| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/246/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 26 748,00 zł - dochody bieżące

a) Dział 600 Transport i łączność o łączną kwotę 600,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 51,00 zł

- wpływy z usług – 51,00 zł

c) Dział 710 Działalność usługowa o łączną kwotę 3 690,00 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3 690,00 zł

d) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 5,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5,00

e) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 19 814,00 zł

- podatek od środków transportowych – 19 814,00 zł

f) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1 126,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 126,00 zł

g) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 1 462,00 zł

- wpływy z usług – 1 462,00 zł.

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 39 614,76 zł – dochody bieżące

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 39 614,76 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 39 614,76 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 110 465,43 zł – wydatki bieżące

a) Dział 710 Działalność usługowa o łączną kwotę 3 690,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - o kwotę 3 690,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 3 690,00 zł.  w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 690,00 zł

b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 34 942,43 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 34 942,43 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 34 942,43 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 942,43 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - o kwotę 71 833,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 71 833,00 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 151 062,52 zł – wydatki bieżące

a) Dział 757 Obsługa długu publicznego o łączną kwotę 71 833,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 79 229,52 zł w tym: obsługa długu – 71 833,00 zł.

b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 79 229,52 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - o kwotę 79 229,52 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 79 229,52 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -  79 229,52 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

c) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku tym zmniejszono przychody o łączną kwotę 27 730,33 zł w związku z odrzuceniem wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW w Katowicach ( z przyczyn formalnych) na zadanie pn."Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych/elewacji z terenu Gminy Jeleśnia" w kwocie 27 730,33 zł

d) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały (naniesiono zmianę z niniejszej uchwały),

e) Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań  gminy na rok 2013 i lata następne,do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku tym zmniejszono spłaty pożyczki w latach 2014-2016 (poz. 11 została usunięta) o wycofaną pożyczkę na azbest oraz dług na koniec roku 2013-2016.

2. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega uchwała budżetowa w następujących paragrafach:

a) § 3, który otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 994,08 zł zostanie pokryty przychodami z: a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym – 2 313 585 zł

b) zaciągniętych pożyczek w WOŚiGW – 525 564 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 283 845,08 zł."

b) § 4, które otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19 845 072,78 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16 722 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 16 717 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.,

c) § 14 ust.1, które otrzymują brzmienie:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 122 994,08 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 16 722 078,70 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 832 964,23 zł..

3. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 41 704 628,62 zł,

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 827 622,70 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/246/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/246/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/246/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań  gminy na rok 2013 i lata następne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »