| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.031.4.2013 Zarządu Powiatu Oleskiego; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 7 października 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

pomiędzy:  

Powiatem Raciborskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Raciborski – Adam Hajduk    

2.   Wicestarosta – Andrzej Chroboczek    

zwanym dalej „     Powierzającym     ”,    

a    

Powiatem Oleskim   reprezentowanym  przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w   imieniu którego działają:    

1.   Starosta   – Jan Kus  

2.   Wicestarosta – Stanisław Belka  

zwanym dalej „     Przyjmującym        

Działając na podstawie uchwały Nr  XXXIII/328/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z   dnia 1   października 2013 r. w   sprawie przeprowadzenia i   zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego oraz Uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w   Oleśnie z   dnia 30 czerwca 2003 r. w   sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:    

§   1.   1.   Przyjmujący  umożliwia kształcenie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Raciborski w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych  (Dz. U. z   2012r., poz. 204).    

2.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.    

3.   Zakwaterowanie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.    

4.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego.    

§   2.   1.   Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w   wysokości:  

-   kurs dla klas I                 – 4   tygodniowy                 – 430 zł;  

-   kurs dla klas II                 – 4   tygodniowy                 – 430 zł;  

-   kurs dla klas III                 – 4   tygodniowy                 – 430 zł  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   trybie eksternistycznym, ustala się w   wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w   ust. 1.    

3.   Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem – na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze – w   ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w   imieniu Przyjmującego.    

4.   Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli przekazanej należności.    

5.   Płatnikiem jest: Powiat Raciborski, 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4, NIP: 639-198-27-88.    

§   3.   1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2013/2014.    

2.   Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.    

§   4.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.    

§   5.   Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd Powszechny.    

§   6.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.    

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.    

§   8.   Jakiekolwiek zmiany w   treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.    

§   9.   Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

Powierzający:                                                                                                     Przyjmujący:  

 

Starosta  


Adam   Hajduk


Wicestarosta  


Andrzej   Chroboczek

Starosta Oleski  


Jan   Kus


Wicestarosta  


Stanisław   Belka


 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »