| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 268, poz. 4435 z dnia 16 grudnia 2010 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XIII/176/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 326, poz. 5721 z dnia
23 grudnia 2011 r.),

2) Uchwałą Nr XXIV/332/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r.,
poz. 4953 z dnia 21 listopada 2012 r.).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XIII/176/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 326, poz. 5721), który stanowi:

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny;

2) § 3 Uchwały Nr XIII/176/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 326, poz. 5721), który stanowi:

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia;

3) § 2 Uchwały Nr XXIV/332/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
25 października 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 4953), który stanowi:

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny;

4) § 3 Uchwały Nr XXIV/332/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
25 października 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 4953), który stanowi:

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik  do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 7 listopada 2013 r.

Uchwała Nr LIII/611/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 – ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finsnasach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których tryb i zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Należności pieniężne przypadajace gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane z urzędu w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codzienngo użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

1a) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Należności pieniężne przypadające gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane w całości lub w części na wniosek w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.

4. Umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Pszczyny, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 i w ust. 2 umorzenie należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (porozumienia zawartego pomiędzy dłużnikiem, a Burmistrzem Pszczyny lub w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Pszczyny przyjętego przez dłużnika).

5. Wniosek o umorzenie należności powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego, z którego wierzytelność wynika,

2) opis postępowania windykacyjnego i stanu majątkowego dłużnika,

3) inne informacje dotyczące istnienia przesłanek uzasadniających umorzenie należności.

6. Umorzenie należności powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, które potwierdzi wystąpienie przesłanek do umorzenia należności. W przypadku, gdy wysokość zobowiązania przekracza 1.000,00 zł sytuacja finansowa dłużnika winna zostać udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

7. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone w całości lub w części, jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

8. Oświadczenie woli Burmistrza Pszczyny o umorzeniu należności pieniężnej może zostać cofnięte w przypadku ustalenia:

1) miejsca pobytu dłużnika,

2) spadkobierców zmarłego dłużnika, którzy nie odrzucili spadku.

§ 4. 1. Spłata należności pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1, może być na wniosek dłużnika odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesm dłużnika lub interesem publicznym.

2. Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych winien zostać podpisany przez wszystkich dłużników zobowiązanych do zapłaty. Jeżeli złożenie podpisu przez wszystkich zobowiązanych do zapłaty jest utrudnione z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, pobyt za granicą, stały pobyt poza granicami województwa śląskiego, pozbawienie wolności, wówczas wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych zostanie rozpoznany pomimo braku podpisów wszystkich dłużników zobowiązanych do zapłaty.

3. Odroczenie lub rozłożenie na raty powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, które potwierdzi wystąpienie przesłanek do tej ulgi. W przypadku, gdy wysokość zobowiązania przekracza 1.000,00 zł sytuacja finansowa dłużnika winna zostać udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, każdy z zobowiązanych solidarnie powinien załączyć zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

4. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty przedstawione przez dłużnika są niewystarczające, dłużnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia z pouczeniem, że nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie spowoduje pozostwienie go bez rozpatrzenia.

5. Od należności pieniężnej, ktorej termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie od dnia wyrażenia zgody przez Burmistrza Pszczyny na odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty.

6. W przypadku braku wpłaty należności, której termin zapłaty został odroczony, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

7. W przypadku braku wpłaty którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

§ 5. Należności pieniężne przypadające gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym od dłużników będących przedsiębiorcami, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, mogą być umarzane w całości lub w części, rozkładane na raty lub termin ich płatności może zostać odroczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), art. 107 – 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Traktatu: Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

§ 6. Organem uprawnionym do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności jest Burmistrz.

§ 7. Burmistrz może uchylić się od skutków złożenia oświadczenia o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności, jeżeli wyjdą na jaw dowody, iż okoliczności faktyczne istotne dla sprawy, na podstawie których należności umorzono, odroczono termin płatności lub rozłożono na raty, okazały się fałszywe.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/271/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19.06.2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności przypadających gminie Pszczyna i jednostkom organizacyjnym gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »