| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/302/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:

1. wprowadza na terenie Gminy opłatę od posiadania psów

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne ustala się w wysokości:

- 30,00 zł od jednego psa

- 60,00 zł od każdego następnego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym stały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice faktu wejścia w posiadanie psa lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psa w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia na określonych formularzach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r..

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/302/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

…………………………….
/imię i nazwisko/

………………………dnia …………….

…………………………….
/adres/

…………………………….

PESEL………………..

Tel. kontaktowy …………………………….

ZGŁOSZENIE POSIADANIA PSA

1. Od dnia ………………….. posiadam …………. psa/psy *nazwa psa …………………

2. Posiadam / nie posiadam* orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

3. Jestem/nie jestem * właścicielem gospodarstwa rolnego.

4. Moje gospodarstwo domowe składa się z ……osób **.


Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

……………………..
/podpis/

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy osób powyżej 65 roku życia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/302/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Wniosek o wykreślenie psa

…………………………….
/imię i nazwisko/

………………………dnia …………….

…………………………….
/adres/

…………………………….

PESEL………………..

Tel. kontaktowy …………………………….

WNIOSEK O WYKREŚLENIE PSA

Proszę o wykreślenie psa z ewidencji opłat z powodu:

1. uśpienia*

2. zmiany właściciela*

3. zmiany miejsca pobytu*

4. inne powody*

              wpisać jakie ..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………..
/podpis/

* właściwe podkreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »