| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 171 poz. 3204 z dnia 08.08.2011 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 212 poz. 3732 z dnia 13.09.2011 r.), z uwzględnieniem zmian wprowdzonych Uchwałą Nr XXVII/353/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały VIII/76/11  Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 141 z dnia 07.01.2013 r.).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 Uchwały Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 212, poz. 3732 z dnia 13.09.2011 r.), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie;

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;

2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXVII/353/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 141 z dnia 07.01.2013 r.), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 7 listopada 2013 r.

Uchwała Nr VIII/76/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 maja 2011 r.

tekst jednolity

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Pszczyna

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna, określający:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to postanowienia niniejszej uchwały,

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

3) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy zamieszkujące na terenie Gminy Pszczyna,

4) stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy,

5) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy,

6) kryterium dochodowym - rozumie się przez dochód na osobę w rodzinie w wysokości o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz 1367 z późn. zm.).

7) ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie sie przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 3. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

Kategoria stypendium

Dochód na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

I

dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie ucznia niższy niż 85% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

od 80% do 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

II

dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie ucznia równy lub wyższy niż 85% , ale nie więcej niż 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

85% ustalonej wysokości
stypendium szkolnego dla
„kat. I” lecz nie mniej niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

§ 4. Stypendium może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadkach określonych w art. 90d ust. 4 ustawy,

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

§ 5. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

1) wniosek o przyznanie stypendium składa się do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w siedzibie Ośrodka, 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

2) o stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy.

3) długość okresu, na jaki przyznaje się stypendium może wynieść maksymalnie 10 miesięcy tj. na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych maksymalnie 9 miesięcy tj. na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym,

4) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym,

5) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 2 jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawce oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym.

6) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez częściową lub całkowitą refundację:

a) kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę biletów miesięcznych, oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu,

b) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu,

7) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 4 może zostać przyznane na wniosek strony ubiegającej się o stypendium szkolne w myśl art. 90d ust. 5 ustawy. W tym przypadku Organ przyznający stypendium zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego poprzez przedłożenie oryginałów faktur, innych imiennych dowodów zakupu, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne,

8) stypendium szkolne jest wypłacane w formie gotówkowej, w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją stypendium następuje po uprawomocnieniu się decyzji w przeciągu 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy lub licząc od daty złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje sie przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. formy, o której mowa w § 4 pkt 4),

9) katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodziny, jednakże nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Zasiłek może być udzielony uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 8. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:

1) wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w siedzibie Ośrodka, 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a,

2) o zasiłek szkolny ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90e ust. 1 ustawy,

3) o zasiłek szkolny ubiegać się można w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

4) zasiłek w formie, o której mowa § 7 pkt 1 może zostać przyznany na wniosek strony ubiegającej się o zasiłek szkolny, jeżeli zakres potrzeb edukacyjnych ucznia lub słuchacza wykracza poza formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub, gdy Organ przyznający stypendium uzna za niemożliwe spełnienie warunku uprzedniego dostarczenia oryginałów faktur i innych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych. W tym przypadku Organ przyznający zasiłek zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego zasiłku szkolnego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne,

5) zasiłek w formie, o której mowa § 7 pkt 2, jest udzielany przez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym,

6) katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach zasiłku szkolnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

7) zasiłek szkolny jest wypłacany w formie gotówkowej\, w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją zasiłku następuje po uprawomocnieniu się decyzji w przeciągu 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybrana formą pomocy lub licząc od daty złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. formy, o której mowa w § 7 pkt 1),

8) zdarzenia losowe, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności:

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,

b) kradzieże,

c) wypadki,

d) śmierć członka rodziny

e) wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r., poz. 3903).


§ 10. Postanowienia końcowe:

1) wykonanie postanowień uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

2) uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/76/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 maja 2011 r.

Katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

1. Podręczniki, ćwiczenia, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tablice i inne książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego.

2. Artykuły szkolne m.in. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki szkolne, temperówki, bibuła, brystole, kalkulatory, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, tusz do drukarek, papier ksero i inne.

3. Tornister (plecak szkolny).

4. Strój na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, strój kąpielowy, kurtka sportowa). [1]

5. Przybory i strój do praktycznej nauki zawodu. [2]

6. Multimedialne programy edukacyjne.

7. Komputer, oprogramowanie komputerowe, monitor do komputera, drukarka i skaner do komputera, części komputerowe usprawniające działanie posiadanego komputera, pamięć przenośna (penndrive), głośniki komputerowe, słuchawki i mikrofon do komputera, klawiatura i mysz komputerowa. [3]

8. Biurko i krzesło do biurka.

9. Koszt wycieczek szkolnych i zielonej szkoły. [4]

10. Bilety wstępu na basen i ośrodków kultury (m.in. teatry, muzea, filharmonie i inne).

11. Bilety komunikacji publicznej (dojazd do miejsca pobierania nauki) oraz koszty zakwaterowania w miejscu pobierania nauki. [5]

12. Koszt dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym (m.in. nauka języka obcego, nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęcia sportowe i inne) [6]

13. uchylony


[1] Dopuszcza się zakup odzieży sportowej przeznaczonej na zajęcia wychowania fizycznego w liczbie sztuk „dwie" na semestr z wyłączeniem kurtki sportowej gdzie dopuszcza się zakup sztuk "jedna" kurtki sportowej na semestr.

[2] Dowód zakupu poświadczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń lub pracodawcę, u którego uczeń realizuje praktyczną naukę zawodu, jako wymagany w zajęciach szkolnych lub praktycznych.

[3] Po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w porozumieniu z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym, że uczeń posiada wymagane podręczniki, ćwiczenia, artykuły szkolne i strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego.

[4] Dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń o poniesionym wydatku.

[5] Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

[6] Poprzez poniesiony koszt dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym rozumie się również koszt zakupu przyborów koniecznych do realizacji dodatkowych zajęć np. instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy i inne.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »