| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Panki; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 31 października 2013r.

do Porozumienia nr 191/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Panki prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach”

do Porozumienia nr 191/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Panki prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Panki, z siedzibą w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5 reprezentowaną przez Wójta Bogdana Praskiego


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr 191/KT/2013 o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 6, § 4 ust. 4, § 10 ust. 2 Porozumienia nr 191/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. strony postanawiają zmienić:

I. .brzmienie § 1 ust. 3 na następujące: Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach od km 43+255 do km 43+444 tj. od Szkoły Podstawowej do stacji CPN BLISKA po stronie południowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi dodo złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 494 na rzecz Województwa Ślaskiego na odcinku objętym przedmiotowym porozumieniem,

3) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentacja projektowa, dokumentacja geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl."

II. brzmienie § 1 ust. 4 na następujące:„Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania przez Gminę Panki uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Panki na wniosek Wójta. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Gminie, nr pesel i adres zamieszkania." ,

III. brzmienie § 1 ust. 5 na następujące:„Gmina Panki uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Panki na wniosek Wójta. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych kopię wniosku o wydanie decyzji ZRID przygotowanego w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego, zaakceptowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wykaz nieruchomości, które w wyniku wydanej decyzji ZRID staną się własnością Województwa Śląskiego wraz z podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu technicznego tych nieruchomości.”,

IV. brzmienie § 1 ust. 6 na następujące:„Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2013 r." ,

V. skreśla się§ 1 ust. 7,

VI. brzmienie § 2 ust. 1 na następujące:„Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 19.800 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i obejmuje: koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opisanych w § 1 ust. 3." ,

VII. brzmienie § 5 ust. 2 na następujące:„Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania części projektowej, części geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.",

VIII. brzmienie § 5 ust. 3 na następujące:„Gmina Panki dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do części projektowej, części geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ."

IX. brzmienie § 7 ust. 3 na następujące:„dokumentacja projektowa, geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej we wszystkich elementach zostaną sporządzeone zgodnie z wymogami Prawa Budowlanegom ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwstycji w zakresie dróg publicznych oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.",

X. brzmienie § 8 na następujące:„Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Panki

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

WÓJT


Bogdan Praski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »