| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/397/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łośnice

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łośnice

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811)

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać Sołectwu Łośnice Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/86/95 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 stycznia 1995 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/397/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 października 2013 r.

Statut Sołectwa Łośnice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Łośnice jest jednostką pomocniczą Gminy Zawiercie, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw i osiedli tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zawiercie.

2. Sołectwo Łośnice działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. );

2) Statutu Miasta Zawiercie przyjętego uchwałą Nr LIV/658/10 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie;

3) niniejszego Statutu.

3. Sołectwo Łośnice nie posiada osobowości prawnej.

4. Granice Sołectwa Łośnice określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 oraz wykaz ulic stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zawiercie;

2) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Łośnice;

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Łośnice;

4) Statucie Miasta – należy przez to rozumieć Statut Miasta Zawiercie;

5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Zawierciu;

6) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej;

7) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Zawierciu;

8) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Zawierciu;

9) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zawiercie;

10) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Łośnice;

11) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Łośnic;

12) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Łośnic;

13) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zawierciu;

14) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ).

Rozdział 2.
Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji

§ 3. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb
i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

2. Sołectwo poprzez swoje organy, bądź poprzez bezpośrednie działania jej

mieszkańców współuczestniczy w procesie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Sołectwa.

3. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) rozwijanie działań na rzecz integracji mieszkańców Sołectwa oraz organizowania samopomocy jego mieszkańców;

2) organizowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Sołectwa;

3) tworzenie warunków pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców Sołectwa;

4) wspomaganie organów Gminy w realizacji jej zadań;

5) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy;

4. Zadania Sołectwa określone w ust. 3 są realizowane w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał i wydawanie opinii;

2) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

3) przedstawianie organom Gminy wniosków oraz projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych;

4) przedkładanie sprawozdań z działalności organów Sołectwa;

5) współpraca w organizacji spotkań Radnych i Prezydenta Miasta z mieszkańcami Sołectwa;

6) współpraca z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy;

Rozdział 3.
Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 4. 1. Organami Sołectwa są Zebranie Wiejskie i Sołtys.

2. Działalność organów Sołectwa jest jawna, a posiedzenia Zebrania Wiejskiego są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

§ 5. 1. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie.

2. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy wymienione
w § 3 ust. 3 Statutu, a ponadto:

1) wybór i odwołanie Sołtysa;

2) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej;

3) podejmowanie rocznego programu działań;

4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

§ 6. 1. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa cztery lata. Sołtys oraz Rada Sołecka działają również po upływie kadencji, do czasu wyborów zarządzonych przez Radę Miejską.

3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi co najmniej 3 osoby. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek większości jej członków.

5. Na zaproszenie Sołtysa w posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział inne zaproszone osoby bez prawa do głosowania.

6. Z każdego posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się Protokół, który podpisują Sołtys, protokolant.

7. Protokół powinien zawierać:

1) numer posiedzenia, datę i porządek posiedzenia oraz nazwisko protokolanta;

2) nazwiska obecnych członków Rady Sołeckiej oraz zaproszonych gości;

3) krótkie streszczenie dyskusji, przebiegu głosowania oraz postanowienia Rady Sołeckiej (oświadczenia, deklaracje, wnioski itp.).

§ 7. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego;

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy;

4) uczestnictwo w naradach i spotkaniach z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów innych jednostek pomocniczych.

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających
na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa;

6) przygotowywanie Zebrania Wiejskiego oraz zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców Sołectwa;

7) przygotowywanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

8) gospodarowanie środkami trwałymi i składnikami mienia przekazanymi
lub otrzymanymi;

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców;

10) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdania z działalności;

§ 8. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) opiniowanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców Sołectwa;

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców poprzez składanie oświadczeń, opinii i wniosków;

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki
ważności podejmowanych uchwał.

§ 9. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

2. Udział mieszkańców w Zebraniu Wiejskim obejmuje uprawnienie do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2) głosu w dyskusji;

3) zadawania pytań;

4) głosowania;

5) biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze Sołectwa .

4. W wyborach nie mogą uczestniczyć osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

5. Na Zebranie Wiejskie zapraszany jest Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady oraz Radni zamieszkali w Sołectwie. Osobom tym przysługuje prawo do referowania spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Sołectwa oraz udzielania wyjaśnień.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału
w Zebraniu Wiejskim;

3) na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezydenta Miasta.

2. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 1/10 mieszkańców lub organów Gminy powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

3. Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego w terminie określonym w ust. 2 Zebranie Wiejskie niezwłocznie zwołuje Prezydent Miasta.

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

2. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego mieszkańcy Sołectwa powinni być powiadomieni

w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

3. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim zawiera informacje, na czyj wniosek Zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, a także proponowany porządek obrad.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne i uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał, gdy zostanie zwołane w trybie i na zasadach określonych w § 10
i § 11 Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1 następne Zebranie Wiejskie

odbywa się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu Zebrania,
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Przeprowadzone wybory, głosowania i uchwały podejmowane na drugim Zebraniu Wiejskim są wiążące.

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys. W razie nieobecności Sołtysa lub potrzeby jego zastąpienia w obradach, Zebranie Wiejskie prowadzi wyznaczona przez Sołtysa osoba, która przejmie uprawnienia prowadzącego Zebranie. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby Zebranie Wiejskie prowadzi i otwiera inna osoba wybrana przez Zebranie.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie przedłożonego projektu.

§ 13. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. Na wniosek ¼ uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa obecnych na Zebraniu przeprowadza się w danej sprawie głosowanie tajne.

2. Wyniki przeprowadzonego głosowania ogłasza niezwłocznie osoba prowadząca

obrady.

3. Uchwały Zebrania podpisuje osoba prowadząca Zebranie wraz z Protokolantem.

§ 14. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wybranego na Zebraniu Wiejskim protokolanta.

2. Protokół z Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

1) porządek Zebrania;

2) zwięzłe streszczenie przebiegu Zebrania;

3) wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie w protokole

należy zamieścić informację o ilości głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się’;

4) podpisy osoby prowadzącej Zebranie oraz Protokolanta

3. Do Protokołu z Zebrania Wiejskiego załącza się:

1) listę obecności;

2) informację z działalności Sołtysa, jeśli została przedłożona na Zebraniu Wiejskim.

4. Kopie uchwał i Protokołu są przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie 14 dni od

dnia odbycia się Zebrania Wiejskiego.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa             

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w związku z upływem kadencji zarządza Rada Miejska w formie uchwały.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania Wiejskiego wskazując dokładną datę, godzinę i miejsce Zebrania Wiejskiego, a także proponowany porządek obrad

3. Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego o którym mowa w ust. 1 jest osoba wybrana spośród uczestników Zebrania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Zebrania Wiejskiego

zastosowanie mają zapisy rozdziału IV niniejszego Statutu.

§ 16. 1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy :

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie;

4) sporządzenie protokołu z wyborów

3. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący

Zebrania.

§ 17. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla

dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybór członków Rady Sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Sołectwa.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia wyborów ze względu na uzyskanie

równej liczby głosów przez kilku kandydatów należy przeprowadzić wybory dodatkowe
z udziałem kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

§ 18. 1. Na wniosek Sołtysa, Prezydent Miasta może wyznaczyć spośród pracowników Urzędu swojego przedstawiciela do kontaktów z Sołtysem w celu przygotowania
i przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w § 15 ust. 1 Statutu.

2. Zadaniem wyznaczonego przedstawiciela jest otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie jego ważności, poinformowanie uczestników o zasadach wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, a także przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zebrania.

3. W trakcie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w § 15 ust. 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta służy głosem doradczym oraz czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 19. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji oraz śmierci.

§ 20. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą zostać przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Wniosek o odwołanie powinien być podpisany przez co najmniej 50 mieszkańców Sołectwa i powinien zawierać uzasadnienie.

3. Wniosek o odwołanie poddaje się pod głosowanie na Zebraniu Wiejskim na którym został złożony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

4. Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym.

§ 21. 1. Odwołanie lub ustąpienie Sołtysa w trakcie trwania kadencji jest równoznaczne z odwołaniem całej Rady Sołeckiej. W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory i zwołuje niezwłocznie Zebranie Wiejskie, o którym mowa w § 15 ust. 1 Statutu.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane niezwłocznie przez Sołtysa.

3. W wyborach uzupełniających karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Sołectwa.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa i mienie Sołectwa

§ 22. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, a koszty jego działalności pokrywane są
z budżetu Gminy.

2. Wysokość i sposób podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność

Sołectwa określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

3. Dysponentem środków finansowych określonych w ust. 2 jest Prezydent Miasta.

§ 23. 1. Majątek Sołectwa stanowią:

1) składniki mienia komunalnego przekazane Sołectwu przez Radę Miejską do korzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) sprzęt i wyposażenie nabyte ze środków finansowych przyznanych Sołectwu.

2. Majątkiem Sołectwa gospodaruje Sołtys, który ponosi odpowiedzialność za szkodę w nim wyrządzoną.

Rozdział 7.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa

§ 24. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola natomiast może być sprawowana pod względem gospodarności, rzetelności oraz celowości.

1. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Miejska
i Prezydent Miasta.

2. Kontrolne funkcje Rady Miejskiej sprawuje Komisja Rewizyjna na zasadach

określonych w Statucie Miasta.

3. Prezydent Miasta kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie gospodarki

finansowej oraz wykorzystania mienia przekazanego Sołectwu do zarządzania.

4. Wskazane w ust. 2 organy mogą żądać informacji i danych dotyczących organizacji

i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

§ 25. 1. Sołtys dostarcza Przewodniczącemu Rady uchwały Zebrania Wiejskiego wraz z protokołami w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Miejska. Nie stwierdza się nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przełożenia uchwały w terminie określonym w ust. 1.

3. Nadzór nad realizacją uchwał w zakresie gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje

Prezydent Miasta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Prezydent Miasta wstrzymuje wykonanie uchwały.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 26. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Miasta oraz przepisy ustawy.

2. W przypadkach spornych interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Miejskiej.

§ 27. Zmiany postanowień niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa Łośnice
Zalacznik1.pdf

Mapa Sołectwa Łośnice


Załącznik Nr 2 do Statutu Sołectwa Łośnice

Wykaz ulic - Sołectwo Łośnice

Astronautów, Boczna Numery Parzyste, Górska, Kamienna, Kolorowa, Łośnicka od nr 37 do nr 89 i od nr 24 do nr 146, Piwniczna, Stroma, Strumień-Wierczki od nr 21 i od nr 20 do końca, Zwarta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »