| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.4.2013 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Suszec zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu”

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXXII/273/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia
25 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Suszec zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

zwanego dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Suszec reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec z siedzibą 43-267 Suszec,
ul. Lipowa 1 w osobie:

Mariana Pawlasa                                           - Wójta Gminy Suszec

działającą w oparciu o uchwałę nr XXXV/51/295/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 26.09.2013r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia zwaną w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Suszec zadania publicznego

z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu”.

2. Gmina Suszec złoży wniosek o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

3. W przypadku nie przyznania środków z Programu wym. w ust. 2 niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem opublikowania wyników naboru wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 213.000,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy 00/100),

2. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 106.500,00 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

3. Powiat przekaże Gminie środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 2, przeznaczone na realizację projektu określonego w § 1, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji

o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

4. Ostateczna wartość zadania wymienionego w §1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie sfinansowana w części przez Powiat ze środków własnych, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz dotacji uzyskanej przez Gminę Suszec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przygotowania i realizacji projektu objętego zakresem niniejszego porozumienia, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzania i nadzorowania inwestycji.

2. Za całość projektu przed Instytucją Wdrażającą odpowiada Gmina.

3. Strony zobowiązują się realizować całość projektu przy wzajemnym współdziałaniu

i pomocy.

4. Gmina powiadomi Powiat o dacie odbioru końcowego, w którym Powiat zobowiązuje się uczestniczyć.

5. Kopia umowy z wykonawcą robót dla zadania wymienionego w §1 zostanie przekazana do wiadomości Powiatowi.

§ 4.

1. Gmina będzie dostarczała niezbędne informacje o realizacji projektu do Instytucji Wdrażającej.

2. O decyzjach podejmowanych w toku wykonywania niniejszego porozumienia Gmina będzie informowała Powiat.  Wszystkie decyzje finansowe będą uzgadniane z Powiatem.

§ 5.

1. Podstawą dokonania przez Powiat przelewu na konto Gminy będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami protokołów odbioru robót zadania wymienionego w §1.

2. Powiat dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 6.

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 7.

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do dnia 31.12.2014 r.

§ 8.

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 do celów publikacji.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT                                                                                                   GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT


Marian Pawlas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »