| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.4.2013 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Suszec zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu”

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXXII/273/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia
25 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Suszec zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

zwanego dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Suszec reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec z siedzibą 43-267 Suszec,
ul. Lipowa 1 w osobie:

Mariana Pawlasa                                           - Wójta Gminy Suszec

działającą w oparciu o uchwałę nr XXXV/51/295/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 26.09.2013r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia zwaną w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Suszec zadania publicznego

z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu”.

2. Gmina Suszec złoży wniosek o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

3. W przypadku nie przyznania środków z Programu wym. w ust. 2 niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem opublikowania wyników naboru wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 213.000,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy 00/100),

2. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 106.500,00 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

3. Powiat przekaże Gminie środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 2, przeznaczone na realizację projektu określonego w § 1, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji

o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

4. Ostateczna wartość zadania wymienionego w §1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie sfinansowana w części przez Powiat ze środków własnych, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz dotacji uzyskanej przez Gminę Suszec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przygotowania i realizacji projektu objętego zakresem niniejszego porozumienia, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzania i nadzorowania inwestycji.

2. Za całość projektu przed Instytucją Wdrażającą odpowiada Gmina.

3. Strony zobowiązują się realizować całość projektu przy wzajemnym współdziałaniu

i pomocy.

4. Gmina powiadomi Powiat o dacie odbioru końcowego, w którym Powiat zobowiązuje się uczestniczyć.

5. Kopia umowy z wykonawcą robót dla zadania wymienionego w §1 zostanie przekazana do wiadomości Powiatowi.

§ 4.

1. Gmina będzie dostarczała niezbędne informacje o realizacji projektu do Instytucji Wdrażającej.

2. O decyzjach podejmowanych w toku wykonywania niniejszego porozumienia Gmina będzie informowała Powiat.  Wszystkie decyzje finansowe będą uzgadniane z Powiatem.

§ 5.

1. Podstawą dokonania przez Powiat przelewu na konto Gminy będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami protokołów odbioru robót zadania wymienionego w §1.

2. Powiat dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 6.

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 7.

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do dnia 31.12.2014 r.

§ 8.

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 do celów publikacji.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT                                                                                                   GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT


Marian Pawlas

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »