| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej -Curie w Gliwicach

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów II klasy wielozawodowej Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim prowadzonego przez Gminę Chełm Śląski, zwanego dalej ,,Zespołem”.

2. Kształcenie uczniów, o których mowa w ust 1. realizowane będzie w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach ul.Okrzei 20 , zwanym dalej ,, GCE”.

§ 2. 1. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem wynosi 6 uczniów .

2. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują pomiędzy sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem GCE.

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora GCE.

§ 3. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na czterotygodniowym kursie organizowanym w GCE w Gliwicach wynosi 350,00 zł .

2. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1. w kwocie łącznej nieprzekraczającej kwoty 2.100,00 zł ( słownie: dwa tysiące sto złotych złotych) odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust.1.

3. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe na rachunek Miasta Gliwice : 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie              14 dni od dnia otrzymania specyfikacji - wykazu uczniów uczestniczących              w kształceniu.

4. GCE przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości uczniów uczestniczących w kursie w okresach miesięcznych.

5. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. W przypadku skierowania do przeszkolenia w GCE w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 2 ust.1 porozumienia, przekazanie środków finansowych należnych z tego tytułu Miastu Gliwice , nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

2. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Gminy kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w §1.

3. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Gminę kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 1.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron .

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Gliwice.

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »