| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.61.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 j ust. 2a w związku z art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr RG.0007.4.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lyski w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby,

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby w wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby,

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób w wysokości 4,40 zł miesięcznie od osoby,

6) dla nieruchomości zamieszkałej przez sześć osób i powyżej w wysokości 4,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2.

Deklarację o której mowa w § 1. Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.81.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 768, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2014 r.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.95.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »