| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.5.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

Powiatem Pszczyńskimreprezentowanym przezZarząd Powiatu Pszczyńskiegoz siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. Pawła Sadzy                                          - Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Witolda Wiktorczyka              – Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXXI/265/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Pawłowice, Suszec, w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych  zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Pawłowicereprezentowaną przezWójta Gminy Pawłowicez siedzibą 43-250 Pawłowice,                             ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

Damiana Galuska                            – Wójta Gminy Pawłowice,

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXIX/349/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy na lata 2013 – 2014 zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Pawłowice w sezonie zimowym 2013/2014 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2013 r. do 15.04.2014 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2013 r. do 31.03.2014 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2014 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie199.700,00 zł/słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych/w następujących terminach:

1) Dotacja w roku 2013 w kwocie59.900,00 złpłatna do 06.12.2013 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) Dotacja w roku 2014 w kwocie139.800,00 złpłatna w następujących ratach i terminach:

a.I rata w sumie46.600,00 złpłatna do 07.01.2014 r. za miesiąc styczeń,

b.II rata w sumie46.600,00 złpłatna do 07.02.2014 r. za miesiąc luty,

c.III rata w sumie46.600,00 złpłatna do 07.03.2014 r. za miesiąc marzec.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek:

49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi do dnia 15.01.2014 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku) oraz do dnia 30.04.2014 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2014 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

4. Wykorzystanie przez Gminę dotacji przekazanej przez Powiat nastąpi do dnia 31.12.2013 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2013 roku) oraz do dnia 15.04.2014 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2014 roku).

§ 6.

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10.

Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIAT                                                                                                                GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.5.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 2 października 2013 r.

Wykaz dróg Gmina Pawłowice

Lp.

Nr drogi

Gmina

Miejscowość

Przebieg

Długość [mb]

Standard

1

4100 S

Pawłowice

Warszowice

gr. M Suszec -ul. Pszczyńska- #DK 81

3270

III

2

2629 S

Pawłowice

Golasowice

#DW938 -ul. Kraszewskiego- #DW938 -ul. Reja- gr. Powiatu Cieszyńskiego

4607

IV

3

4101 S

Pawłowice

Krzyżowice

Gr. Powiatu Jastrzębie Zdrój -ul. Zwycięstwa; Ligonia- gr. m Warszowice

4459

IV

Pawłowice

Warszowice

gr. M Krzyżowice -ul. Boryńska- #DK81

4

4108 S

Pawłowice

Krzyżowice

#S4101 -ul. Zwycięstwa- gr. m Pniówek

3096

IV

Pawłowice

Pniówek

gr. m Krzyżowice -ul. Orla- #DW 933

5

4107 S

Pawłowice

Krzyżowice

gr. m Żory -ul. Śląska- #S4101

2401

IV

6

4102 S

Pawłowice

Pawłowice

#S4100 -ul. Dworcowa- Dworzec PKP

260

IV

7

4106 S

Pawłowice

Pawłowice

#DW933 -ul. Zjednoczenia- #DK 81

4160

V

Pawłowice

Pawłowice

#DK81 -ul. Wyzwolenia- gr. m Mizerów

8

2646 S

Pawłowice

Pielgrzymowice

gr. Pow. Jastrzębie -ul. Jastrzębska; Golasowicka; Zebrzydowicka- gr. Pow. Cieszyn

4436

IV

9

4158 S

Pawłowice

Pielgrzymowice

#S2646 -ul. Powstańców Śl; Gen. Wł. Sikorskiego- gr. Pow Cieszyn

2850

V

10

4161 S

Pawłowice

Golasowice

gr. Pow Jastrzębie -ul. J. Korczaka- #S2629

1543

V

11

4162 S

Pawłowice

Pielgrzymowice

#S4161 -ul. Golasowicka- #S2646

805

IV

12

4159 S

Pawłowice

Jarząbkowice

Gr. Pow.Cieszyn - ul. Wiejska; Kasztanowa- gr. m Golasowice

4493

IV

Pawłowice

Golasowice

gr. m Jarząbkowice -ul. A. Zawadzkiego- #DW938

13

4105 S

Pawłowice

Pawłowice

#DW 938 -ul Zjednoczenia- # DK 81

2572

III

RAZEM

38952


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.5.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 2 października 2013 r.

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania 2013/2014
dróg powiatowych w Gminie Pawłowice
za okres 01.11.2013 – 31.12.2013

Rozliczenie dotacji
za okres od 01.11.2013 r. – 31.12.2013 r.

Przekazana kwota dotacji:

Poniesione koszty:

RAZEM:

Pozostała kwota:

Kwota do zwrotu:


Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.5.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 2 października 2013 r.

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania 2013/2014
dróg powiatowych w Gminie Pawłowice
za okres 01.01.2014 – 31.03.2014

Rozliczenie dotacji
za okres od 01.01.2014 r. – 31.03.2014 r.

Przekazana kwota dotacji:

Poniesione koszty w okresie                               od 01.01.2014 r. – 31.03.2014 r.

RAZEM:

Pozostała kwota:

Kwota do zwrotu:

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »