| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej -Curie w Gliwicach

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów II klasy wielozawodowej Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim prowadzonego przez Gminę Chełm Śląski, zwanego dalej ,,Zespołem”.

2. Kształcenie uczniów, o których mowa w ust 1. realizowane będzie w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach ul.Okrzei 20 , zwanym dalej ,, GCE”.

§ 2. 1. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem wynosi 6 uczniów .

2. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują pomiędzy sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem GCE.

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora GCE.

§ 3. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na czterotygodniowym kursie organizowanym w GCE w Gliwicach wynosi 350,00 zł .

2. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1. w kwocie łącznej nieprzekraczającej kwoty 2.100,00 zł ( słownie: dwa tysiące sto złotych złotych) odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust.1.

3. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe na rachunek Miasta Gliwice : 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie              14 dni od dnia otrzymania specyfikacji - wykazu uczniów uczestniczących              w kształceniu.

4. GCE przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości uczniów uczestniczących w kursie w okresach miesięcznych.

5. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. W przypadku skierowania do przeszkolenia w GCE w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 2 ust.1 porozumienia, przekazanie środków finansowych należnych z tego tytułu Miastu Gliwice , nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

2. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Gminy kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w §1.

3. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Gminę kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 1.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron .

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Gliwice.

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »