| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają się o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm. ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ujsołach
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ujsoły przysługuje osobie fizycznej, która dokona na terenie Gminy Ujsoły likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji
z nieruchomości, do której posiada tytuł prawny.

2. Dotacje będą udzielane na utylizację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały:

1) Załącznik nr 1 - "Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ujsoły".

2) Załącznik nr 2 - "Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ujsoły".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/236/2010 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają się o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/226/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 listopada 2013 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBIEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY UJSOŁY

§ 1. 1. Środki budżetu Gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Ujsoły.

2. Dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.

3. Dofinansowanie polega na wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie usługi polegającej na załadunku, wywiezieniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do wysokości przyznanego dofinansowania. Pozostałą część należnego wynagrodzenia Wykonawcy pokrywa Wnioskodawca za pośrednictwem Gminy.

4. Wykonawca zadania zostanie wskazany przez Wójta Gminy Ujsoły w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

5. Na całkowity koszt utylizacji odpadów zawierających azbest z danego budynku składają się kwoty dofinansowania i wkładu własnego Wnioskodawcy. Są one wyliczane zgodnie z wzorami zawartymi w § 2 na podstawie wniosków o których mowa w § 3 oraz ewentualnych wizjiweryfikujących.

6. Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania zawierają z Gminą stosowną umowę na podstawie, której zostaje udzielona dotacja.

7. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) dokładne oznaczenie stron umowy,

2) zakres rzeczowy realizowanego zadania,

3) określenie czasu jego realizacji,

4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,

5) określenie wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Gminie.

6) zobowiązanie Wnioskodawcy do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową,

7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,

8) warunki wypowiedzenia umowy,

9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami,

8. Pracownicy Urzędu Gminy w Ujsoły upoważnieni przez Wójta Gminy Ujsoły będą sprawować nadzór, kontrolę nad realizacją zadania.

9. Wnioskodawca korzystający z dofinansowania winien udostępnić nieruchomość na każde żądanie Wójta Gminy Ujsoły, lub uprawnionych przez niego osób, celem kontroli wykonania działań objętych dofinansowaniem.

§ 2. 1. Kwoty dofinansowania i wkładu własnego ustala się następująco:

K = C – W
W = i * 3,00 zł

K [zł] – kwota dofinansowania (dla danego mieszkańca).

W [zł] – wkład własny Wnioskodawcy (danego mieszkańca).

i [m 2 ] – ilość odpadów zawierających azbest (u danego mieszkańca).

C [zł] – całkowity koszt utylizacji odpadów zawierających azbest (u danego mieszkańca).

§ 3. 1. Osoby ubiegające się o dotację winny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w

Ujsołach, w Referacie Organizacyjnym, Ochrony Środowiska i Budownictwa, zawierający następujące informacje:

1) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy

2) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe

3) Określenie ilości odpadów

2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

3. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, zadania

realizowane będą w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

§ 4. Do wniosku o którym mowa w § 3 należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowana nieruchomością.

2) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

3) Oświadczenie, iż wszystkie prace rozbiórkowe zostaną/zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Oświadczenie, iż odpady zostaną/zostały przygotowane do odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/226/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 listopada 2013 r.

W N I O S E K
o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ujsoły

1. Dane osobowe:

a) imię ……………………………………………………………………………………………………………

b) nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

c) adres zamieszkania:

              ulica ……………………………… nr domu ………….……………………………………………..

              miejscowość …………………………..................... kod pocztowy ………………………........

d) adres realizacji zadania:

              ulica ………………………………… nr domu ……..………………………………………………….

              miejscowość …………………………..................... kod pocztowy ………………………........

              numer ewid. działki ………………………..…. obręb ………………………………

e) telefon kontaktowy …………………………………

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

a) rodzaj powierzchni (dach/ elewacja)……………………………………………..…………………………

b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m2)…….…………………….. c) nazwa i adres wykonawcy. ……………………………………………………………………………………...

d) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) ………………………..………………………………………... e) ilość odpadów zawierających azbest (tony) ………………………………...........................................

f) termin demontażu płyt eternitowych …………..……….…………………………………………………...

                                                                      ……………………………………….

                                                                                    Podpis wnioskodawcy

Wymagane załączniki:

a) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowana nieruchomością.

b) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

c) Oświadczenie, iż wszystkie prace rozbiórkowe zostaną/zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami

d) Oświadczenie, iż odpady zostaną/zostały przygotowane do odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »