| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.31.14.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Burmistrza Pszczyny

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Czechowice-Dziedzice przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz podstawie uchwały Nr XVII/221/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie powierzenia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy gminą Czechowice-Dziedzice, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II, reprezentowaną przez Pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic, a gminą Pszczyna z siedzibą w Pszczynie, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny.

§ 1. 1. Gmina Pszczyna powierza gminie Czechowice-Dziedzice, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”, a gmina Czechowice-Dziedzice je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii w Czechowicach-Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają,
iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, w wymiarze 5/19 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii
na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Pszczyna i gminę Czechowice-Dziedzice.

3. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2
za nauczanie21 uczniów, wynoszą w 2013 r.:1 167,70 zł.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać gminie Czechowice-Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, w roku szkolnym 2013/2014
tj.za 7 ucznióww wysokości389,23miesięcznie w 2013 r. x 4 miesiące =1 556,92
(za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).

4. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:68 1020 1390 0000 6802 0024 9680jednorazowo za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.do dnia 30.11.2013 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia31.12.2013 r.

3. Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2013, zostanie rozliczona w terminie
do dnia15 stycznia 2014 r.

4. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2013 otrzymała gmina Czechowice-Dziedzice od gminy Pszczyna, to gmina Pszczyna zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji do dnia 31 stycznia 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2013 otrzymała gmina Czechowice-Dziedzice od gminy Pszczyna, to gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31 stycznia 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” na okres
od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Ze strony gminy Czechowice-Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Ligocka 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-20-57.

3. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr OR.31.14.2013
Burmistrza Czechowic-Dziedzic i Burmistrza Pszczyny
z dnia 30 września 2013 r.

Nauczyciel religii: Barbara Jastrzębska

Stawka zasadnicza: 3 109,00,00 zł

Wymiar zatrudnienia 5/19

Składniki wynagrodzenia:

- pensja zasadnicza

- wysługa lat 4%

KALKULACJA – koszt miesięczny

2013 rok
od 01.09.2013 r.
do 31.12.2013 r.

§ 4010

850,89 zł

§ 4040

72,33 zł

§ 4110

158,70 zł

§ 4120

22,62 zł

§ 4440

63,16 zł

RAZEM

1 167,70 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci
z gminy Pszczyny

21/7

miesięczna kwota dotacji
do przekazania

389,23 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »