| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)ogłasza się tekst jednolityuchwały Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 8, poz. 127), zmienionej:

uchwałą Nr XVII/180/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Z 2012r. poz. 1525.).

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 2013 r.

Uchwała Nr L/519/10
Rady Gminy Jasienica

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

(tekst jednolity)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn. zmianami), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy zwanego dalej „Ośrodkiem” w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XIX/179/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr L/519/10

Rady Gminy Jasienica

z dnia 11 listopada 2010 r.

S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JASIENICY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. uchwały Nr XIII/97/99 Rady Gminy w Jasienicy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy,

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.),

3. niniejszego statutu,

4. innych przepisów prawa.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Jasienica.

3. Siedziba ośrodka znajduje się w Jasienicy Nr 845.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3. Przedmiot działalności Ośrodka obejmuje :

a) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

b) organizowanie funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej,

c) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

d) prowadzenie działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

e) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

f) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

g) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej

§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne gminy,i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 5. 1. Podstawowym celem pracy Ośrodka jest podejmowanie działań umożliwiających osobom i rodzinom:

a) przezwyciężanie trudnych lub przejściowych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień;

b) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych i bytowych w warunkach odpowiadających godności człowieka;

c) doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

2. Do zadań Ośrodka należy:

a) analizowanie stanu pomocy społecznej oraz potrzeb w tym zakresie,

b) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

c) inspirowanie społecznej aktywności i inicjatyw społeczności lokalnych dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,

d) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, bezdomności, choroby oraz innych dysfunkcji społecznych znalazły się w trudnej sytuacji godzącej w podstawy ich egzystencji i godności ludzkiej,

e) realizowanie zadań własnych fakultatywnych i obowiązkowych oraz zadań zleconych określonych ustawą o pomocy społecznej,

f) realizowanie zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

g) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

h) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przemocy w rodzinie,

i) obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie,

j) opracowywanie nowych form działania pomocy społecznej na terenie gminy,

k) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,

l) realizacja programów unijnych,

m) składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności Ośrodka oraz ze stanu pomocy społecznej na terenie Gminy,

n) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom dla odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

o) opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny,

p) realizowanie innych zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.[1])

Rozdział 3.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia Wójt Gminy Jasienica.Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego pracę.

2. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zadania Ośrodka ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


[1]) § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr xvii/180/12 rady gminy jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr l/519/10 rady gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w jasienicy (dz. urz. woj. śląskiego z2012r. poz.1525.), zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 kwietnia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »