| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1, pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity), Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje

§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr V/32/2003 z 20 marca 2003 r. i Nr VI/38/2003 z 28 kwietnia 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 listopada 2013 r.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla osób samotnych – mieszkańców Gminy Ujsoły, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są tej pomocy pozbawieni.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane tym mieszkańcom Gminy, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom, u których najbliższy członek rodziny korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą ubiegającą się o usługi.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami opiekuńczymi” na terenie Gminy Ujsoły przyznawane są na zasadach określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity. ) zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

3. Usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach.

§ 3. 1. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach określająca:

a) zakres czynności do wykonania w ramach usługi opiekuńczej,

b) okres i miejsce wykonywania usług z określeniem liczby godzin w ciągu dnia i liczby dni w tygodniu,

c) wysokość, termin i sposób wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych ponoszonych przez osobę objętą usługami.

2. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie, usługi o charakterze pielęgnacyjnym przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie.

§ 4. 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie.

4. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być uzasadniona i poparta zaświadczeniem lekarskim oraz wnikliwą analizą sytuacji osoby ubiegającej się oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny lub innych osób.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 listopada 2013 r.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu pobierania tej odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat

§ 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu, lub dochodu na osobę w rodzinie.

§ 2. W przypadku gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 3. Osoby samotne, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8, ust.1, pkt.1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z zastrzeżeniem § 2.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity)

% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych

Do 100 %

0,00 % kosztu godziny usług

Powyżej 100% do 150%

30,00 %

Powyżej 150% do 180%

50,00 %

Powyżej 180% do 200%

80,00%

Powyżej 200 %

100,00%

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8, ust.1, pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity), ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z zastrzeżeniem
§ 2.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 – tekst jednolity)

% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych

Do 100 %

0,00% kosztu godziny usług

Powyżej 100% do 150%

30,00%

Powyżej 150% do 180%

50,00%

Powyżej 180% do 200%

80,00%

Powyżej 200%

100,00%

§ 5. Odpłatność za wykonanie:

1) Jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12 zł

2) Jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14 zł

§ 6. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na:

1) Konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety,

2) Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej,

3) Zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

Które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na w/wym. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi, z zastrzeżeniem §7 i 8

§ 7. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, chyba, że po upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w § 6.

§ 8. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach na wniosek osoby objętej usługami, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.

§ 9. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »