| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. poz.5656), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXXIV/610/13 Rady Miasta z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia10 czerwca 2013 r. poz.4224),

2. Uchwałą Nr XXXV/637/13 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2013 r. poz.4820).

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia ..
Rady Miasta Chorzów
z dnia 7 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/453/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Chorzów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obejmie również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 2.

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, uwzględniając warunki lokalne, zaakceptowanego przez pracowników Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej uchwały.

1a. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyposaża nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. W zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) - odbierane są co najmniej co dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku)

b) odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) – odbierane co najmniej raz na miesiąc (częstotliwość - 12 wywozów w roku)

c) bioodpady (odpady ulegające biodegradacji) – odbierane są:

- od maja do września co najmniej raz w tygodniu - od października do kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu

d) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych – odbierane są spakowane w przeźroczystych workach (umożliwiających kontrolę zawartości) o pojemności 0,12 m³

- w okresie od kwietnia do października – zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji) ³

- w okresie od listopada do marca – dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta w godzinach pracy punktu określonych w § 4

3. W zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) - odbierane są co najmniej raz na tydzień (częstotliwość - 52 wywozy w roku)

b) odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) – odbierane są co najmniej raz na miesiąc (częstotliwość - 12 wywozów w roku)

c) bioodpady (odpady ulegające biodegradacji) – odbierane są:

- od maja do września co najmniej raz w tygodniu, - od października do kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu

d) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych – po zebraniu muszą zostać przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta w godzinach pracy punktu określonych w § 4 lub zgodnie z harmonogramem wystawione na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu umożliwiającym ich łatwy odbiór. Harmonogram przekazany będzie przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania. Harmonogram znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów.

4. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – usługi:

1) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) odbierane są:

a) z budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

b) ze szkół wszelkiego typu – co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

c) z przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych - co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

d) ze szpitali - co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

e) internatów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

f) z lokali handlowych - co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

g) dla punktów handlowych poza lokalem (handel uliczny i obwoźny) - codziennie po zakończeniu handlu,
h) z placów targowych – we wszystkie dni targowe po zakończeniu handlu, lecz co najmniej raz w tygodniu,

i) z lokali gastronomicznych – co najmniej raz w tygodniu,

j) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej raz w tygodniu,

k) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej raz na dwa tygodnie (częstotliwość - 26 wywozów w roku),

l) z ogrodów działkowych:

- od marca do końca października - co najmniej raz na 2 tygodnie, - od listopada do końca lutego – wg potrzeb, na telefoniczne zgłoszenie.

m) z cmentarzy: - poza okresami Świąt - co najmniej raz na dwa tygodnie, - w okresie Świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) - co najmniej raz na tydzień,

n) z garaży – co najmniej raz w miesiącu (częstotliwość - 12 wywozów w roku),

2) odpady segregowane – wg zapotrzebowania, co najmniej raz w miesiącu

3) bioodpady (odpady ulegające biodegradacji) – wg zapotrzebowania, co najmniej raz na dwa tygodnie.

5. Odpady wielkogabarytowe na terenie Miasta odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w roku. Odpady należy wystawić przed posesję od godziny 17:00 dnia poprzedzającego wywóz do godziny 6:00 w dniu wywozu odpadów, który określi harmonogram,

b) w zabudowie wielorodzinnej co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem przekazanym przez podmiot uprawniony.

6. Odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, baterie i akumulatory, opony odbierane są przez mobilny punkt zbiórki odpadów (MPZO) w cyklu kwartalnym, zgodnie z harmonogramem.

7. Przeterminowane leki odbierane są we wskazanych aptekach, których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta www.chorzow.eu , a także stanowi załącznik do harmonogramu.

8. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, bioodpady (odpady ulegające biodegradacji), odpady metalu, zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło, szyby okienne, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo - budowlane), styropian odbierane są również, poza harmonogramem wywozu, w utworzonym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo - budowlane), z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych można oddać bezpłatnie w ilości do 2 m³ jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta lub zamówić pojemnik, kontener lub worek typu big - bag za dodatkową opłatą na warunkach określonych w odrębnej uchwale.

10. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) powstałych w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie/umowę w gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

§ 3.

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Chorzów, wynosi:

a) zabudowa wielorodzinna 34,6 kg/mieszkańca/m-c odpadów, co daje 0,29 m³ odpadów,

b) zabudowa jednorodzinna 34,6 kg/mieszkańca/m-c odpadów, co daje 0,16 m³ odpadów,

c) ilość odpadów prawidłowo segregowanych nie podlega limitowaniu, każdy mieszkaniec może oddać odpady segregowane bez ograniczeń do pojemników rozstawionych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.chorzow.eu

2. W zabudowie jednorodzinnej do wywozu odpadów komunalnych przyjmuje się:

a) pojemnik 0,12 m³ /0,14 m³ – dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 5 osób,

b) pojemnik 0,24 m³ – dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej osób. Ilość pojemników i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych powinna być zgodna z zapotrzebowaniem, określonym w § 3 ust.1 ppkt b niniejszej uchwały.

3. W zabudowie wielorodzinnej do wywozu odpadów komunalnych przyjmuje się:

a) pojemniki o pojemności 0,12 m³, 0,14 m³, 0,24 m³, 1,1 m³, 7 m³. Ilość pojemników i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych powinna być

zgodna z zapotrzebowaniem, określonym w § 3 ust.1 ppkt a niniejszej uchwały.

4. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – usługi do wywozu odpadów komunalnych przyjmuje się:

1) pojemniki o pojemności 0,12 m³, 0,14 m³, 0,24 m³, 1,1 m³, 7 m³,

2) ilość odpadów komunalnych odbieranych miesięcznie z poszczególnych typów nieruchomości niezamieszkałych:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 0,04 m³ na każdego pracownika, interesanta, klienta, odwiedzającego,

b) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 0,03 m³ na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

c) dla żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych – nie mniej niż 0,05 m³ na każde dziecko i pracownika,
d) dla lokali handlowych - nie mniej niż 0,24 m³ na każdego pracownika, klienta, gościa, lecz co najmniej 1 pojemnik 0,12 m³ na lokal,

e) dla punktów handlowych poza lokalem (handel uliczny i obwoźny) – nie mniej niż 0,4 m³ na każdego zatrudnionego lecz co najmniej 1 pojemnik 0,12 m³ na każdy punkt oraz pojemniki dla odpadów wydzielonych selektywnie. Zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wyłonionym przez gminę w drodze postępowania, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika,

f) place targowe-nie mniej niż 0,02 m³/m²

g) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 0,5 m³ na każdego pracownika, gościa, klienta

h) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 0,5 m³ /punkt lecz co najmniej jeden pojemnik 0,12 m³ na każdy punkt,

i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 0,04 m³ /pracownika lecz co najmniej pojemnik 0,12 m³na zakład,

j) dla szpitali - nie mniej niż 0,6 m³ /łóżko,

k) internatów, hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 0,04 m³ /miejsce,

l) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 0,12 m³ na każdą działkę,

m) dla cmentarzy – nie mniej niż 5,4 Mg/ha,

n) z garaży – co najmniej 0,04 m³ /garaż. Do rozliczenia wywozu odpadów komunalnych

z garaży przyjmuje się normatyw na każdą sztukę garażu - pojemnik o pojemności 0,12 m3 opróżniany z częstotliwością 0,08 miesięcznie, przy czym w przypadku wystąpienia większej ilości garaży (kompleksu garaży), może zostać zastosowany zbiorczy pojemnik dla wszystkich, opróżniany wg potrzeb.

5. Właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia pojemników w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godziny 6:00 przed posesję lub udostępnione w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy albo w miejscu dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję, nie powodując uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia). Nie wypełnienie tego obowiązku będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji, (właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazać odpadów komunalnych, na koszt gminy, innemu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej).

§ 4.

Świadczenie usług przez utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK odbywa się według następujących zasad:

1) punkt PSZOK odbiera odpady wskazane w § 2 ust.8 i 9 w poniedziałek, środę, piątek w godzinach od 10:00 do 18:00

2) punkt PSZOK dodatkowo odbiera odpady wskazane w § 2 ust.8 i 9 w każdą sobotę od 10:00 do 16:00

3) dokładna lokalizacja (adres) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta www.chorzow.eu, a także w harmonogramie wywozu odpadów z posesji, dostarczonym mieszkańcom.

4) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony będzie przez podmiot wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania.

§ .5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »