| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.18.2013 Wójta Gminy Chybie; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie

Na podstawie Uchwały Nr III/18/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie powierzenia Gminie Chybie zadania związanego z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie.

zawarte pomiędzy:
POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
Jerzy Nogowczyk - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jerzy Pilch - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
jako strona Powierzająca,
a GMINĄ CHYBIE którą reprezentuje:
Elżbieta Dubiańska-Przemyk - Wójt Gminy Chybie
jako strona Przyjmująca

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Chybie przyjmuje wykonanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie w sezonie zimowym 2013/2014, tj. odśnieżanie, usuwanie śniegu (bez wywozu), lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Chybie:

- S 2627 ... Drogomyśl – Chybie - 1,200 km

- S 2633 Strumień – Landek – Jasienica - 2,650 km

- S 2634 Chybie – Zarzecze - 0,290 km

razem: 4,140 km

§ 3.

1. Kwota dotacji na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia wynosi: 12.420 zł (słownie:dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych), tj. 3 zł/1mb chodnika.

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy na rachunek Gminy Chybie nr 49 8126 1033 0000 0387 2000 0020 w Banku Spółdzielczym Oddz. Chybie.

3. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 12.420 zł.

4. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań o których mowa w §1 w terminie do 31 maja 2014.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 20.11.2013 roku do 30.04.2014 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu Cieszyńskiego


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Chybie


Elżbieta Dubiańska -Przemyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »