| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/802/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. z póżn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz. 857 z póżn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/1161/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/687/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 9 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/802/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I POZBAWIANIA ORAZ RODZAJE I WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. 1. Zawodnikom zamieszkującym w Gliwicach (za mieszkańca Gliwic uznaje się osobę, która zamieszkuje w Gliwicach w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), którzy są członkami stowarzyszeń kultury fizycznej lub klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie miasta Gliwice oraz osiągającym wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami.

2. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa się corocznie w uchwale budżetowej.

2. Wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

§ 3. 1. Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych i w grach zespołowych, którzy w momencie złożenia wniosku mają ukończony 17 rok życia oraz nieprzekroczony 30 rok życia.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie opracowanego przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy programu przygotowań zawodnika. Program musi zawierać m.in. okres trwania przygotowań (dokładne daty), założone cele sportowe w okresie przygotowań, plan treningów oraz startów w zawodach.

3. W dyscyplinach indywidualnych oraz curlingu stypendia mogą otrzymywać zawodnicy, których sukcesy związane z międzynarodowym i krajowym współzawodnictwem sportowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium mieszczą się w kategorii:

a) miejsce I–VI w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów w olimpijskich dyscyplinach sportu,

b) miejsce I–III w Mistrzostwach Polski seniorów oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w olimpijskich dyscyplinach sportu oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu,

c) Mistrzostwo Polski seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz miejsce I-III w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w nieolimpijskich dyscyplinach sportu.

4. W dyscyplinach zespołowych stypendia mogą otrzymać zawodnicy grający w ligach organizowanych i nadzorowanych przez Polskie Związki Sportowe figurujące w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki w dyscyplinach posiadających minimum trzy poziomy rozgrywkowe (maks. ilość zawodników ubiegających się o stypendium to liczba zawodników występująca w trakcie meczu na boisku + 2).

5. Stypendium może otrzymać zawodnik, który w zawodach dla osób niepełnosprawnych uzyskał wysokie wyniki sportowe oraz gdy plany jego startów i przygotowań opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na czas realizacji programu przygotowań, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Jeżeli program przygotowań obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy, stypendium przyznaje się do końca roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia po złożeniu nowego wniosku na pozostały okres objęty programem.

§ 5. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego okres przyznawania stypendium.

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium brutto może wynosić w dyscyplinach indywidualnych:

a) kat. „a” – 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1,

b) kat. „b” – 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1,

c) kat. „c” – 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium brutto może wynosić w grach zespołowych 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 5 maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium brutto może wynieść 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

5. Podczas ustalania wysokości stypendium będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- osiągnięty wynik sportowy,

- posiadana klasa sportowa,

- program przygotowań, o którym mowa § 3 ust. 2, w tym poziom sportowy zawodów nim objętych,

- liczba zawodników startujących w zawodach, w których został osiągnięty wynik sportowy,

- rodzaj dyscypliny sportowej.

6. Przyznane stypendium wypłacane jest w równych ratach miesięcznych.

§ 6. 1. Stypendia będą przyznawane wg następujących zasad:

a) w dyscyplinach zespołowych na realizację programów przygotowań w okresie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego oraz na realizację programów przygotowań w okresie od września do grudnia każdego roku kalendarzowego,

b) w dyscyplinach indywidualnych na realizację programów przygotowań w okresie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,

c) Prezydent Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać stypendium sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od września do grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych w dyscyplinach indywidualnych na okres przygotowań do 31 grudnia oraz w dyscyplinach zespołowych na okres przygotowań do 31 sierpnia należy składać do 5 listopada roku poprzedzającego rok przyznawania stypendiów, natomiast wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na okres przygotowań od września do grudnia każdego roku kalendarzowego należy składać do 5 lipca danego roku kalendarzowego.

3. Ustala się dodatkowy termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w dyscyplinach indywidualnych na okres przygotowań do 31 grudnia 2014 roku oraz w dyscyplinach zespołowych na okres przygotowań do 31 sierpnia 2014 roku. Wnioski należy składać w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych mogą być uzupełniane w terminie do 21 dni od terminów podanych w § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 3.

5. Stypendium na realizację danego programu przygotowań może być przyznane tylko raz w roku.

6. Prezydent Miasta może w danym roku budżetowym podwyższyć wysokość przyznanego stypendium w przypadku znaczącego wzrostu poziomu sportowego zawodnika oraz realizowania przez niego programu przygotowań do udziału w zawodach na wyższym poziomie.

7. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice”.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie, podwyższenie, wstrzymanie i pozbawienie stypendiów nalezy składać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21.

2. Wnioski o przyznanie, podwyższenie, wstrzymanie i pozbawienie stypendiów mogą składać kluby sportowe zrzeszające zawodników.

3. Wzór wniosku zostanie określony w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć program przygotowań zawodnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 opracowany przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika oraz dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.

5. Dokumentacja dotycząca stypendiów przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w wydziale właściwym ds. sportu.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie, podwyższenie, wstrzymanie i pozbawienie stypendiów podlegają zaopiniowaniu przez wydział merytoryczny ds. sportu, Radę Sportu oraz Zastępcę Prezydenta Miasta właściwego ds. sportu.

2. Zaopiniowane wnioski przedstawiane są Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania (jego wysokości i okresu, na jaki zostało przyznane) lub odmowy przyznania stypendium, jego podwyższenia, wstrzymania lub pozbawienia.

3. Stypendium przekazywane jest co miesiąc na konto bankowe wskazane we wniosku.

4. Informacja o sposobie załatwienia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy oraz Radzie Sportu.

5. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 9. 1. Prezydent Miasta wstrzymuje wypłatę stypendium jeżeli zawodnik:

- zaniedbuje realizację programu przygotowań, o którym mowa w § 3 ust. 2,

- został zawieszony w prawach zawodnika przez polski związek sportowy lub przez macierzysty klub sportowy,

- wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i w terminie do dwóch tygodni nie przedstawił sposobu realizacji programu przygotowań, o którym mowa w § 3 ust. 2,

- jego postępowanie i postawa etyczna wpływa niekorzystnie na wizerunek miasta Gliwice.

2. Wstrzymanie wypłacania stypendium obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności wskazane w ust. 1.

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się na wniosek stypendysty lub na wniosek macierzystego klubu sportowego po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

4. W przypadku stwierdzenia, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez stypendystę, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.

§ 10. 1. Prezydent Miasta pozbawia zawodnika stypendium jeżeli w okresie jego pobierania:

- zaprzestał realizacji programu przygotowań, o którym mowa w § 3 ust. 2,

- utracił prawa zawodnika,

- nie spełnia warunków określonych w § 1 ust. 1.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika realizacji programu przygotowań z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go niewypłaconej części stypendium.

3. Pozbawienie stypendium obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności wskazane w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 11. Wypłata stypendium nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Prezydenta Miasta Gliwice z zawodnikiem uwzględniającej postanowienia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »