do warstw wodonośnych gruntu, a w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni terenu biologicznie czynnego działki dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych na terenie działki;

9) w zakresie gospodarowania odpadami , zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy.

2. W zakresie systemu komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przyległych dróg publicznych i niepublicznych;

2) możliwość realizacji ciągów pieszo-jezdnych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6 m wraz z placami do zawracania na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w liczbie:

a) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług za wyjątkiem usług sportu i rekreacji, oświaty i użyteczności publicznej,

b) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynek mieszkalny w zabudowy zagrodowej,

c) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 150 m2 powierzchni użytkowej usług sportu i rekreacji oraz usług użyteczności publicznej i oświaty.

§ 12. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów, na zasadach określonych w planie, dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane decyzje i pozwolenia.

§ 13. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1MN - Ł17MN ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych;

2) możliwość realizacji usług nieuciążliwych, zlokalizowanych w parterach budynków lub w samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w ramach jednej działki.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o nachyleniu połaci od 30o do 45o, z zastrzeżeniem § 5.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1U - Ł4U ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się obiekty handlu hurtowego i detalicznego.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1UP ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej - usługi użyteczności publicznej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej.

3. Dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w ust. 2 wysokości i kształtu dachu dla istniejącej dominanty widokowej w postaci budynku kościoła.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1MN/U - Ł2MN/U ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych;

2) możliwość realizacji usług zlokalizowanych w parterach budynków lub w samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w ramach jednej działki.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 metrów, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

6) dachy płaskie lub o nachyleniu połaci do 45o, z zastrzeżeniem § 5.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1US ustala się przeznaczenie: teren usług sportu i rekreacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą terenów sportowych.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 m;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1R - Ł10R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy niezwiązanej z produkcją rolniczą.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1RM - Ł12RM ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust 1, dopuszcza się obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki;

6) dachy płaskie i jednospadowe, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o, z zastrzeżeniem § 5.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: Ł1ZP/U ustala się przeznaczenie: teren zieleni parkowej i usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację zabudowy zamieszkania zbiorowego;

2) lokalizację placów wraz z obiektami małej architektury;

3) lokalizację terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

4) lokalizację placów zabaw.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni terenu;

6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: Ł1ZP ustala się przeznaczenie: teren zieleni parkowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji placów wraz z obiektami małej architektury;

2) możliwość lokalizacji terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70 % powierzchni terenu.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1ZI - Ł4ZI ustala się przeznaczenie: tereny zieleni.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1ZL - Ł2ZL ustala się przeznaczenie: tereny lasów i dolesień.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1ZC - Ł2ZC , ustala się przeznaczenie: tereny cmentarzy.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, ciągów pieszych, urządzeń infrastruktury technicznej;

2) możliwość lokalizacji usług związanych z cmentarzem;

3) możliwość lokalizacji parkingów;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 6 metrów;

5) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,4;

6) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1;

7) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10 % powierzchni terenu.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1KDZ ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 27 m jak na rysunku planu.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: Ł1KDD - Ł12KDD ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 8 m do 19 m jak na rysunku planu.

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem Ł1KDPJ - Ł2KDPJ ustala się przeznaczenie: tereny ciągów pieszo-jezdnych.

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 7 m do 15 m jak na rysunku planu.

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1KDP ustala się przeznaczenie: teren obsługi komunikacji - parkingi.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1W ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci wodociągowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci wodociągowej.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1E ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ł1ISp ustala się przeznaczenie: teren urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) zachowanie istniejącego fragmentu wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej kwestii;

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/280/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 października 2013 r.

Rysunek Planu

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/280/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice, obejmującego tereny sołectwa Łubowice.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), w związku z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój, Rada gminy Rudnik rozstrzyga co następuje:

1. Uwagę złożoną w dniu 04.09.2013 r. przez Andrzeja Luterek, dotyczącą rozszerzenia przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej oraz zabudowy usługowej o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla działek nr 84, 1015/85 nie uwzględnia się częściowo.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie wnioskowanej zmiany na terenie usługowym jest niezgodne z kierunkami rozwoju określonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik. Na pozostałym terenie w celu ochrony gruntów rolnych wprowadzono zabudowę mieszkaniową jedynie na gruntach najniższych klas bonitacyjnych.

2. Uwagę złożoną w dniu 02.10.2013 r. przez Renatę Mokrosz, dotyczącą sprzeciwu wobec projektowaniu kolejnej drogi na działce 868/13, nie uwzględnia się.

Uzasadnienie:
Na przedmiotowej działce nie projektuje się nowych dróg.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/280/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice, obejmującego tereny sołectwa Łubowice, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Rudnik rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

a) modernizacja, przebudowa i budowa dróg publicznych,

b) budowa, modernizacja i przebudowa w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.

2. Realizacja inwestycji, o których mowa w ust. 1 wynika z wieloletniego planu inwestycji. Powyższe inwestycje mogą być finansowane z środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »