| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz.987 z późn. zm.) - w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo z dnia 10 września 2013 r. Nr DL/1202/13)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Nadaje się statut Muzeum w Chorzowie w brzmieniu podanym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc:

- uchwała Nr XXVI/339/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie,

- uchwała Nr IX/143/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/706/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 7 listopada 2013 r.

Statut
Muzeum w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum w Chorzowie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2000 r. poz. 406);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.);

4) uchwały Rady Miejskiej w Chorzowie Nr XLVII/316/92 z dnia 18 listopada 1992 r. o utworzeniu instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie MUZEUM;

5) postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury.

2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Chorzów pod numerem 1.

3. Organizatorem Muzeum jest Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu, zwane dalej Miastem Chorzów.

§ 3.

Miasto Chorzów zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4.

1. Siedziba Muzeum znajduje się w Chorzowie.

2. Muzeum działa na terenie miasta Chorzów, terytorium kraju i poza jego granicami.

3. Muzeum może posiadać znak graficzny (logo).

II. Zakres działania Muzeum

§ 5.

1. Do zakresu działania Muzeum należy ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Chorzowa.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu etnografii, historii, medalierstwa, numizmatyki i sztuki.

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) dokumentujące kulturę ludową i robotniczą z terenu Chorzowa i Górnego Śląska, od końca XIXw., zwłaszcza strój ludowy, ubiór zawodowy, elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych, narzędzia pracy w tym rolnicze, rzemieślnicze, elementy sztuki ludowej i masowej;

2) pamiątki historyczne z terenu dzisiejszego Chorzowa oraz związane z mieszkańcami Chorzowa od czasów najdawniejszych do współczesności, zabytki z terenu Śląska od XVI w. do XX w. w tym – dokumenty, rękopisy, kartografia, militaria, sztandary, plakaty, afisze, pocztówki, fotografie;

3) stare druki – z lat 1489-1800, zwłaszcza silesiaki i polonica;

4) medale, odznaczenia i odznaki, związane z Polską oraz ze Śląskiem, od XVI w. do współczesności, w tym medale związane ze zwycięstwem pod Wiedniem 1863, z wojnami śląskimi 1740 - 1763, rocznicowe związane z Janem III Sobieskim, Tadeuszem Kościuszką, bitwą pod Grunwaldem, medale sportowe, medaliki religijne od XVIII w., odznaczenia polskie oraz europejskie XIX –XXw., odznaki śląskich towarzystw społeczno-kulturalnych XIX-XXw., wojskowe od okresu II RP;

5) numizmaty związane z Polską i ze Śląskiem od starożytności do czasów współczesnych, w tym monety polskie od XI w., śląskie i obiegające na Śląsku od starożytności do XX w., krajów europejskich od średniowiecza do XX w., krajów pozaeuropejskich XIX i XX w., starożytne monety rzymskie, wagi monetarne XVIII-XIX w., polski pieniądz papierowy od 1794 r. do czasów współczesnych, śląski, austriacki i niemiecki pieniądz zastępczy z lat 1914-1924, pieniądz papierowy krajów europejskich XIX – XX w.;

6) sztuka – głównie polska nowoczesna i współczesna; malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, rzemiosło artystyczne, zwłaszcza o tematyce przemysłowej.

§ 6.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności poprzez:

1) gromadzenie zbiorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 2;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej;

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań naukowych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, konferencji, spotkań, koncertów;

8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;

9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

10) współpraca z innymi muzeami, użyczanie zbiorów w sposób ustalony obowiązującymi przepisami;

11) prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów Muzeum, przewodników i informatorów wystaw, wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności, wyników badań naukowych;

12) prowadzenie biblioteki.

§ 7.

Zakres zadań działów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

III. Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 8.

Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Chorzowa.

§ 9.

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chorzów w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10.

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawianie Prezydentowi Miasta i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

6) wydawanie zarządzeń;

7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;

8) podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

9) składanie w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw, obowiązków finansowych i majątkowych.

§ 11.

Dyrektor może ustanowić pełnomocnika do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

§ 12.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Chorzów.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3. Rada Muzeum w Chorzowie składa się z 9 członków.

§ 13.

1. W Muzeum działa Komisja Zakupu Muzealiów i Wyceny Darów jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum i wyceny darów.

2. Zasady i tryb działania Komisji Zakupu Muzealiów i Wyceny Darów określa zarządzenie wewnętrzne wydane przez dyrektora.

VI. Majątek i finanse Muzeum

§ 14.

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 15.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Muzeum sporządza plan finansowy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Muzeum może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

6. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 16.

Przychodami Muzeum są:

1) dotacje podmiotowe i celowe przyznawane przez Miasto Chorzów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17.

Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1. podmiotowej – na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów;

2. celowej – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3. celowej – na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 18.

Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.

§ 19.

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży wydawnictw;

2) sprzedaży pamiątek;

3) udostępniania muzealiów do kopiowania, reprodukowania, filmowania;

4) organizowania lub współorganizowania konferencji, koncertów, spotkań, innych uroczystości.

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 20.

Organizator upoważnia dyrektora Muzeum do podjęcia decyzji co do sposobu podziału wyniku finansowego za dany rok obrotowy. Podział wyniku finansowego odbywać się będzie w następujący sposób: strata netto pokryta zostanie z funduszu Muzeum, a zysk netto przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu Muzeum.

V. Przepisy końcowe

§ 21.

1. Niniejszy statut Muzeum nadaje Rada Miasta Chorzów w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »