| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/479/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) w związku z art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzienne stawki opłaty targowej w 2014 r. od dokonywanej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w następującej wysokości:

1)

sprzedaż detaliczna z:

a)

samochodu ciężarowego, autobusu i wozu konnego

22,00 zł

b)

samochodu osobowego

12,00 zł

c)

przyczep

16,00 zł

2)

sprzedaż z wózka, roweru, torby, kosza:

3,00 zł

3)

sprzedaż ze straganu - za 1 mb stoiska licząc od dłuższego boku:

a)

we wtorki, piątki oraz w niedziele

4,50 zł

b)

w pozostałe dni tj. poniedziałki, środy, czwartki i soboty

3,50 zł

2. Naliczenie opłaty targowej dokonuje się w następujący sposób:

1) stoisko o długości do 1 mb – pobiera się opłatę za cały metr;

2) stoisko o długości powyżej 1 mb – opłatę targową nalicza się za każde rozpoczęte 0,50 mb.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Określa się Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie jako inkasenta opłaty targowej.

2. Wynagrodzenie inkasenta określa się w wysokości 25% od zainkasowanych wpłat.

3. Terminem płatności opłaty targowej dla dokonującego sprzedaży na targowisku jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk osoby wyznaczonej przez inkasenta do obliczania i pobierania opłaty, która na potwierdzenie przyjętej opłaty wydaje pokwitowanie na bloczkach opłaty targowej pobranych z Urzędu Miejskiego w Pszczynie.


4. Wyznacza się inkasentowi termin płatności pobranej opłaty targowej - do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

5. Inkasent składa miesięczne rozliczenia przychodu i rozchodu bloczków opłaty targowej w Urzędzie Miejskim w Pszczynie - w terminie do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz wysokość stawek w zakresie opłaty targowej, z tym, że nie może ona przekroczyć górnej stawki określonej na rok 2014, tj. kwoty 764,62 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, organ stanowiący /rada gminy/ określa termin płatności dla inkasentów opłaty targowej.

Opłaty targowa jest płatna na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim S. A. nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Osoby prawne będące inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »