| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 524/2013 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Wilamowice reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy:

1) art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),

2) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.),

3) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

4) Uchwały Nr IV/45/325/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontu n/w dróg powiatowych w rejonie Rynku:

- droga powiatowa Nr 4485S - ul. Rynek

- droga powiatowa Nr 4490S - ul. Jana III Sobieskiego

- droga powiatowa Nr 4498S - ul. Piłsudskiego

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 sfinasowane zostanie ze środków budżetu Gminy Wilamowice oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

2. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 70.000,00 zł. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na realizację zadania określonego w §1 kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100) tj. 50% wartości planowanych kosztów.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 tj. 35.000,00 zł zostaną przekazane na konto Gminy Nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001 BBS oddział w Wilamowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wyatkowania środków finansowych.

5. Wymieniona w ust. 2 kwota może ulec zmianie po rostrzygnięciu przetargu publicznego, w ten sposób, że jej wysokość stanowić będzie nie więcej niż 50% kosztów faktycznie poniesionych przez Gminę na realizację zadania opisanego w §1.

§ 3. 1. Realizacja zadań określonych w §1, nastąpi zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


mgr Marian Trela

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »