| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/310/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt.   Dz.   U. z   2013   r. poz.   594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, w   związku z   art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z   2012 r. poz. 647 z   późniejszymi zmianami), a   także w   związku z   Uchwałą Nr XX/159/12 Rady Gminy Mstów z   dnia 30 marca 2012r. o   przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, uchwala się co następuje:  

§   1.  

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/250/2005 Rady Gminy Mstów z   dnia 25 listopada 2005r., opublikowanego w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   2006 r. Nr 11, poz. 411, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 29 czerwca 2012 r.  

§   2.  

1.   W treści Uchwały Nr XXVI/250/2005 Rady Gminy Mstów z   dnia 25 listopada 2005r., o   której mowa w   §   1,wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 5   pkt 2, oznaczenie i   opis strefy ochrony pośredniej ujęć wód wgłębnych „Mirów-Olsztyn” otrzymuje brzmienie:  

POW - A   - strefa ochrony pośredniej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn, składająca się z   obszaru A, ;

POW - B – strefa ochrony pośredniej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn, składająca się z   obszaru B; ;

2)   w § 8   uchyla się ust. 12;  

3)   §   12 otrzymuje brzmienie:  

W strefie ochrony pośredniej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn, składającej się z   obszaru A   i obszaru B, obowiązują ograniczenia wynikające z   Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   dnia 1   czerwca 2010r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r. z   Nr 113, poz. 1818).; ;

4)   w §   65 ust. 8, po pkt 3   dodaje się pkt 3a, w   brzmieniu:  

3a)   poza granicami stref ochronnych wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn, w   sytuacjach przewidzianych w   przepisach Ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późniejszymi zmianami), ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 145 z   późniejszymi zmianami) oraz przepisach z   zakresu ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623 z   późniejszymi zmianami), dopuszcza się zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków; .

2.   Rysunek planu zmienia się w   części, na którą składają się załączniki nr 2, 3   i 4   do uchwały Nr XXVI/250/2005 Rady Gminy Mstów z   dnia 25 listopada 2005r., w   zakresie granic strefy ochrony pośredniej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn, składającej się z   obszaru A   i obszaru B.  

§   3.  

1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, przyjęty Uchwałą NR XXVI/250/2005 Rady Gminy Mstów z   dnia 25 listopada 2005r., zachowuje swoją moc z   uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.  

2.   Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mstów o   sposobie rozpatrzenia uwagi, wniesionej do projektu zmiany planu miejscowego, stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Części rysunku planu, o   których mowa w   § 2   ust 2, stanowią załączniki nr 2, 3   i 4   do uchwały.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XL/310/2013    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 12 listopada 2013 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mstów o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów  

1.   Rada Gminy Mstów, działając zgodnie z   art.   20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z   2012r. poz. 647 z   późn. zm.),  
po zapoznaniu się z   listą zawierającą nieuwzględnioną uwagę, wniesioną do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/250/2005 Rady Gminy Mstów z   dnia 25 listopada 2005r., wyłożonego do publicznego wglądu, postanawia o   jej nieuwzględnieniu.  

2.   Lista zawierająca nieuwzględnioną uwagę, wniesioną do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, wyłożonego do publicznego wglądu:  

 

Nr  

Data wpływu uwagi  

Nazwisko i   imię, nazwa jednostki organizacyjnej i   adres zgłaszającego uwagi  

Treść uwagi  
oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy  
 

Ustalenia  
projektu dla nieruchomości,  
której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy Mstów  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia  
 

1  

09.10.  
2013 r.  

Agata Sadowska  
Gąszczyk  

Dopuszczenie możliwości realizacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków. Uwaga dotyczy dz. nr ewid. 34/2 i   35 obr. Gąszczyk.  

Działki znajdują się w   obszarze B strefy ochrony pośredniej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (POW – B); obowiązują ograniczenia wynikające  
z Rozporządzenia Dyrektora RZGW w   Poznaniu z   dnia 1   czerwca 2010r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn  
(Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 113 z   dnia 21 czerwca 2010r. poz. 1818).  

uwaga nieuwzględniona  

Brak prawnych możliwości uwzględnienia uwagi.  
Ograniczenia dla obszaru B strefy, wynikające z   Rozporządzenia Dyrektora RZGW w   Poznaniu z   dnia 1   czerwca 2010r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 113 z   dnia 21 czerwca 2010r. poz. 1818), obejmują m.in. lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wprowadzanie ścieków do wód i   do ziemi.  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/310/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/310/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/310/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/310/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »