| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, zadań powiatowej biblioteki publicznej

(2013/076424)

POROZUMIENIE

wsprawie powierzeniaPowiatowej iMiejskiej Bibliotece Publicznej
im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań powiatowej biblioteki publicznej,
zawartew dniu 5 listopada 2013 r. pomiędzy:Powiatem Rybnickim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu
którego działają:

1) Damian Mrowiec - Starosta Powiatu,

2) Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu,

w wykonaniu Uchwały Nr XI/70/99 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 września 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

a

Miastem Rybnik, zwanym dalej „Miastem”, które reprezentuje:

Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika

w wykonaniu Uchwały Nr 283/XII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 października 1999 r. w sprawie przejęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Strony porozumienia ustalają, co następuje:


§ 1. 1. Powiat powierza a Miasto przyjmuje do realizacji przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Konstantego Prusa w Rybniku, zwaną dalej „Biblioteką”, wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2. Za realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Biblioteki,
który zarządza działalnością instytucji kultury, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

3. Wykaz zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

3) udzielanie bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy.

§ 2. 1. Na realizację zadań, wskazanych w § 1., Powiat będzie przekazywał Miastu roczną dotację w kwocie ustalonej pomiędzy Stronami porozumienia, którą należy wykorzystać w terminie do 31 grudnia każdego roku.

2. Do 30 września każdego roku Dyrektor Biblioteki przedstawi Powiatowi uzgodniony z nadzorującym Zastępcą Prezydenta Miasta preliminarz kosztów, w tym inwestycyjnych i remontowych, określający wielkość dotacji na następny rok.

3. Powiat do 31 października każdego roku wyrazi pisemną akceptację dotacji na następny rok i poinformuje Miasto o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie kolejnego roku.

4. Wysokość dotacji na następny rok, wysokość rat oraz terminy ich płatności Strony porozumienia corocznie ustalą w formie aneksu.

5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, Strony porozumienia ustalają możliwość zwiększenia rocznej dotacji, o której mowa w ust. 1.

6. Dotacja na dany rok przekazywana będzie w ustalonych ratach na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku Oddział Korporacyjny Rybnik.

7. Ustala się, że w 2014 roku Powiat przekaże na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej środki w wysokości 167.360 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych),

8. Kwota, o której mowa w ust. 7, przekazana zostanie:

1) do 10 stycznia 2014 r. w wysokości 35.360 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych),

2) do 10-tego każdego miesiąca, począwszy od lutego 2014 r., w wysokości 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) każda.

9. Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

10. Dyrektor Biblioteki zobowiązany jest do składania Powiatowi, w terminie do 31 stycznia roku następnego, rocznego sprawozdania rzeczowego, przedstawiającego m.in. liczbę aktywnych czytelników Powiatu,
oraz sprawozdania finansowego z realizacji powierzonych zadań.

11. Na wniosek Powiatu Dyrektor Biblioteki składa dodatkowe informacje i sprawozdania dotyczące wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

§ 3. 1. Miasto, do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, przekaże środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym na rachunek Powiatu nr 55 8456 0009 2001 0023 9628 0002 w Banku Spółdzielczym w Żorach.

2. Od niewykorzystanej kwoty dotacji, zwróconej po terminie wskazanym w ust. 1, naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Z dniem 31 grudnia 2013 r. Strony zgodnie rozwiązują Porozumienie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań powiatowej biblioteki publicznej, zawarte w dniu 30 listopada 1999 r.


§ 7. Porozumienie sporządzone zostało w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla:

1) Miasta Rybnik,

2) Powiatu Rybnickiego,

3) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku,

4) Wojewody Śląskiego, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
POWIAT

MIASTO

Starosta Powiatu


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu


Aleksandra Chudzik

Prezydent Miasta


Adam Fudali

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »