| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Lipie; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Lipie

zawarte w   dniu 22.10.2013 r.  


pomiędzy:  
 

Gminą Lipie   , z   siedzibą w   Lipiu przy ul. Częstochowskiej 29, reprezentowaną przez  

Bożenę Wieloch – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Łaczmańskiej  

zwaną w   treści umowy Gminą  


a  
 

Powiatem Kłobuckim   , z   siedzibą w   Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

Roman Minkina – Starosta  

Henryk Kiepura – Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej  

zwanym w   treści umowy Powiatem  

§ 1.  

Powiat jako zarządca dróg powiatowych działając na podstawie Uchwały Nr 227/XXII/2013 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 12 września 2013 r. powierza Gminie Lipie prowadzenie zadań publicznych z   zakresu dróg publicznych, dotyczących remontu chodników na drogach powiatowych oraz przekazuje środki finansowe na ich realizację:  

- remont chodnika przy dp. Nr 2008S w   m. Rębielice Szlacheckie - 15.660,61 zł  

- remont chodnika przy dp. 2002S w   m. Zbrojewsko - 10.660,67 zł  

- remont chodnika przy dp. 2006S w   m. Albertów - 20.000,00 zł  

§ 2.  

1.   Powiat przekaże Gminie Lipie środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w   § 1   w kwocie 46.322,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote ) na pisemny wniosek Wójta Gminy Lipie na wskazany rachunek budżetu Gminy, w   terminie 7   dni od daty jego dostarczenia.  

2.   Ostateczne rozliczenie zadań nastąpi w   terminie do 30-tu dni od zakończenia ich realizacji ale nie później niż do 15.12.2013 r.  

§ 3.  

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadań, jednak nie dłużej niż do 15.12.2013 r.  

§ 4.  

Uzyskane w   wyniku realizacji, sfinansowania i   odbioru zadań wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu.  

§ 5.  

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§ 6.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych z   realizacji niniejszego porozumienia należy do Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu.  

§ 7.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§ 8.  

Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

                                                Powiat Kłobucki                                                                                                                           Gmina Lipie  

 

Starosta  


Roman   Minkina


Wicestarosta  


Henryk   Kiepura


Skarbnik Powiatu  


Katarzyna   Kurowska

Wójt Gminy  


Bożena   Wieloch


Skarbnik Gminy  


Aneta   Łaczmańska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »