| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:

Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez:

1. Michała Nieszporka - Starostę Powiatu Gliwickiego

2. Waldemara Dombka - Wicestarostę Powiatu Gliwickiego

zwanym w dalszej części „Przekazującym”

a

Gminą Pyskowice reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Edwarda Piotrowskiego              - Sekretarza Miasta

2. mgr inż. Mirosław Tomczaka              - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

zwaną w dalszej części„Przejmującym”.

Działając na podstawie:

1) art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami)

2) art. 19 ust. 2 pkt. 3 i ust. 4, art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami)

3) Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr XXXVI/229/2013 z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyskowice dotyczącego przejęcia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych

4) Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXVI/286/2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie przejęcia w sezonie 2013/2014 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice

w celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. „Przekazujący” przekazuje, a „Przejmujący” przejmie kompetencje i prawa na drogach powiatowych wynikające z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami) w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich na sezon zimowy 2013/2014 wraz z określonym standardem ich zimowego utrzymania na drogach powiatowych wymienionych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

2. Realizacja określonego w pkt.1 zadania polegać będzie w szczególności na:

a) utrzymaniu zimowym dróg powiatowych zgodnie z wymogami standardów zimowego utrzymania dróg, w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia w okresie od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.03.2014 r

b) usunięciu materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach, w ściekach przykrawężnikowych, przystankach autobusowych oraz obiektach mostowych i wiaduktach, po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w terminie do dnia30.04.2014 r.

§ 2. 1. Drogi powiatowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

2. Za wszelkie szkody powstałe w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych odpowiadać winien Wykonawca zadania wskazany przez Gminę.

3. Zarząd Dróg udostępni Gminie aktualne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 3. 1. „Przejmujący” wyznaczy w Gminie koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach.

2. Ze strony Powiatu Gliwickiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

3. W ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach może wydawać pisemne polecenia dotyczące realizacji zadań objętych porozumieniem, przy czym kopie tych poleceń przekazywane będą do Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

§ 4. 1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z iloczynu długości dróg objętych zimowym utrzymaniem i wskaźnika „n”.

2. Wskaźnik „n”, o którym mowa w pkt 1, jest to średni koszt zimowego utrzymania dróg
na 1 km dla wszystkich gmin, który wynosi 2.396,59 zł/km. Przy czym wskaźnik ten ulega zwiększeniu o kwotę 8% dla gmin narażonych na znaczne zawiewanie.

3. Wskaźnik „n” dla Gminy Pyskowice w sezonie zimowym 2013/2014 wynosi2.588,32zł/km.

4. Całkowita kwota dotacji dla Gminy Pyskowice określona w pkt. 1 wynosi10.241,97w tym:

- w roku 2013 – 2.048,39 zł (1/5 dotacji),

- w roku 2014 – 8.193,58 zł (4/5 dotacji).

5. Dotacja określona w punkcie 4 przekazywana będzie Przejmującemu w 5 ratach miesięcznych z czego pierwsza będzie w wysokości 1/5 dotacji całkowitej a pozostałe wg zapotrzebowania złożonego przez „Przejmującego” do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. Dotacja będzie przekazywana na konto numer:76 8457 0008 2003 0000 0316 0018płatna w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca grudnia do kwietnia danego sezonu zimowego.

6. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, nie wykonania lub nienależytego wykonania w danym miesiącu przez Przejmującego przekazanego zadania, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wystąpi do Zarządu Powiatu Gliwickiego z wnioskiem o potrącenie z przysługującej za dany miesiąc dotacji, kwoty w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których drogi były nieprzejezdne lub nienależycie utrzymane.

§ 5. 1. Rozliczenie robót i przekazanych środków finansowych będzie się odbywało miesięcznie, do 20-go dnia miesiąca następnego.

2. W przypadku niewykonania w danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała kwota podlega zwrotowi:

- za miesiąc od listopada do grudnia - do 25 stycznia 2014 r.

- za miesiące od stycznia do kwietnia - do 30 czerwca 2014 r.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi przez przedstawienie kopii faktur Wykonawcy zadania i kopii dowodów zapłaty.

§ 6. 1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 4, zezwala „Przejmującemu”:

a) naliczyć odsetki ustawowe,

b) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, oprócz naliczenia odsetek wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

2. Odstąpienie od porozumienia wynikające z pkt. 1b) nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01.11.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

„Przejmujący” zapewni utrzymanie pełnej gotowości do przystąpienia do Z.U.D. w okresie od 01.11.2013r. – 30.04.2014 r.

a) W przypadku ewentualnego utrzymania się warunków zimowych po terminie 31 marca „Przejmujący” zobowiązany jest do realizacji prac do dnia ustąpienia tych warunków.

§ 8. W przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych o wyjątkowym natężeniu lub wyjątkowo uciążliwych powodujących zwiększone zaangażowanie sprzętowe i osobowe oraz w przypadku przystąpienia do zimowego utrzymania dróg w okresie wymienionym w § 7 pkt 2 a) i b), w wyniku czego wyczerpią się zabezpieczone środki finansowe, o których mowa w § 4 pkt 4, „Przejmujący” niezwłocznie zawiadomi „Przekazującego” o potrzebie uruchomienia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania, a „Przekazujący”po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu przekaże je.

§ 9. Rozwiązanie porozumienia jest możliwe z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia w terminie do 15 dnia poprzedzającego ostatni miesiąc obowiązywania porozumienia.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEKAZUJĄCY                                                                                                  PRZEJMUJĄCY

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Sekretarz Miasta


Edward Piotrowski


Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Mirosław Tomczak


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Wykaz dróg powiatowych, których zimowe utrzymanie w sezonie 2013/2014 przejmuje Gmina Pyskowice

STANDARD II

Lp.

Nr drogi

Przebieg

Długość

Uwagi

1.

2905 S

Pyskowice, ul. Gliwicka

0,360 km

2.

2985 S

Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich

1,120 km

Razem standard II

1,480 km

STANDARD III

1.

2905 S

Pyskowice, ul. Wyzwolenia

2,477 km

Razem standard III

2,477 km

Łączna długość dróg powiatowych, których zimowe utrzymanie przejmujew sezonie 2013/2014 Gmina Pyskowice

3,957 km


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Wykaz standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych

Standard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

2

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości

- luźny - 4 godz.
- błoto pośniegowe - 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nieutrudniająca ruchu)

- gołoledź - 3 godz.
- szron - 3 godz.
- sadź - 3 godz.
- pośniegowa - 4 godz.
- lodowica - 4 godz.

3

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- luźny - 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śniegowe:
lokalnie - 6 godz.

utrudnienie dla samochodów osobowych

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 5 godz.
- szron - 5 godz.
- sadź - 5 godz.
- pośniegowa - 6 godz.
- lodowica - 5 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »