| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 524/2013 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Wilamowice reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy:

1) art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),

2) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.),

3) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

4) Uchwały Nr IV/45/325/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontu n/w dróg powiatowych w rejonie Rynku:

- droga powiatowa Nr 4485S - ul. Rynek

- droga powiatowa Nr 4490S - ul. Jana III Sobieskiego

- droga powiatowa Nr 4498S - ul. Piłsudskiego

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 sfinasowane zostanie ze środków budżetu Gminy Wilamowice oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

2. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 70.000,00 zł. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na realizację zadania określonego w §1 kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100) tj. 50% wartości planowanych kosztów.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 tj. 35.000,00 zł zostaną przekazane na konto Gminy Nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001 BBS oddział w Wilamowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wyatkowania środków finansowych.

5. Wymieniona w ust. 2 kwota może ulec zmianie po rostrzygnięciu przetargu publicznego, w ten sposób, że jej wysokość stanowić będzie nie więcej niż 50% kosztów faktycznie poniesionych przez Gminę na realizację zadania opisanego w §1.

§ 3. 1. Realizacja zadań określonych w §1, nastąpi zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


mgr Marian Trela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »