| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) , na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania określazałącznik nr 1do niniejszej uchwały.

2. Wzór oferty o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określazałącznik nr 2do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące Uchwały Rady Miejskiej:

- XIX/487/2004 z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

- XXXIV/854/2005 z 14 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/487/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

- XXVII/878/2009 z 03 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/487/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

- XXXIV/1038/2010 z 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/487/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/803/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

§ 1. 1. Prawo otrzymywania dotacji z budżetu miasta na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacje przyznawane w trybie niniejszej uchwały mogą być udzielane na realizację celów publicznych związanych z wykonaniem zadań miasta na prawach powiatu Gliwice, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami

3. Dotacja może być udzielona po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmioty, zamierzające realizować wyodrębnione zadanie publiczne. Wybór kilku ofert może nastąpić w przypadku, gdy zasadny jest podział zadania na części, które zostaną powierzone do realizacji różnym podmiotom.

4. Dotacja może być udzielona, jeżeli na realizację wyodrębnionego zadania publicznego została złożona przynajmniej jedna oferta gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy

5. Ogłoszenie o konkursie, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu miasta powinno zawierać informację o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków, które zamierza się przeznaczyć na realizację zadania,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i miejscu składania ofert,

5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

6. W przypadku konkursu organizowanego na podstawie niniejszej uchwały, ogłoszenie,
o którym mowa w ust. 5, winno być podane do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Wzór oferty na realizację wyodrębnionego zadania publicznego stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały. Oferty składane na drukach niezgodnych ze wzorem nie będą rozpatrywane.

8. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje oraz powinna być podpisana zgodnie z przepisami o składaniu oświadczeń woli obowiązującymi w podmiocie składającym ofertę.

9. Jeżeli wysokość środków na realizację zadania wynikająca z najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert częściowych przekracza wysokość środków, które podano w ogłoszeniu zgodnie z pkt 5.2, postępowanie unieważnia się

§ 2. 1. Prezydent Miasta może ogłosić konkurs na realizację przez uprawnione podmioty zadań publicznych, które mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z budżetu miasta w danym roku budżetowym.

2. W ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miejskiego weryfikuje oferty pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Prezydent Miasta podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zasadności przekazania dotacji. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. 1. W budżecie Miasta Gliwice mogą zostać zaplanowane - w rozdziale 75075 – środki na dotacje przeznaczone na realizację promocji Miasta Gliwice w formie patronatów Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Prezydent Miasta w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej, po przyjęciu uchwały budżetowej, może ogłosić postępowanie w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację promocji Miasta Gliwice w formie patronatów Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Dopuszcza się, by podmioty ubiegające się o objęcie przedsięwzięć przez siebie przeprowadzonych patronatem Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miejskiej mogły w trakcie roku budżetowego składać oferty z własnej inicjatywy. W tym przypadku dotacja może zostać udzielona oferentowi, jeżeli ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia, zadanie może być powierzone tylko jednemu oferentowi.

4. Każda składana oferta winna zawierać szczegółową informację o tym, w jaki sposób zostanie zrealizowane zadanie promocji Miasta Gliwice i na jakie działania promocyjne w ramach tych przedsięwzięć zostanie przeznaczona wnioskowana dotacja.

5. Oferta winna gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6. Oferty są opiniowane przez wydział Urzędu Miejskiego nadzorujący merytorycznie wykonanie zadania, który może wskazać, iż można je zrealizować efektywniej poprzez zakup towarów i usług na zasadach i w terminie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4. Udzielenie dotacji z budżetu miasta następuje na podstawie umowy.

§ 5. 1. Prezydent Miasta uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań, na które zostały przyznane środki z budżetu miasta, a w szczególności do kontroli:

a) bieżącego przebiegu i sposobu realizacji zadania,

b) stanu realizacji zadania,

c) efektywności i rzetelności wykonania zadania,

d) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

e) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta.

3. Podmiot, któremu przyznano dotację jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 6. W razie stwierdzenia przez organ dotujący nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji podlegają one zwrotowi do budżetu miasta zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 8. 1. Dotacje są realizowane w formie przelewu środków na konto podmiotu dotowanego, na podstawie podpisanej umowy.

2. Organ dotujący przekazuje dotację w terminach ustalonych w zawartej umowie.

3. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją w zakresie i terminach określonych w umowie o udzieleniu dotacji.

4. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację zadania, w tym kserokopie dokumentów księgowych, związanych z rozliczaną dotacją.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania jest weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym oraz księgowym przez upoważnionych pracowników.

6. Potwierdzenie prawidłowego rozliczenia dotacji jest przekazywane dotowanemu odrębną korespondencją potwierdzającą wykonanie zadania zgodnie z umową.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/803/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »