| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.031.4.2013 Zarządu Powiatu Oleskiego; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 7 października 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

pomiędzy:  

Powiatem Raciborskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Raciborski – Adam Hajduk    

2.   Wicestarosta – Andrzej Chroboczek    

zwanym dalej „     Powierzającym     ”,    

a    

Powiatem Oleskim   reprezentowanym  przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w   imieniu którego działają:    

1.   Starosta   – Jan Kus  

2.   Wicestarosta – Stanisław Belka  

zwanym dalej „     Przyjmującym        

Działając na podstawie uchwały Nr  XXXIII/328/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z   dnia 1   października 2013 r. w   sprawie przeprowadzenia i   zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego oraz Uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w   Oleśnie z   dnia 30 czerwca 2003 r. w   sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:    

§   1.   1.   Przyjmujący  umożliwia kształcenie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Raciborski w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych  (Dz. U. z   2012r., poz. 204).    

2.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.    

3.   Zakwaterowanie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.    

4.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego.    

§   2.   1.   Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w   wysokości:  

-   kurs dla klas I                 – 4   tygodniowy                 – 430 zł;  

-   kurs dla klas II                 – 4   tygodniowy                 – 430 zł;  

-   kurs dla klas III                 – 4   tygodniowy                 – 430 zł  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   trybie eksternistycznym, ustala się w   wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w   ust. 1.    

3.   Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem – na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze – w   ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w   imieniu Przyjmującego.    

4.   Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli przekazanej należności.    

5.   Płatnikiem jest: Powiat Raciborski, 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4, NIP: 639-198-27-88.    

§   3.   1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2013/2014.    

2.   Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.    

§   4.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.    

§   5.   Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd Powszechny.    

§   6.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.    

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.    

§   8.   Jakiekolwiek zmiany w   treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.    

§   9.   Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

Powierzający:                                                                                                     Przyjmujący:  

 

Starosta  


Adam   Hajduk


Wicestarosta  


Andrzej   Chroboczek

Starosta Oleski  


Jan   Kus


Wicestarosta  


Stanisław   Belka


 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »