| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/777/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/839/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 r. Dz. U Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/839/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się pkt 11 o treści:

moment zakończenia inwestycji – zgłoszony przez inwestora na formularzu określonym w załączniku nr 4 do uchwały dzień poniesienia ostatniego wydatku, stanowiącego zgodnie z § 7 uchwały koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji..

2. W § 2 ust. 1 po słowach „w posiadanie zależne” dodaje się słowa „po dacie złożenia zgłoszenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały”.

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie przysługuje:

1) na okres 1 roku, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 30 do 100 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 20 000 000 zł do 50 000 000 zł,

2) na okres 2 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 101 do 200 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 50 000 001 zł do 100 000 000 zł,

3) na okres 3 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 201 do 400 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 100 000 001 zł do 150 000 000 zł,

4) na okres 4 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 401 do 700 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 150 000 001 do 200 000 000 zł,

5) na okres 5 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący powyżej 700 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości powyżej 200 000 000 zł..

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia, jaki wynika z ust. 3, utworzy kolejne nowe miejsca pracy osiągając wzrost netto liczby pracowników lub poniesie zwiększone koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji uprawniające do dłuższego okresu zwolnienia, przysługujące mu zwolnienie ulega wydłużeniu do końca okresu, odpowiadającego zwiększonej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy lub poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji..

5. § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

zakończenie nowej inwestycji w ciągu 48 miesięcy, od dnia, w którym nabyto prawo do zwolnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją najpóźniej w ciągu 3 lat od daty zakończenia inwestycji.

6. W § 5 ust. 1 pkt 4 słowo „oraz” zastępuje się słowem „lub”.

7. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Pomoc przysługuje:

1) od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia lub,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub,

3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił moment zakończenia inwestycji w przypadku przedsiębiorców deklarujących poniesienie, w związku z realizacją nowej inwestycji, kosztów kwalifikujących się objęcia pomocą w wysokości co najmniej 20 000 000 zł..

8. W § 6 ust. 1 skreśla się słowa „oraz pomocy udzielanej przez Prezydenta Miasta Gliwice na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Miasta Gliwice,”.

9. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników wynoszący powyżej 1000 osób
lub koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji przekroczą 250 000 000 zł kwota określona w ust. 1 ulega podwyższeniu do równowartości 2 000 000 euro..

10. W § 7 ust. 6 słowa „36 miesięcy” zastępuje się słowami „48 miesięcy”.

11. W § 11 ust. 1 pkt 2 słowa „20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413)” zastępuje się słowami „29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).”.

12. W § 11 ust. 1 dodaje się pkt 3 o treści:

informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu)..

13. W § 11 ust. 2 po słowach „w załączniku nr 3 do uchwały” dodaje się słowa „lub dokumentów potwierdzających utrzymanie nowej inwestycji na terenie Gliwic.”.

14. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/839/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

15. W pkt 2 załącznika nr 2 do uchwały nr XXVI/839/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009 r. słowo „oraz” zastępuje się słowem „lub”.

16. Wprowadza się załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/839/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
16 lipca 2009 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/777/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/777/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »