| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1, pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity), Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje

§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr V/32/2003 z 20 marca 2003 r. i Nr VI/38/2003 z 28 kwietnia 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 listopada 2013 r.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla osób samotnych – mieszkańców Gminy Ujsoły, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są tej pomocy pozbawieni.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane tym mieszkańcom Gminy, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom, u których najbliższy członek rodziny korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą ubiegającą się o usługi.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami opiekuńczymi” na terenie Gminy Ujsoły przyznawane są na zasadach określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity. ) zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

3. Usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach.

§ 3. 1. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach określająca:

a) zakres czynności do wykonania w ramach usługi opiekuńczej,

b) okres i miejsce wykonywania usług z określeniem liczby godzin w ciągu dnia i liczby dni w tygodniu,

c) wysokość, termin i sposób wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych ponoszonych przez osobę objętą usługami.

2. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie, usługi o charakterze pielęgnacyjnym przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie.

§ 4. 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie.

4. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być uzasadniona i poparta zaświadczeniem lekarskim oraz wnikliwą analizą sytuacji osoby ubiegającej się oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny lub innych osób.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 listopada 2013 r.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu pobierania tej odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat

§ 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu, lub dochodu na osobę w rodzinie.

§ 2. W przypadku gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 3. Osoby samotne, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8, ust.1, pkt.1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z zastrzeżeniem § 2.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity)

% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych

Do 100 %

0,00 % kosztu godziny usług

Powyżej 100% do 150%

30,00 %

Powyżej 150% do 180%

50,00 %

Powyżej 180% do 200%

80,00%

Powyżej 200 %

100,00%

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8, ust.1, pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity), ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z zastrzeżeniem
§ 2.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity)

% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych

Do 100 %

0,00% kosztu godziny usług

Powyżej 100% do 150%

30,00%

Powyżej 150% do 180%

50,00%

Powyżej 180% do 200%

80,00%

Powyżej 200%

100,00%

§ 5. Odpłatność za wykonanie:

1) Jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12 zł

2) Jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14 zł

§ 6. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na:

1) Konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety,

2) Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej,

3) Zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

Które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na w/wym. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi, z zastrzeżeniem §7 i 8

§ 7. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, chyba, że po upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w § 6.

§ 8. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach na wniosek osoby objętej usługami, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.

§ 9. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »