| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.8.2013 Wójta Gminy Kobiór; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

1. Pawła Sadzy – Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Witolda Wiktorczyka              – Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXXI/265/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Pawłowice, Suszec, w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych  zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Kobiórreprezentowaną przezWójta Gminy Kobiórz siedzibą 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 w osobie:

Stefana Ryt–Wójta Gminy Kobiór,

działającym w oparciu o uchwałę XXVI/187/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Gminą”

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2013/2014 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2013 r. do 15.04.2014 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2013 r. do 31.03.2014 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2014 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie46.600,00 zł/słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych/w następujących terminach:

1) Dotacja w roku 2013 w kwocie16.200,00 złpłatna do 06.12.2013 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) Dotacja w roku 2014 w kwocie30.400,00 złpłatna w następujących ratach i terminach:

I rata w sumie10.200,00 złpłatna do 07.01.2014 r. za miesiąc styczeń,

II rata w sumie10.100,00 złpłatna do 07.02.2014 r. za miesiąc luty,

III rata w sumie10.100,00 złpłatna do 07.03.2014 r. za miesiąc marzec.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek:

54 8448 0004 0017 6154 2011 0013

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi do dnia 15.01.2014 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku) oraz do dnia 30.04.2014 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2014 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

4. Wykorzystanie przez Gminę dotacji przekazanej przez Powiat nastąpi do dnia 31.12.2013 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2013 roku) oraz do dnia 15.04.2014 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2014 roku).

§ 6.

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10.

Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIAT                                                                                                                GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT


mgr Stefan Ryt


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.8.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 2 października 2013 r.

Wykaz dróg Gmina Kobiór

Lp.

Nr drogi

Gmina

Miejscowość

Przebieg

Długość [mb]

Standard

1

4146 S

Kobiór

Kobiór

#DW 928 -ul. Przelotowa- gr. Pow. Tychy

2680

III

2

4147 S

Kobiór

Kobiór

#DW 928 -ul. Rodzinna- #DK 1

2263

V

3

4151 S

Kobiór

Kobiór

#DW 928 -ul. Leśników

750

V

RAZEM

5693


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.8.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 2 października 2013 r.

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania 2013/2014
dróg powiatowych w Gminie Kobiór
za okres 01.11.2013 – 31.12.2013

Rozliczenie dotacji
za okres od 01.11.2013 r. – 31.12.2013 r.

Przekazana kwota dotacji:

Poniesione koszty:

RAZEM:

Pozostała kwota:

Kwota do zwrotu:


Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.8.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 2 października 2013 r.

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania 2013/2014
dróg powiatowych w Gminie Kobiór
za okres 01.01.2014 – 31.03.2014

Rozliczenie dotacji
za okres od 01.01.2014 r. – 31.03.2014 r.

Przekazana kwota dotacji:

Poniesione koszty w okresie                               od 01.01.2014 r. – 31.03.2014 r.

RAZEM:

Pozostała kwota:

Kwota do zwrotu:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »